Donderdag 25 juli 2024

Speel bewust

België voert uitsluitingsregister EPIS ook in voor wedkantoren

EPIS Belgisch staatsblad bookmaker wedkantoor EPIS wedkantoren

Het Excluded Persons Information System (EPIS), de Belgische versie wat in Nederland bekend staat als Cruks, wordt per 1 oktober 2022 ook ingevoerd voor bezoekers van fysieke wedkantoren. Nu al geldt het uitsluitingsregister in België voor (online) casino’s, online bookmakers, en kansspelautomatenhallen.

Tijdens de Ministerraad van 23 juli 2021 werd er besloten dat het uitsluitingsregister in België ook voor fysieke wedkantoren verplicht wordt. Het Excluded Persons Information System (EPIS), de Belgische variant van wat wij in Nederland het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) noemen, was daarvoor al verplicht voor landgebonden en online casino’s en kansspelautomatenhallen, en online bookmakers.

Vandaag is de wetswijziging die daarin voorziet, gepubliceerd in het staatsblad onder numac 2022020617. Tegelijkertijd is het ontwerp van het koninklijk besluit ook bedoeld om de teksten van beide voorgaande koninklijke besluiten uit 2004 te vereenvoudigen en op te frissen. De wijziging is nog niet op de website van de Kansspelcommissie verschenen, maar de Belgische toezichthouder besteedde er wel aandacht aan op haar social media.

De wetswijziging gaat op 1 oktober 2022 in. Vanaf dat moment moet bij landgebonden wedkantoren dus gecontroleerd worden of je in EPIS staat of niet als je een wedje wilt plaatsen. Er zijn sinds dit jaar nieuwe regels voor wedkantoren en boekhandels die weddenschappen mogen accepteren in België. Eind vorige maand werden die regels geconcretiseerd maar desondanks zag Kansspelcommissie-voorzitter Magalie Clavie wel haken en ogen.

Wie staan er in EPIS?

Hoewel EPIS een digitale databank is, moet je een verbod voor jezelf nog fysiek opsturen aan de Kansspelcommissie. Daarvoor vul je dit uitsluitingsformulier (PDF, 621 kB) en doe je het ondertekend samen met een kopie van je identiteitskaart op de bus naar de toezichthouder in Brussel. In Nederland gaat inschrijven via cruksregister.nl met behulp van je DigiD.

Net als in Nederland staan in België mensen in het uitsluitingsregister die zichzelf hebben opgegeven, en mensen die op aanvraag van anderen daarin zijn gezet. Daarnaast worden in België ook de volgende groepen in EPIS opgenomen:

  • Spelers die door een gerechtelijke beslissing worden uitgesloten. Daarbij kan gedacht worden aan mensen die in de schuldsanering terecht zijn gekomen, maar ook geesteszieken, en mensen die veroordeeld zijn voor diverse criminele activiteiten.
  • Mensen met een specifiek beroep zijn in België uitgesloten van gokken bij online en landgebonden casino’s. Notarissen, politieagenten, deurwaarders, en mensen in publieke dienst zijn veelal uitgesloten van gokken en daardoor opgenomen in EPIS. Deze mensen zouden door gokschulden gechanteerd kunnen worden, waardoor ze niet (online) mogen gokken in België.

Publicatie : 2022-03-28
Numac : 2022020617

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

20 MAART 2022.

Koninklijk besluit tot wijziging van twee Koninklijke Besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat u wordt voorgelegd, heeft tot doel de toepassingsfeer van het EPIS-systeem (Excluded Persons Information System) van de Kansspelcommissie uit te breiden naar de vaste kansspelinrichtingen klasse IV (wedkantoren), in overeenstemming met artikelen 55 en 62 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd door de wet van 7 mei 2019.

Daartoe worden twee koninklijke besluiten gewijzigd om te verwijzen naar de vaste kansspelinrichtingen klasse IV naast de kansspelinrichtingen klasse I (casino’s) en II (speelautomatenhallen):

  • het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het instellen van een systeem van informatieverwerking voor spelers aan wie de toegang tot kansspelinrichtingen van klasse I en klasse II wordt ontzegd;
  • het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I of II;

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft ook tot doel de teksten van beide koninklijke besluiten te vereenvoudigen en op te frissen.

Het ontwerp werd voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, die ter zake op 4 oktober 2021 advies nr. 178/2021 heeft uitgebracht. De grote meerderheid van de opmerkingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit werden gevolgd.

Sinds 2004 beschikt België over het Excluded Persons Information System (EPIS), een elektronisch systeem dat alle uitgesloten spelers bundelt. Dit systeem is van toepassing op alle online spelen en bij de ingang van casino’s en speelhallen. Sedert de inwerkingintreding van de wet van 7 mei 2019 moet het ook aanwezig zijn in wedkantoren. De naam, de voornaam en de geboortedatum van de speler moeten in EPIS worden geregistreerd om na te gaan of de speler mag worden toegelaten. Dit is zonder twijfel een zeer slagkrachtig instrument in de strijd tegen gokverslaving.

De voornaamste doelstelling van huidig ontwerp van Koninklijk besluit is dit systeem uit te breiden tot de vaste kansspelinrichtingen van klasse IV: de wedkantoren.

Deze uitbreiding is voorzien in artikel 31 van de wet van 7 mei 2019 maar werd nog niet concreet ten uitvoer gebracht. De huidige aanpassing van de uitvoeringsbesluiten, kadert in de doelstelling om een actief kansspelbeleid te voeren met het oog op de bescherming van de speler.
Wedkantoren bieden weddenschappen en wedmodaliteiten aan waarin grotere risico’s vervat zitten in het kader van verslaving.

Deze risico’s zijn in het bijzonder relevant voor bepaalde groepen personen, met name de personen die figureren op de lijst van EPIS (dus bv. personen die een gekend gokprobleem hebben).
Met “vaste” kansspelinrichting van klasse IV wordt bedoeld de permanente inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, die uitsluitend bestemd is voor het aannemen van weddenschappen, behoudens:

  • de verkoop van gespecialiseerde bladen, sportmagazines en gadgets;
  • de verkoop van niet alcoholische dranken;
  • de exploitatie van maximaal twee automatische kansspelen die weddenschappen op soortgelijke activiteiten aanbieden als deze die aangegaan worden in het wedkantoor.

Artikelsgewijze bespreking

De artikelen 1 tot en met 9 wijzigen het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het instellen van een systeem van informatieverwerking voor spelers aan wie de toegang tot kansspelinrichtingen van klasse I en klasse II wordt ontzegd.

De artikelen 10 tot en met 15 wijzigen het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I of II.

De artikelen 16 en 17 bevatten de slotbepalingen.

Artikel 1

Artikel 1 van het ontwerp wijzigt de titel van het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het instellen van een systeem van informatieverwerking voor spelers aan wie de toegang tot kansspelinrichtingen van klasse I en klasse II wordt ontzegd, door er de vaste kansspelinrichtingen van klasse IV aan toe te voegen.

Artikel 2

Artikel 2 vereenvoudigt de tekst van artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit, en voegt de verwijzing toe naar de vaste kansspelinrichtingen klasse IV naast de kansspelinrichtingen klasse I (casino’s) en II (speelautomatenhallen). De personen die opgenomen zijn in EPIS, moet voortaan de toegang tot de vaste kansspelinrichtingen klasse IV worden geweigerd. Overeenkomstig artikel 54, § 2, eerste lid, van de kansspelwet, kunnen de magistraten, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten buiten het kader van de uitoefening van hun functies toegang hebben tot wedkantoren.

Het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd gevolgd wat dit artikel betreft.

Artikel 3

Overeenkomstig het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt in dit artikel verduidelijkt dat de Kansspelcommissie de verwerkingsverantwoordelijke is van het EPIS-systeem.

Artikel 4

Het artikel schrapt artikel 3 van het koninklijk besluit. In dit artikel werd bepaald dat de Kansspelcommissie jaarlijks één euro betaalde aan de FOD Justitie om EPIS te raadplegen. Aangezien EPIS van bij het begin integraal door de IT-diensten binnen de Kansspelcommissie werd beheerd, werd deze regeling nooit toegepast en is deze achterhaald.

Artikel 5

Dit artikel betreft de consultatie van EPIS door de bevoegde autoriteiten.
Het bepaalt dat de voorzitter van de Kansspelcommissie – niet langer de volledige Kansspelcommissie – en de politieambtenaren zoals bedoeld in artikel 15, § 3, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers EPIS kunnen consulteren. Bij de wet van 7 mei 2019 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, werd in artikel 15 van de Kansspelwet immers een paragraaf 3 ingevoegd. Die paragraaf voorziet erin dat de Kansspelcommissie maximaal vier politieambtenaren, bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de procureur des Konings, kan inzetten, die als verbindingsofficier instaan voor de contacten tussen de geïntegreerde politie en de commissie en daarbij toegang hebben tot alle informatie waarover de commissie beschikt.

Het is dan ook logisch dat deze politieambtenaren toegang zouden krijgen tot EPIS.

De voorzitter van de Kansspelcommissie en de bedoelde politieambtenaren moeten vanwege hun functie de gegevens van EPIS kunnen raadplegen.

Overeenkomstig het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit kunnen ook de leden van het secretariaat van de Kansspelcommissie die dit vanwege hun functie moeten kunnen doen, de gegevens van EPIS raadplegen. Het betreft inzonderheid de leden van het secretariaat die belast zijn met de controles en de leden van het secretariaat die functies uitoefenen in samenhang met de bescherming van de spelers.

Tot slot kunnen de gegevens van EPIS ook worden geraadpleegd door de personen die vanwege hun functie toegang ertoe moeten krijgen en door de Kansspelcommissie werden aangeduid voor het beheer van het systeem. Het gaat bijvoorbeeld om de personen die belast zijn met het ontwikkelen van de informatietoepassingen namens de Kansspelcommissie.

Artikel 6

Artikel 6 voegt de vaste kansspelinrichtingen klasse IV toe aan de artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 december 2004. Tegelijk wordt aan de persoonsgegevens die in EPIS moeten worden ingebracht en opgesomd worden in artikel 5 van het koninklijk besluit het Rijksregisternummer toegevoegd voor een betere identificatie van de speler. Tot slot werd het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit gevolgd met betrekking tot de uitdrukkelijke toelating voor exploitanten om het rijksregisternummer te vragen, zulks enkel met het oog op het raadplegen van EPIS.

Artikel 7

Dit artikel voegt de vaste kansspelinrichtingen klasse IV toe aan de artikel 6 van het koninklijk besluit van 15 december 2004.
Het artikel werd aangevuld overeenkomstig het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit voor wat de nadere regels voor de beveiliging van de consultaties van EPIS betreft.

Artikel 8

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 15 december 2004 bevat de procedure die gevolgd moet worden wanneer EPIS om welke reden dan ook ontoegankelijk is. Dit artikel wordt gemoderniseerd. Ten eerste wordt voorzien dat de spelers opgenomen worden in een aparte digitale lijst. Daarnaast moet de exploitant de Kansspelcommissie op de hoogte brengen als EPIS ontoegankelijk is op de wijze door de commissie bepaald, en niet langer per fax. Dit dient te gebeuren via email.
Om elke verwarring in de rol van de tussenkomende partijen te vermijden, werd gevolg gegeven aan de opmerking van de Gegegevensbeschermingsautoriteit betreffende het vervangen van de term “beheerder” door “de verwerker die door de Kansspelcommissie wordt gekozen voor de hosting van het EPIS-systeem en het beheer van de toegangen tot dit systeem”.

Er is evenwel niet ingegaan op de vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit om het systeem om te keren en erin te voorzien dat de Kansspelcommissie de exploitanten moet waarschuwen als EPIS niet toegankelijk is. In de praktijk zijn het immers de operatoren die EPIS raadplegen en niet de Kansspelcommissie. De Kansspelcommissie stelt enkel het systeem ter beschikken van de exploitanten. Als eerstelijnsgebruikers zijn het de exploitanten die als eersten worden geconfronteerd met het eventueel niet functioneren van EPIS en die derhalve de Kansspelcommissie daarvan op de hoogte moeten brengen.

Artikel 9

Dit artikel bepaalt dat de logfile waarin de consultaties van EPIS door de exploitant en de resultaten ervan worden bijgehouden, niet langer vijf, maar wel tien jaar bewaard moet worden. Zo wordt de bewaartermijn van zowel de gegevens van de registratie als van de EPIS gelijkgebracht en wordt hiermee aan de wettelijke bewaartermijnen voldaan die voorzien zijn in de antiwitwaswetgeving.
Zoals aangegeven door de Gegevensbeschermingsautoriteit, handelt het artikel dat wordt gewijzigd over de logfile van de toegangen tot EPIS. Overeenkomstig het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt het artikel aangevuld met de informatie die de logfile moet bevatten. Er moet worden opgemerkt dat de exploitant ook de naam moet vermelden van de inrichting waarvoor EPIS werd geconsulteerd. In de logfile enkel de identiteit vermelden van de persoon die toegang heeft gehad tot de gegevens is immers niet voldoende, aangezien de Kansspelcommissie niet altijd weet in welke inrichting de persoon werkt of aangezien het mogelijk is dat een personeelslid in meerdere verschillende kansspelinrichtingen werkt.

De Gegevensbeschermingsautoriteit vraagt in haar advies om de toegang tot de gegevens van de logfiles te beperken tot de Kansspelcommissie en alleen om na te gaan of de exploitant van een kansspelinrichting klasse I, II of van een vaste kansspelinrichting klasse IV correct zijn verplichtingen nakomt op het vlak van controle van de toegang tot de kansspelinrichtingen. Het doel van de consultatie is terdege opgenomen in het ontwerp, maar er is wel voorzien in toegang voor alle personen bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit.

Het is immers zo dat bijvoorbeeld de politieambtenaren bedoeld in artikel 15, § 3, van de Kansspelwet toegang moeten kunnen hebben tot deze logfile voor het volgende:

  • nazicht respecteren toegangscontrole;
  • nazicht na aanvragen tot uitsluiting op vraag van een derde;
  • nazicht in het kader van opsporings- en gerechtelijke onderzoeken.

Artikel 10

Artikel 10 van het ontwerp wijzigt de titel van het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I of II, door er de vaste kansspelinrichtingen van klasse IV aan toe te voegen.

De artikelen 11 tot en met 15 voegen, waar nodig, de vaste kansspelinrichtingen klasse IV toe aan het toepassingsgebied van het koninklijk besluit.

Artikel 11

Overeenkomstig het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt het doel van het bijhouden van het register toegevoegd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 december 2004.

Artikel 12

Dit artikel vervangt artikel 2 van het koninklijk besluit. Eerst voorziet het artikel dat het toegangsregister nog uitsluitend digitaal bijgehouden wordt. Een papieren drager zal dus niet meer mogelijk zijn. In het toegangsregister wordt een kopie van een identiteitsbewijs bewaard. Met identiteitsbewijs wordt niet enkel de officiële identiteitskaart bedoeld, maar elk officieel geldig stuk waaruit de identiteit blijkt (bijvoorbeeld een rijbewijs of een reispaspoort).

De opmerkingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot dit artikel zijn niet altijd gevolgd.

Zoals gesuggereerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit, blijft de voorafgaande goedkeuring van het gebruikte computerprogramma door de Kansspelcommissie behouden.

Hoewel het een herhaling van artikel 62 betreft, blijft de bewaring van een kopie van de identiteitskaart behouden in het koninklijk besluit.

Artikel 13

Naar analogie van het ontworpen artikel 5, wordt bepaald dat het register toegankelijk is voor de volgende personen: de voorzitter van de Kansspelcommissie, de politieambtenaren zoals bedoeld in artikel 15, § 3, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, de leden van het secretariaat van de Kansspelcommissie die vanwege hun functie toegang ertoe moeten krijgen en de personen die vanwege hun functie toegang ertoe moeten krijgen en door de Kansspelcommissie werden aangeduid voor het beheer ervan.

Artikel 14

Dit artikel bevat in principe geen inhoudelijke wijzigingen. Het voegt de vaste kansspelinrichtingen klasse IV toe.

Het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd gevolgd en het woord “identiteitskaart” wordt niet langer vervangen door het woord “identiteitsbewijs”.

Artikel 15

Ook dit artikel bevat louter terminologische wijzigingen.

Artikel 16

Dit artikel stelt de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit vast.

Artikel 17

Artikel 17 bevat het uitvoeringsartikel.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,

Van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars,

De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE

De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

De Staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, S. MAHDI

Sportsbetting partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter