Vrijdag 19 april 2024

Speel bewust

Weerwind: Voetbalclubs hebben geen verplichting om eigenaren gokbedrijven te achterhalen

Franc Weerwind tijdens het Rudmer Heerema (VVD) tijdens het tweeminutendebat

Voetbalclubs zijn geen poortwachters volgens de Wwft. Hierdoor hebben voetbalclubs geen verplichting om de eigenaren van de gokbedrijven te achterhalen waarmee zij sponsorcontracten afsluiten. Dat laat minister Weerwind weten in een antwoord op Kamervragen. In de toekomst zal de anti-witwaswetgeving van de Europese Unie hier verandering in brengen.

Op dinsdag heeft minister Weerwind geantwoord op de Kamervragen die werden gesteld naar aanleiding van het NRC-artikel over de schimmige sponsorcontracten die voetbalclubs sloten met Aziatische gokbedrijven. De Kamervragen werden gesteld door Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Michiel van Nispen (SP) en waren gericht aan ministers Weerwind (Rechtsbescherming), Helder (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), en Van Weyenberg (Financiën).

In de Kamervragen gingen Bikker en Van Nispen specifiek in op de sponsordeals die Ajax en PSV sloten met Aziatische gokbedrijven die hun online casino’s exploiteerden onder Curaçaose licenties. De Kamerleden wilden weten of dergelijke sponsordeals wel in lijn lagen met het beleid omtrent anti-witwassen.

ClubSponsor
BK88 logo via CasinoNieuws.nl
WellBet logo via CasinoNieuws.nl

Voetbalclub zelf verantwoordelijk

Allereerst wijst de minister op het feit dat de voetbalclubs zelf verantwoordelijk zijn voor hun sponsorcontracten. Voetbalclubs zijn geen zogenoemde poortwachters volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierdoor zijn zij niet verplicht om de uiteindelijke belanghebbende vast te stellen onder de Wwft.

Bij dergelijke sponsorcontracten kunnen wel andere partijen betrokken zijn die wel een rol als poortwachter hebben volgens de Wwft. Hierbij moet gedacht worden aan banken en notarissen die betrokken zijn bij de sponsordeals.

Weerwind benadrukt wel dat voetbalclubs altijd waakzaam moeten zijn bij het ontvangen van geld:

“Organisaties zouden zich altijd af moeten vragen met welk doel ze dat geld krijgen, of ze met de betreffende partij geafficheerd willen worden en welke gevolgen dit kan hebben.”

Minister Franc Weerwind

Of er onderzoek wordt gedaan naar de sponsorcontracten die PSV en Ajax sloten is vertrouwelijke informatie, zo laat Weerwind weten. Hij kan wel melden dat de relevante autoriteiten op de hoogte zijn gebracht:

“Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben het artikel onder de aandacht gebracht van De Nederlandsche Bank, Nederlandse orde van advocaten en Bureau Financieel Toezicht.”

Minister Franc Weerwind

Ten slotte maakt de minister duidelijk dat de voetbalclubs worden toegevoegd aan de nieuwe anti-witwaswetgeving van de Europese Unie. Hierdoor krijgen de voetbalclubs in de toekomst verplichtingen om witwassen te voorkomen.

Op 14 februari stemde de Raad van de Europese Unie in met het nieuwe anti-witwasraamwerk. Deze nieuwe regels moeten vervolgens goedgekeurd worden door het Europees Parlement. De nieuwe anti-witwasregels gaan ‘drie jaar na de publicatie’ in. Wanneer dit precies zal zijn is momenteel nog niet duidelijk.

Geen sneller verbod op goksponsoring

Bikker en Van Nispen grepen het NRC-artikel ook aan om vragen te stellen over het naderende verbod op sponsoring door gokbedrijven. In het Besluit Ongerichte reclame kansspelen op afstand (Orka) is vastgelegd dat goksponsoring per 1 juli 2025 verboden is. Hierbij gaat het om zowel directe als indirecte sponsoring, aldus Weerwind.

De minister meldt dat alles is geregeld om het verbod op 1 juli 2025 in te laten gaan. Dit betekent echter niet dat het verbod ook eerder dan 1 juli 2025 ingevoerd kan worden, zoals werd voorgesteld in de Kamervragen. Weerwind wil de sportclubs en -competities de tijd gunnen om hun sponsorbeleid aan te passen op de nieuwe regels.

Vertraging kansspelbeleid op Curaçao

Tot slot stelden de Kamerleden ook vragen over het kansspelbeleid op Curaçao, Sint Maarten, en Aruba. Vooral Curaçao speelt een belangrijke rol in het NRC-artikel, omdat enkele Aziatische gokbedrijven in het bezit waren van een Curaçaose goklicentie. Het eiland is al geruime tijd bezig om het kansspelbeleid te hervormen door de aanstaande invoering van de Landsverordening op de Kansspelen (LOK).

De nieuwe gokwet van Curaçao liep al meerdere keren vertraging op waardoor het huidige vergunningensysteem, met masterlicenties en sublicenties, nog altijd actief is. De minister benadrukt nog eens dat de conceptversie van de LOK, die eind december werd ingediend, uitvoerig wordt bestudeerd.

De Curaçaose minister van Financiën, Javier Silvania, is de verantwoordelijke minister voor het kansspelbeleid op Curaçao. Hij werd in mei 2022 door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewezen op enkele hiaten in de conceptwet zoals deze toen was geformuleerd. De wet zou niet voldoen aan de afspraken die Curaçao met Nederland had gemaakt in het Landspakket.

In een latere versie zou een deel van deze punten zijn verbeterd, zo meldt Weerwind. Toch waren er ook toen nog punten die nog niet voldeden aan de eisen uit het landspakket. De punten ‘dekkende vergunningsvoorwaarden’ en ‘onafhankelijkheid van de toezichthouder’ waren volgens Weerwind nog niet conform de afspraken. Er wordt nu onderzocht of dit in de ingediende conceptversie wel correct is verwerkt, aldus Weerwind.

2024Z00523

Antwoord van minister Weerwind (Rechtsbescherming), mede namens de ministers van Financiën, van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  (ontvangen 5 maart 2024)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2023-2024, nr. 955

Vraag 1: Bent u bekend met het bericht ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven’?[1]

Antwoord op vraag 1: Ja.

Vraag 2: Wat vindt u van de beschreven handelswijze van Ajax en PSV, heeft u de indruk dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen?

Antwoord op vraag 2: Betaald voetbalorganisaties gaan over hun eigen sponsorcontracten. In het voetbal worden maatregelen genomen om geldstromen te achterhalen, zoals het zogenoemde “Know-Your-Owner” en het controleren van de bron van financiële stromen, mits daar aanleiding voor is. Op basis van de beschreven handelswijze kunnen wij niet beoordelen hoe diepgaand Ajax en PSV onderzoek hebben gedaan naar de herkomst van het geld dat zij hebben ontvangen.

Vraag 3: Bent u bekend met het onderzoek van de Financial Action Task Force (FATF) uit 2009 naar witwaspraktijken in de voetbalsector?[2]

Antwoord op vraag 3: Ja.

Vraag 4: Bent u het ermee eens dat op basis van dit rapport maar ook de eerdere rapporten van Europol, voetbalclubs en betrokken entiteiten extra bedachtzaam moeten zijn voor de risico’s op witwassen door sponsorcontracten – in het bijzonder waar het contracten met gokbedrijven betreft?

Antwoord op vraag 4: Wanneer een organisatie – zonder gelijke tegenprestatie – geld geboden krijgt van een derde partij is het altijd belangrijk bedachtzaam te zijn. Organisaties zouden zich altijd af moeten vragen met welk doel ze dat geld krijgen, of ze met de betreffende partij geafficheerd willen worden en welke gevolgen dit kan hebben. Een belangrijke reden om kansspelen op afstand in Nederland te legaliseren was om kansspelgerelateerde criminaliteit te voorkomen via een vergunningstelsel en strenge voorwaarden aan die vergunningen. Ook geldt in algemene zin dat eenieder gehouden is aan de wet. Zo is (schuld)witwassen strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht (Sr). Hiervan is sprake als redelijkerwijs vermoed kon worden dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – uit enig misdrijf afkomstig is. Voetbalclubs zouden dus inderdaad bedachtzaam moeten zijn op risico’s op witwassen.

Daarnaast zijn poortwachters, zoals banken en notarissen, op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. In het kader van deze verplichtingen moeten poortwachters ook een inschatting maken van de risico’s op witwassen die een cliënt met zich meebrengt. Voetbalclubs kunnen ook cliënten van poortwachters zijn. Een van de vele factoren die relevant kunnen zijn voor deze inschatting is of, uit rapporten of anderszins, blijkt dat de sector waarin een cliënt actief is, risico’s op witwassen kent. Als een poortwachter risico’s op witwassen vaststelt, dan moet deze de risico’s mitigeren. Ook poortwachters dienen dus bedachtzaam te zijn op risico’s op witwassen bij dergelijke transacties.  

Vraag 5: Is het in dit licht niet vreemd dat wel is gevraagd of een partij betaalt, maar geen navraag lijkt te zijn gedaan naar de ultimate benificial owner, verder onderliggende geldstromen en de betrouwbaarheid van de herkomst van het geld?

Antwoord op vraag 5: Het is ons niet bekend of en zo ja, welke poortwachters betrokken zijn of waren bij deze casus en wat zij wel of niet hebben gedaan. Aangezien voetbalclubs niet gelden als poortwachter in de zin van de Wwft, rust er op hen uit hoofde van de Wwft geen verplichting om de uiteindelijk belanghebbende (UBO) vast te stellen bij het aangaan van een zakelijke relatie.

In het algemeen geldt dat artikel 3, tweede lid, Wwft voorschrijft dat het cliëntenonderzoek poortwachters, onder andere, in staat stelt om de UBO van de client te identificeren en redelijke maatregelen te nemen om de identiteit te verifiëren, en indien de cliënt een rechtspersoon is, redelijke maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt. Ook dient het cliëntenonderzoek poortwachters in staat te stellen om een voortdurende controle op de zakelijke relatie en tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te voeren, met zo nodig een onderzoek naar de bron van middelen die bij de zakelijke relatie of transactie gebruikt worden.   

Vraag 6: Kunt u schetsen wat het huidig juridisch kader is voor voetbalclubs in het bestrijden van witwassen, in het bijzonder bij het aangaan van sponsordeals?

Antwoord op vraag 6: In het huidig juridisch kader zijn voetbalclubs geen poortwachter. Ze hebben dus geen (wettelijke) rol in het voorkomen van witwassen. Wel kunnen verschillende poortwachters, zoals banken, advocaten en trustkantoren, betrokken zijn bij transacties die voetbalclubs uitvoeren. Zoals reeds toegelicht in de beantwoording van vraag 4 en 5, hebben poortwachters op grond van de Wwft verplichtingen in het kader van het voorkomen van witwassen.

Wel geldt, zoals reeds toegelicht in de beantwoording van vraag 4, voor het bestrijden van witwassen in algemene zin dat eenieder, dus ook voetbalclubs, gehouden zijn aan de wet, waarbij specifiek is verwezen naar het Wetboek van Strafrecht waarin (schuld)witwassen strafbaar is gesteld.

Vraag 7: Kunt u het verdere juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan van sponsordeals en het sluiten van transfers door voetbalclubs? Is het juist dat bij een sponsordeal betrokken juridisch adviseur of advocaten, maar ook banken en andere financiële dienstverleners een duidelijke verplichting hebben op basis van de Wwft?

Antwoord op vraag 7: Ja, hierbij wordt verwezen naar de beantwoording van de vragen 4, 5 en 6.

Vraag 8: Wordt door één of meerdere toezichthouders reeds onderzocht of in deze casus door de (al dan niet beursgenoteerde) voetbalclubs en de onder vraag 4 genoemde entiteiten binnen de kaders van weten regelgeving is gehandeld? Zo nee bent u bereid deze casus met nadruk bij de betreffende toezichthouders onder de aandacht te brengen?

Antwoord op vraag 8: Of toezichthouders onderzoek doen naar bepaalde casussen of entiteiten is toezichtsvertrouwelijke informatie. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben het artikel onder de aandacht gebracht van De Nederlandsche Bank, Nederlandse orde van advocaten en Bureau Financieel Toezicht.

Vraag 9: Is het juist dat in de nieuwe Europese witwaswetgeving nadrukkelijk aandacht is voor het bestrijden van witwaspraktijken in de voetbalwereld?[3]

Vraag 10: Zet Nederland zich in voor stringente regelgeving voor – in elk geval – grotere clubs, en ziet de Nederlandse inzet ook op scherpe regels voor voetbalmakelaars en andere tussenpersonen?

Vraag 11: Ziet de regering aanleiding om, op basis van deze casus maar ook vooruitlopend op Europese wetgeving, de regelgeving voor sportclubs, voetbalmakelaars en andere relevante partijen aan te scherpen?

Antwoord op vragen 9, 10 en 11: Voetbalclubs en -agenten zijn in het nieuwe anti-witwasraamwerk toegevoegd als poortwachter.[1] Dit betekent dat ook voetbalclubs en -agenten in de toekomst verplichtingen zullen hebben in het kader van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme, zoals het uitvoeren van het cliëntenonderzoek (zie de beantwoording van vraag 4 en 5 voor een nadere toelichting van deze verplichtingen). De Raad heeft op 14 februari ingestemd met dit nieuwe raamwerk. Indien ook het Europees Parlement ermee instemt, zal het nieuwe raamwerk, drie jaar na de publicatie (op dit moment is het nog onduidelijk wanneer dit precies zal zijn), van toepassing worden. Er wordt daarnaast geen aanleiding gezien tot verdere aanscherping van de relevante regelgeving.

Vraag 12: Wat is de reikwijdte van het reeds door de regering aangekondigde verbod op goksponsoring in de sport? Kunt u schetsen wat wel en wat niet onder het aankomende verbod zal vallen?

Antwoord op vraag 12: Op 1 juli 2023 is het verbod op ongerichte reclame voor kansspelen op afstand in werking getreden (Besluit orka). Sindsdien is reclame in de publieke buitenruimte, op radio en televisie, in kranten en tijdschriften voor online kansspelen verboden. Onder reclame valt ook sponsoring. Onder sponsoring wordt daarbij verstaan het verstrekken van financiële of andere bijdragen als tegenprestatie voor het neutraal vermelden of vertonen van de naam, het merk, het beeldmerk of enig ander onderscheidend teken van de houder van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand. Voor sponsoring geldt een overgangsregeling wat betreft het reclameverbod.

Sinds 1 juli 2023 mogen geen nieuwe sponsoringscontracten worden afgesloten. Evenement- en programmasponsoring zal vanaf 1 juli 2024 verboden zijn en

sponsorcontracten voor de sport vanaf 1 juli 2025. Sportsponsorovereenkomsten, waaronder het sponsoren van sporters en teams van sporters, maar ook bijvoorbeeld clubs, competities, shirts en ander materiaal zijn tot 1 juli 2025 daarmee nog toegestaan, mits het contract voor de inwerkingtreding van het Besluit orka is afgesloten.

Bij de termijn voor de inwerkingtreding van dit deel van het Besluit is het belang van financiering van evenementen en de sport meegewogen. Daarmee wordt belanghebbenden, zoals sportclubs, ruimte geboden om andere sponsorcontracten af te sluiten.

Vraag 13: Bent u bereid om te komen tot een algeheel verbod op sponsorcontracten van sportclubs met binnenlandse én buitenlandse gokbedrijven, ook wanneer het meer indirecte vormen van sponsoring betreft zodat ook de in dit artikel beschreven vormen van goksponsoring niet meer zijn toegestaan? Zo nee, wat gaat u dán doen om herhaling van deze praktijken te voorkomen?

Antwoord op vraag 13: Zoals in de beantwoording van vraag 12 beschreven, zijn alle ongerichte vormen van reclame voor online kansspelen, zoals sponsoring van sportclubs, vanaf 1 juli 2025 verboden. Zodra een uiting conform het Besluit orka als sponsoring moet worden gezien, valt dit onder het verbod. Het is aan de toezichthouder, de Kansspelautoriteit, om dit te beoordelen en zo nodig te handhaven.

Vraag 14: Staan alle seinen op groen voor het aangekondigde verbod op goksponsoring in de sport om volgend jaar in te gaan? Ziet de regering nog mogelijkheden om inwerkingtreding van dit verbod te versnellen?

Antwoord op vraag 14: Ja, zoals aangegeven in de beantwoording van vragen 12 en 13, staan de ingangsdata in het Besluit orka en mag ervan uit worden gegaan dat betrokken partijen voldoende tijd hebben gehad om zich hierop voor te bereiden. Er komen geen nieuwe sponsorcontracten meer bij sinds 1 juli 2023. Alleen contracten die voor 1 juli 2023 zijn gesloten kunnen nog doorlopen tot uiterlijk 1 juli 2025. De overgangstermijn is gekozen om sporters en sportclubs de gelegenheid te geven om op zoek te gaan naar andere sponsoren. Met de bestaande sponsorcontracten in de sport zijn aanzienlijke bedragen gemoeid. Sportclubs hebben hun investeringen hierop gebaseerd en het is de vraag in hoeverre sporters en clubs een gemis aan deze inkomsten hadden kunnen compenseren. Gezien het bovenstaande, acht de minister voor Rechtsbescherming versnelling van de inwerkingtreding niet wenselijk. Vervroeging past bovendien niet bij een betrouwbare overheid, nu betrokkenen zich richten op hetgeen in het Besluit orka is bepaald. Dit nog daargelaten dat eerdere inwerkingtreding een nieuwe algemene maatregel van bestuur zou vergen, met inhoudelijke onderbouwing, het gebruikelijke traject met onder meer consultatie en advies door de Afdeling advisering van de Raad van State en het daarmee gemoeide tijdsverloop.

Vraag 15: Kunt u nadere toelichting geven op de vertraging die er is in de hervorming van de goksector op Curaçao? Is het niet opvallend dat op geen van de onder hoofdstuk 19 ingezette maatregelen van het landspakket de deadline lijkt te zijn gehaald? Welke consequenties heeft dit?

Antwoord op vraag 15: De conceptlandsverordening op de kansspelen (LOK) is op 14 december 2023 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Hiermee is de parlementaire behandeling gestart. In de media in Curaçao is uitgebreid verslag gedaan van de adviezen van de Sociaal-Economische Raad en de Raad van Advies van Curaçao en van de vragen van de Statenleden tijdens de behandeling in de Centrale Commissie van de Staten op 9 januari 2024. In mei 2022 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de nationale hervormingscommissie Curaçao aangegeven dat de concept LOK op dat moment nog niet voldeed aan de afspraken tussen Nederland en Curaçao in het kader van het landspakket. In een volgende versie van de LOK was er op drie van de vijf eerder benoemde punten verbetering opgetreden. Op de punten ‘dekkende vergunningsvoorwaarden’ en ‘onafhankelijkheid van de toezichthouder’ voldeed het concept echter nog niet aan het plan van aanpak.

Op dit moment analyseert de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel dat nu is aangeboden aan de Staten van Curaçao. Als de wet nog steeds niet voldoet aan het plan van aanpak zal de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in gesprek gaan met de verantwoordelijke minister in Curaçao om te bezien welke stappen kunnen worden genomen om de LOK lopende de Statenbehandeling in overeenstemming te brengen met de afspraken uit het landspakket en het bijbehorende plan van aanpak. De staatssecretaris van BZK blijft het voorstel dus nauwgezet monitoren om te zorgen dat de doelen van het landspakket binnen bereik blijven. Uw Kamer is over de laatste stand van zaken ingelicht in de uitvoeringsrapportages over het vierde kwartaal van 2023, die de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties recent met uw Kamer heeft gedeeld.[2]

Vraag 16: Is inmiddels – conform de in antwoorden op eerdere vragen geschetste inzet van de eilanden[4] – op Aruba en Sint Maarten een toezichthouder kansspelen aanwezig?

Antwoord op vraag 16: Met de landspakketten voor Aruba en Sint Maarten is beoogd dat in beide landen een onafhankelijke toezichthouder bestaat die toeziet op de kansspelsector. In Aruba zal dit voorjaar op basis van de eerder uitgewerkte business case een kwartiermaker aan de slag gaan om de Arubaanse kansspelautoriteit in te richten. Voor Sint Maarten is in het laatste kwartaal van 2023 een oproep gepubliceerd voor voorstellen voor de inrichting van de Sint Maarten Gaming Authority, op basis van eerder opgestelde voorwaarden. Op dit moment vindt een selectieprocedure plaats voor de ingediende voorstellen. Uw Kamer is op 6 februari jl. door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïnformeerd over de laatste stand van zaken via de uitvoeringsrapportages van de landspakketten over het vierde kwartaal van 2023.

Vraag 17: Kunt u deze vragen beantwoorden (ruim) voor het commissiedebat Kansspelen van 7 maart aanstaande?

Antwoord op vraag 17: Ja.

[1] NRC, 29 december 2023, www.nrc.nl/nieuws/2023/12/29/gelikte-filmpjes-en-lucratieve-contracten-hoe-aziatische-gokbedrijveneuropese-voetbalclubs-om-hun-vinger-winden-a4185460.

[2] FATF, Money Laundering through the Football Sector, (juli 2009).

[3] NOS, 18 januari 2024, nos.nl/artikel/2505312-eu-scherpt-antiwitwasregels-aan-ook-voetbalclubs-moeten-opletten

[4] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3456

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter