Vrijdag 21 juni 2024

Speel bewust

Tweede Kamerverkiezingen: wat vinden de politieke partijen op het gebied van kansspelen?

Tweede Kamerverkiezingen: wat vinden de politieke partijen op het gebied van kansspelen?

Over precies een maand gaan we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In dit artikel brengen we in kaart hoe de politieke partijen staan tegenover kansspelen in algemene zin en de Wet Kansspelen op afstand specifiek.

We beginnen met de laatste twee regeerakkoorden en kijken wat de regeringspartijen daar in hebben opgenomen.

Daarna kijken we naar wat de grote politieke partijen in Nederland in hun verkiezingsprogramma’s voor 2021-2015 schrijven over kansspelen.

Daarna behandelen we hoe de politieke partijen in Nederland gestemd hebben de afgelopen jaren als het gaat om de twee belangrijkste wetten in relatie tot kansspelen:

  • Wet Kansspelen op afstand
  • Wet modernisering speelcasinoregime

Tot slot hebben we een vijftal stellingen met betrekking tot kansspelen aan alle grote politieke partijen in Nederland voorgelegd. De reactie van de politieke partijen die gereageerd hebben op onze stellingen over kansspelen, hebben we integraal overgenomen.

De regeerakkoorden

Kabinet Rutte II (2012-2017)

In het regeerakkoord van Kabinet Rutte II (‘Bruggen slaan’, oktober 2012) werd het moderniseren van het kansspelbeleid opgenomen. Online kansspelen, sportweddenschappen, en pokerevenementen moesten strikt gereguleerd gaan worden. Het aanbieden van gokspellen zag men niet als een kerntaak van de overheid en daarom was het kabinet voornemens om Holland Casino onder voorwaarden te verkopen.

Kabinet Rutte II verloor zijn meerderheid gedurende de regeerperiode doordat er verschillende afsplitsingen van de regeringsfracties plaatsvonden. Het maakte wel de volledige regeerperiode vol.

Regeringspartijen:VVD, PvdA

Kabinet Rutte III (2017-2021)

In het regeerakkoord van Kabinet Rutte III (‘Vertrouwen in de toekomst’, oktober 2017) werd opgenomen dat bij de verlening van vergunningen voor kansspelen op internet als vergunningsvoorwaarde zou worden opgenomen dat de aanbieder op enigerlei wijze ook in Nederland gevestigd moest zijn. Bij het uitvoeren van het kansspelbeleid moest bijzondere aandacht worden besteed aan het terugdringen van kansspelverslaving.

Kabinet Rutte III is momenteel demissionair nadat het op 15 januari 2021 collectief zijn ontslag aanbood volgend op de toeslagenaffaire. De verkiezingen werden niet naar voren gehaald. Kabinet Rutte III regeerde van 2017-2021.

Regeringspartijen:VVD, CDA, D66, ChristenUnie

Verkiezingsprogramma’s 2021

De 13 partijen

CasinoNieuws.nl heeft de verkiezingsprogramma’s van de dertien politieke partijen doorgenomen die volgens de peiling op 2 februari konden rekenen op ten minste één zetel. Deze zelfde 13 politieke partijen hebben we aangeschreven voor een reactie op de stellingen met betrekking tot kansspelen.

De volledige verkiezingsprogramma’s leest u na via onderstaande links:

politieke partijen kansspelen 50plus
CDA politieke partijen kansspelen
ChristenUnie politieke partijen kansspelen
D66 politieke partijen kansspelen
politieke partijen kansspelen DENK
FvD politieke partijen kansspelen
GroenLinks politieke partijen kansspelen
Partij voor de Dieren politieke partijen kansspelen
Partij voor de Arbeid (PvdA) politieke partijen kansspelen
PVV politieke partijen kansspelen
SGP politieke partijen kansspelen
SP politieke partijen kansspelen
VVD politieke partijen kansspelen

De Wet Kansspelen op afstand is aangenomen door de Tweede en Eerste kamer maar is nog niet ingevoerd. Invoering van de Wet Kansspelen op afstand staat gepland voor 1 april 2021 met een livegang gepland voor 1 oktober 2021.

De Wet modernisering speelcasinoregime is ingetrokken.

Door de fase waarin de twee wetten zich bevinden (voorbereiding op uitvoering en ingetrokken,) ontbreekt het in de verkiezingsprogramma’s veelal aan opmerkingen over het kansspelbeleid dat de politieke partijen willen gaan voeren in Nederland.

Alleen het CDA, de ChristenUnie, en de SGP gaan in op kansspelen danwel lootboxen in hun verkiezingsprogramma. De meeste andere partijen stippen wel verslavingszorg aan, maar doelen hierbij meer op andere vormen van verslaving en laten kansspelverslaving ongenoemd.

Hier volgen de voor kansspelen relevante passages uit de verkiezingsprogramma’s 2021:


CDA

Wij willen kinderen beter beschermen tegen ongewenste en ongezonde invloeden van commercie en marketing, slechte voeding en verslaving. Marketing gericht op kinderen en in-game aankopen in online games voor kinderen worden aangepakt. Onlinekanalen komen onder het regime van de Kijkwijzer en er komt meer aandacht voor de opvoeding in de ‘digitale wereld’.

verkiezingsprogramma CDA, pagina 15


ChristenUnie

Gokken is geen onschuldig spelletje, maar een verslavende bezigheid. De liberalisering van het gokbeleid heeft, zo blijkt uit de ons omringende landen, een opstuwend effect op het aantal gokkers en probleemgokkers. Dat raakt niet alleen hen, maar ook hun families, met alle financiële ellende die volgt. De ChristenUnie wil daarom het gokken waar mogelijk beperken en spant zich in om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken.

  • Meer gokpreventie. We kiezen voor goede preventie, niet door de gokpartijen zelf, maar onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De verplichte afdracht aan preventie door partijen die aan gokken verdienen, wordt verhoogd.
  • Geen gokreclame. Ook online gokreclames en loterijreclames worden aan banden gelegd.
  • Gokleeftijd naar 24 jaar. Omdat jongeren tot 24 jaar kwetsbaarder zijn voor de verleidende effecten van gokspelletjes en games verhogen we de leeftijdsgrens
  • Gamen en gokken blijven gescheiden. We beschermen onze kinderen door gokelementen zoals loot boxes in online games te verbieden.
  • Strenger handhaven gokregels. De Kansspelautoriteit moet haar rol als waakhond serieus en stevig invullen.
  • Verbod op meest verslavingsgevoelige kansspelen. De verslavingsrisico’s van kansspelautomaten en krasloten zijn hoog en de drempel om een gokje te wagen is laag. Daarom worden deze kansspelen verboden.

verkiezingsprogramma ChristenUnie, pagina 33


Forum voor Democratie

Door de overheid gegunde (semi-) monopolies op goededoelenloterijen
zoals de Postcodeloterij houden de financiering van het kartel in stand.
Doordat 40% van de loterijopbrengsten aan “goede doelen” moet worden
besteed, vloeien jaarlijks honderden miljoenen naar politieke organisaties,
zoals Vluchtelingenwerk, de Clinton Foundation en Urgenda. De verdeling
van deze miljoenen wordt bepaald door een select clubje (oud)politici die
tijdens of na hun politieke loopbaan werken voor deze loterijen of
daaraan verbonden organisaties. Een machtsbasis van het partijkartel die
eenvoudig kan worden doorbroken door deelnemers zelf invloed te geven op de besteding van de inleg. Deelnemers aan de postcodeloterij moeten zelf kunnen bepalen naar welke ‘goede doelen’ hun
speelgelden gaan.

verkiezingsprogramma Forum voor Democratie, pagina 9


politieke partijen kansspelen SGP

SGP

Bij de uitvoering van landelijke wetgeving houden gemeenten zoveel mogelijk eigen beleidsvrijheid. Dat geldt eens te meer als het gaat om sectoren die ellende of misdaad aantrekken, zoals gokhallen en prostitutie. Gemeenten moeten de vrijheid hebben om hiertegen op te treden, of dit soort sectoren niet toe te staan op hun grondgebied. Dat geldt eveneens voor ongewenste reclames als die voor datingsites of kansspelen.

verkiezingsprogramma SGP, pagina 93


Hoe stemden de politieke partijen bij de kansspelen wetten?

De verkiezingsprogramma’s beschrijven wat de politieke partijen willen (op het gebied van kansspelen), maar dat betekent niet altijd dat de partijen ook altijd zo stemmen. Immers, concessies doen hoort bij politiek.

Om een beter beeld te krijgen hoe belangrijk politieke partijen het kansspelbeleid vinden en hoe ze staan tegenover kansspelen in het algemeen, kijken we daarom ook naar hoe ze gestemd hebben op de twee eerder genoemde wetten.

Wet Kansspelen op afstand (Tweede Kamer, juli 2016)

De Wet Kansspelen op afstand werd uiteindelijk op 7 juli 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De regeringspartijen PvdA (36 zetels) en VVD (40 zetels) stemden voor, evenals de partijen GroenLinks (4), D66 (12), en PVV (12), en de kamerfracties Van Vliet (1, voorheen PVV), Klein (1, voorheen 50plus), de Groep Kuzu/Öztürk (2, voorheen PvdA), Houwers (1, voorheen VVD), en de Groep Bontes/Van Klaveren (2, voorheen PVV).

De SP (15), het CDA (13), de ChristenUnie (5), SGP (3), Partij voor de Dieren (2), en 50plus (2) stemden tegen.

VoorPvdA, VVD, GroenLinks, D66, PVV, Van Vliet, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Groep Bontes/Van Klaveren
TegenSP, CDA, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50plus

Op 19 februari 2019 werd de Wet Kansspelen op afstand aangenomen door de 1e kamer. Hoewel de Eerste Kamer lost staat van de Tweede Kamer, vermelden we dat de VVD (13), D66 (10), PVV (9), PvdA (8), en GroenLinks (4) voor stemden. De fracties van CDA (12), ChristenUnie (3), SP (9), PvdD (2), de Onafhankelijke SenaatsFractie (1), 50PLUS (2), en SGP (2) stemden tegen.

Zoals opgenomen in het regeerakkoord, werd in de wet inderdaad opgenomen dat vertegenwoordigers op het gebied van verslavingszorg in Nederland gevestigd moeten zijn. Er is bijzonder veel aandacht voor kansspelverslaving in de wet en de diverse aangenomen moties.

Meer informatie over de Wet Kansspelen op afstand vind je onder het kopje Wetgeving op CasinoNieuws.nl.

Wet modernisering speelcasinoregime (Verkoop Holland Casino – Tweede Kamer, januari 2017)

De regering Kabinet Rutte II was voornemens om staatsdeelneming Holland Casino te verkopen. Naast de 14 vestigingen van Holland Casino moest er ook ruimte komen voor twee nieuwe casino’s waardoor er in totaal 16 casino’s in Nederland moesten gaan komen.

De Tweede Kamer stemde op 31 januari 2017 voor de Wet modernisering speelcasinoregime. De twee regeringspartijen PvdA en VVD werden vergezeld door GroenLinks, D66, PVV, 50PLUS, Van Vliet, Klein, Houwers, Monasch, en de Groep Bontes/Van Klaveren. SP, CDA, ChristenUnie, SGP, en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

VoorPvdA, VVD, GroenLinks, D66, PVV, 50PLUS, Van Vliet, Klein, Houwers, Monasch, Groep Bontes/Van Klaveren
TegenSP, CDA, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren

Het wetsvoorstel om Holland Casino te privatiseren kon niet rekenen op voldoende steun in de Eerste Kamer en werd uiteindelijk door de minister aangehouden. De minister voor Rechtsbescherming liet de Kamer bij brief van 31 mei 2019 weten dat het wetsvoorstel was ingetrokken.


Politieke partijen reageren op stellingen over kansspelen

CasinoNieuws.nl heeft per e-mail de eerder genoemde 13 politieke partijen aangeschreven met de vraag om een reactie op een vijftal stellingen. Een week voor publicatie van dit artikel stuurden wij een herinnering. SGP, SP, en D66 reageerden op de stellingen.

50plus reageerde bij monde van woordvoerder Bernadet Naber als volgt:

50plus: Ik heb uw stellingen intern besproken en wij hebben in ons verkiezingsprogramma op dit thema nog geen standpunt ingenomen. Na de Tweede Kamerverkiezingen zal de fractie dat doen. Nu kan ik alleen aangeven dat wij vinden dat mensen uiteraard moeten kunnen deelnemen aan kansspelen, maar wij willen mensen soms ook tegen zichzelf in bescherming nemen. 

GroenLinks en Partij voor de Dieren gaven aan geen tijd te hebben om in te gaan op de stellingen. De overige partijen lieten het na te reageren.


STELLING 1: Holland Casino moet geprivatiseerd worden en er moet ruimte komen voor meer casino’s in Nederland.

politieke partijen kansspelen D66

D66: D66 steunt de opheffing van het staatsmonopolie en dus de privatisering van Hollands Casino. Wij zien geen rol voor de overheid bij het runnen van een casino. Zo kunnen meer aanbieders van land gebonden casino’s toetreden tot de markt. Het is daarbij voor D66 wel van belang dat er betrouwbare kopers voor de bedrijven gevonden worden, die de spelers met de juiste verslavingszorg zullen omringen.

SGP: Oneens. Het aanbieden van casino’s is geen staatstaak. Het enige voordeel van de verkoop Holland Casino is dat de overheid dan zelf geen casino’s meer beheert. Deze liberalisering heeft echter een ongewenst drempelverlagend effect. Door de staat goedgekeurde kansspelen zorgen in de praktijk voor heel veel verslaving, met alle gevolgen van dien voor de verslaafden zelf en hun gezinnen en families.

SP: Holland Casino moet een staatsdeelneming blijven. De SP is altijd al tegenstander geweest van de privatisering van Holland Casino. Private partijen, die er naar streven winst te maken, dat verhoudt zich niet tot het tegengaan van kansspelverslaving zoals Holland Casino dat nu doet, en ook behoort te doen.  Privatisering zou ook niet in het belang zijn van de 3000 werknemers van Holland Casino.


STELLING 2: Holland Casino en de Nederlandse Loterij moeten online een gezamenlijk platform vormen in plaats van elkaar als staatsdeelnemingen online te beconcurreren met gelijkwaardig aanbod.

D66: Wat D66 betreft is deze concurrentie niet problematisch, dit zorgt er ook voor dat de aangeboden diensten aansluiten bij de wensen van consumenten. Hierbij is wel van belang dat de veiligheid van de consument niet in het geding komt. Beide partijen moeten voldoende verslavingszorg bieden en zich aan de wervings- en reclameregels houden.

SGP: Oneens. Er moet zeker geen wettelijke ruimte komen voor meer kansspelen, zoals kansspelen via internet. De bestaande wetgeving moet daadwerkelijk worden gehandhaafd.

SP: We hebben op dit moment geen zicht op welke activiteiten Holland Casino en de Nederlandse Loterij precies online willen ontwikkelen. Als zij precies hetzelfde aanbod nastreven dan ligt het in de lijn der logica dat zij de samenwerking opzoeken, maar wellicht willen Holland Casino en de Nederlandse Loterij wel volledig andere doelgroepen aanspreken. Het belangrijkste is dat elke online-aanbieder, wie dat dan ook precies is, voldoende zorg draagt voor gokverslavingspreventie en adequate zorg aanbiedt wanneer toch verslavingen worden geconstateerd.


STELLING 3: Lootboxes in videogames moeten verboden worden, ook bij spellen die op jongvolwassenen en volwassenen gericht zijn.

politieke partijen kansspelen D66

D66: Gokelementen zoals lootboxes in games zijn wat D66 betreft niet wenselijk. Voor minderjarige spreekt dit voor zich, zij mogen volgens de wet niet gokken. Maar ook bij jongvolwassenen zit hier een risico. We zien dat gokverslavingen relatief gezien vaker voor komen onder jongvolwassenen (18-25 jaar). D66 is daarom geen voorstander van gokelementen in games. Daarbij is D66 van mening dat kansspelen zonder vergunning sowieso niet aangeboden mogen worden, ongeacht de leeftijd van de doelgroep.

SGP: Eens. De mogelijkheden om mee te doen aan kansspelen moeten worden ingeperkt. Reclame ervoor moet verboden worden.

SP: De SP vraagt al enkele jaren, met diverse schriftelijke Kamervragen, aandacht voor lootboxes in videogames en de mogelijke negatieve effecten die zij kunnen hebben op, voornamelijk, minderjarige gamers.

Het zou goed zijn als videogames helemaal geen gebruik zouden maken van het lootbox-mechanisme, maar een algeheel verbod is niet direct aan de orde wat de SP betreft. Echter, een game met lootbox-mechanismes zou alleen verkocht mogen worden aan meerderjarige consumenten, en minderjarigen zouden niet in aanraking moeten kunnen komen met lootboxes in videogames.


STELLING 4: Als de Wet Kansspelen op afstand niet de beoogde kanalisatie van 80% bewerkstelligt na een periode van 3 jaar, moet het hele stelsel heroverwogen worden.

D66: D66 steunt dat deze wet over 3 jaar geëvalueerd dient te worden. D66 acht het echter op dit moment nog te vroeg om al te spreken over een hele heroverweging van het stelsel, mocht de 80% kanalisatie niet gehaald worden. Na de evaluatie kijken wij naar mogelijke aanpassingen. 

SGP: Eens. In de heroverweging meenemen dat  er geen wettelijke ruimte is voor kansspelen, ook niet via internet.

SP: Het hele idee van de wet KOA is dat het beter is om wel een legale online kansspelmarkt te hebben en mensen dan te leiden naar betrouwbare gokspellenaanbieders dan om helemaal niks geregeld te hebben. Als na drie jaar blijkt dat mensen de weg naar het legale aanbod niet hebben gevonden en er ook op het gebied van gokverslavingen niet genoeg progressie is geboekt, dan rechtvaardigt dat zeker het systeem nog eens goed tegen het licht te houden om te bekijken wat er beter, dan wel, anders moet.


STELLING 5: De sponsoring van sportclubs door aanbieders van kansspelen moet verboden worden.

politieke partijen kansspelen D66

D66: Hier dient wat D66 betreft voorzichtig mee omgesprongen te worden. Reclame activiteiten van kansspelen aanbieders mogen nooit gericht zijn op minderjarigen. Daarom willen wij niet dat jeugdteams worden gesponsord door kansspelaanbieders, of dat producten bedoeld voor minderjarigen logo’s van kansspelaanbieders dragen. Sponsoring van sportclubs kan, zolang het gaat om neutrale berichtgeving.

politieke partijen kansspelen SGP

SGP: Eens. Kansspelen moeten ontmoedigd worden. Reclame hiervoor verboden, ook via sponsoring.

politieke partijen kansspelen SP

SP: Het is onwenselijk als gokken genormaliseerd wordt, zeker voor minderjarigen. Het feit dat een sportclub gesponsord wordt door een aanbieder van kansspelen kan zeker aan die onwenselijkheid bijdragen. Terughoudendheid is op dat vlak dan ook zeker geboden.


Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter