Dinsdag 27 september 2022

Speel bewust

Kansspelcommissie wil betere controles van Belgische online casino’s

Kansspelcommissie preliminair advies

Op verzoek van de Belgische minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, heeft de Kansspelcommissie (KSC) een advies uitgebracht voor wat betreft het wijzigen van de kansspelwet. Hierop heeft de Kansspelcommissie een preliminair advies uitgeschreven. Hierin staan tien maatregelen die de Belgische overheid door moet voeren in de kansspelwet als het aan de KSC ligt.

Op 30 maart 2022 vroeg de Belgische minister van Justitie Vincent van Quickenborne de Kansspelcommissie (KSC) om advies. Van Quickenborne vroeg de KSC om advies uit te brengen wat betreft de uitvoering van artikel 43/8, §2 van de Kansspelwet. Hierin gaat het over de verplichtingen van aanbieders die een Belgische kansspelvergunning bezitten of aanvragen.

43/8 § 2. 

De Koning bepaalt, bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad :

1° de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager dienen te worden vervuld en welke minstens betrekking hebben op de volgende elementen :

a. de kredietwaardigheid van de aanvrager;

b. de veiligheid van het betalingsverkeer tussen de exploitant en de speler;

c. het beleid van de exploitant ten aanzien van de toegankelijkheid van de kansspelen voor sociaal kwetsbare groepen;

d. de klachtenregeling;

e. de nadere regels betreffende de reclame;

f. de nakoming van al zijn fiscale verplichtingen;

2° de voorwaarden waaronder de spelen kunnen worden aangeboden en welke minstens betrekking hebben op de registratie en identificatie van de speler, de controle van de leeftijd, de aangeboden spelen, de spelregels, de wijze van betaling en de wijze van verdeling van prijzen;

3° de nadere regels van toezicht op en controle van de geëxploiteerde kansspelen en die minstens betrekking hebben op de voorwaarde dat de servers waarop de gegevens en de website-inrichting worden beheerd, zich bevinden in een permanente inrichting op het Belgisch grondgebied;

4° welke spelen mogen worden uitgebaat;

5° de nadere regels betreffende de informatie ten behoeve van de spelers over de wettigheid van de kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten;

KSC adviseert tien maatregelen

De kansspelcommissie heeft vervolgens een preliminair advies (PDF, 1.1 MB) uitgeschreven. Hierin stelt de KSC tien maatregelen voor om spelers beter te beschermen. Daarnaast dragen de maatregelen bij aan een veiligere spelomgeving. Het gaat hierbij om tien maatregelen met de volgende thema’s:

 • Registratie en identificatie van spelers en koppeling met betrouwbare financiële gegevens
 • Verplichte speellimieten
 • Zorgplicht
 • Strikte klachtenregeling
 • Terugbetaling
 • Informatie ten behoeve van de spelers
 • Specifieke beperkingen voor jongeren
 • Afstand van klassieke classificatie van kansspelen
 • Monitoring en data-analyse
 • Extra controlebevoegdheden KSC

Betere controle op identiteit en financiën

Het eerste punt in het advies van de KSC is een betere controle op de identiteit van de gebruikers. Op dit moment kunnen spelers nog een account aanmaken en de verificatie doorkomen op basis van een paspoortnummer. Volgens de Kansspelcommissie is dit de minst betrouwbare methode.

Het voorstel is dan ook om bijvoorbeeld gebruik te maken van ITSME, een digitale identiteitscheck die lijkt op IDIN. De verificatie van een account dient daarnaast te gebeuren binnen 30 dagen na aanmaken van een account.

Ook wordt er voorgesteld om tweefactorauthenticatie (2FA) verplicht te stellen. Hiermee wil de KSC voorkomen dat spelers gebruik maken van accounts die niet op hun naam staan. Hierop aansluitend moet het volgens de KSC verboden worden om tegoeden naar andere spelers over te maken op een kansspelwebsite.

Ook is het advies van de Kansspelcommissie om beperkingen door te voeren op bepaalde betaalmethoden. Zo wil de toezichthouder verplichten dat een betaalmethode gekoppeld is aan een geverifieerde gebruiker. Het betalen met anonieme betaalkaarten zoals paysafecard wordt daardoor niet meer mogelijk.

Verplichte limieten en zorgplicht

In het advies vinden we nog een aantal maatregelen terug die we in Nederland al kennen sinds de invoering van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). Het gaat hier om de verplichte speellimieten voor alle spelers.

Op dit moment gelden er in België nog geen verplichte speellimieten voor alle spelers. Spelers die financiële problemen hebben, hebben al wel speellimieten. Zo kunnen deze spelers maximaal 200 euro per week besteden per aanbieder.

De Kansspelcommissie stelt voor om naar ‘buitenlands voorbeeld’ drie limieten te verplichten:

 • Een speellimiet
 • Een stortingslimiet
 • Een verlieslimiet

Ook moeten vergunninghouders een zorgplicht krijgen, volgens de Belgische toezichthouder. Aanbieders moeten verplicht worden om het speelgedrag van spelers te monitoren en om in te grijpen bij problematisch speelgedrag. Concreet betekent dit dat aanbieders verplicht:

 • Spelers moeten herinneren aan hun ingestelde limieten.
 • Signalen van problematisch gedrag moeten detecteren en vervolgens actie moeten ondernemen.
 • Gegevens met betrekking tot deze signalen en acties moeten overmaken aan de KSC.

Het laatste punt is voor de Kansspelcommissie een belangrijke. Met deze signalen krijgt namelijk het meer inzicht in het speelgedrag en de eventuele problemen van de Belgische spelers.

Jongeren

34% van de Belgische gokkers is tussen de 21 en 29 jaar oud.

In het advies is te lezen dat 42,7% van de spelers jonger zijn dan 30 jaar oud. Het grootste deel van de Belgische spelers (34%) is tussen de 21 en 29 jaar oud. Er moeten daarom, volgens de KSC, beperkende maatregelen komen voor jongere spelers. Zo wordt er voorgesteld om voor de groep spelers jonger dan 25 jaar de volgende maatregelen door te voeren:

 • Geen bonussen
 • Maximale speellimieten
 • Strengere zorgplicht bij deze groep

Ook moet de minimumleeftijd voor alle vormen van (online) gokken gelijkgetrokken worden. Op dit moment moet je in België minimaal 21 jaar zijn om (online) casinospelen te spelen. Echter, voor sportweddenschappen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

Betere klachtafhandeling en uitbetaling

Om te voorkomen dat spelers niet de juiste hulp ontvangen bij online casino’s moeten hier strengere regels voor komen. De klantenservice van online casino’s moet in dezelfde taal worden aangeboden als de talen die op de website te selecteren zijn. Daarnaast moeten klachten schriftelijk en gemotiveerd binnen 30 dagen zijn afgehandeld.

Een ander punt waar verbetering nodig is, is bij het uitbetalen van tegoeden vanaf de spelersaccounts. Zo wil de KSC op dit vlak de volgende regels doorvoeren:

 • Spelers kunnen op elk moment een uitbetaling van alle bedragen aan kunnen vragen. Ook als ze op dat moment zijn uitgesloten van deelname
 • Geld moet binnen drie werkdagen worden uitbetaald.
 • Spelers kunnen uitbetalingen niet terugdraaien/annuleren.
 • Uitbetalingen mogen niet vertraagd worden door extra identiteitscontroles die ook niet nodig waren bij het storten van de bedragen.
 • Als een speler langere tijd inactief is, zou er een automatische uitbetaling van de spelersrekening moeten plaatsvinden. Communicatie naar de speler toe hierover mag geen reclame bevatten.

Op deze manier wil de Kansspelcommissie ervoor zorgen dat spelers te allen tijde toegang hebben tot hun eigen tegoeden. Op dit moment is dit namelijk niet altijd het geval en zo moeten spelers soms maandenlang wachten tot ze hun geld op kunnen nemen.

KSC adviseert extra bevoegdheden KSC

Het is voor spelers niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een legale en illegale site, zo meldt de Kansspelcommissie in haar verslag. Dit bleek in Nederland ook zo te zijn, volgens de Kansspel barometer. De KSC zegt dan ook dat het belangrijk is om te werken met kwaliteitslabels.

Zo stelt de Kansspelcommissie bijvoorbeeld voor om het het logo ‘Always Play Legally’ verplicht op vergunde websites te plaatsen. Op die manier moeten spelers in een oogopslag kunnen zien dat een aanbieder eigenaar is van een Belgische kansspelvergunning.

Daarnaast wil de toezichthouder meer middelen om op te kunnen treden tegen illegale aanbieders of legale aanbieders die de regels overtreden:

“Een regulator moet in staat zijn om een echte controlerende rol uit te oefenen. Controle en
handhaving gaan hand in hand met de bescherming van de spelers. De huidige middelen en
maatregelen volstaan niet om de kerntaken van de KSC, namelijk controle en bescherming van
de spelers, te volbrengen.”

De Kansspelcommissie wil bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om via fictieve identiteitskaarten accounts aan te kunnen maken bij aanbieders. Op die manier kan man controles uitvoeren met fictieve accounts in verschillende leeftijdscategorieën. Als laatste wil de KSC een verdergaande sanctioneringsmogelijkheid om op te treden bij bijvoorbeeld fraude.

Laat een reactie achter