Donderdag 23 mei 2024

Speel bewust

Zorgen over financiële onafhankelijkheid van nieuwe toezichthouder op Curaçao

De Sociaal-Economische Raad en de Raad van Advies op Curaçao hebben in hun adviezen vraagtekens gezet bij enkele keuzes van minister Silvania als het gaat om de Landsverordening op de Kansspelen (LOK). Zo zouden er twijfels zijn geweest over de keuze om de gehele kansspelmarkt op Curaçao in een keer te hervormen.

Op de website van het parlement van Curaçao zijn de adviezen gepubliceerd die minister Javier Silvania kreeg over zijn Landsverordening op de Kansspelen (LOK). Zowel het advies van de Sociaal-Economische Raad als het advies van de Raad van Advies is vanaf dat moment voor een ieder inzichtelijk. Ook werd de Landsverordening op de Kansspelen gepubliceerd zoals deze onlangs werd aangeboden bij de Staten.

Spoedadvies was niet realistisch

De totstandkoming van de Landsverordening op de Kansspelen liep meermaals vertraging op en die vertraging hoopte de minister in te kunnen halen met behulp van spoedadviezen. Hij vroeg aan de Sociaal-Economische Raad (SER) en aan de Raad van Advies (RvA) of zij een spoedadvies wilden uitbrengen over de wet. Op die manier hoopte Silvania de wet zo snel mogelijk in te voeren.

Allereerst besloot de Sociaal-Economische Raad niet in te gaan op het verzoek. De SER noemde de nieuwe kansspelwet te belangrijk om er een gehaast advies over uit te brengen. Zij vroegen de minister om in vervolg ‘realistische doorlooptijden af te spreken’:

“De raad acht een dergelijke gang van zaken, met oog op waarborging van de kwaliteit van het wetgevingsproces, niet verantwoord en dringt bij de regering c.q. de minister wederom erop aan om in het vervolg realistische doorlooptijden met betrekking tot in voorbereiding zijnde ontwerpwet- en regelgeving af te spreken en deze scherp te bewaken.”

Citaat uit advies van de SER

Een vergelijkbaar statement is te lezen in het meest recente advies dat werd uitgebracht, door de Raad van Advies. Ook hier vroeg Silvania om een snelle behandeling van de wet zodat de laatste stappen voor de invoering snel doorgevoerd konden worden. De RvA besloot hier echter niet in mee te gaan:

“Gezien de omvang en complexiteit van het onderwerp en het feit dat het ambtelijke voorbereidingstraject en het bestuurlijke besluitvormingsproces minstens anderhalf jaar hebben geduurd, is de Raad van mening dat deze vertraging niet afgewenteld mag worden op de Raad als laatste adviesinstantie van de wetgever. Een spoedadvies kan immers afbreuk doen aan de kwaliteit van de onderhavige landsverordening.”

Citaat uit advies van de RvA

Landsverordening op de Kansspelen moest op meerdere vlakken worden aangepast

Door de publicatie van de adviezen is ook duidelijk geworden dat de minister de LOK meermaals heeft moeten aanpassen. In beide adviezen werd op veel vlakken geadviseerd om aanpassingen te doen aan de LOK, wat ervoor zorgde dat beide adviezen meer dan 40 pagina’s lang waren.

De RvA adviseerde de regering op 22 augustus om het ontwerp nog niet in te dienen, omdat er nog te veel bezwaren waren. Een van deze bezwaren was dat het ontwerp van de wet niet in overeenstemming was met ‘de geest en strekking van artikel 111 van de Staatsregeling’. Dit had betrekking op de beleidsregels, voorschriften, en beperkingen die de nieuwe toezichthouder, de Curacao Gaming Authority (CGA), mag opstellen. In de conceptwet was niet opgenomen dat deze ook in het Publicatieblad gepubliceerd moesten worden, terwijl artikel 111, lid 3 van de Staatsregeling dit wel voorschrijft:

Artikel 111, lid 3 van de Staatsregeling Curaçao

Bij landsverordening kan aan een zelfstandig bestuursorgaan verordenende bevoegdheid worden verleend. De afkondiging van verordeningen van een zelfstandig bestuursorgaan geschiedt door hun plaatsing in het Publicatieblad, met vermelding van de datum van uitgifte.

Vraagtekens bij keuzes van de minister

Verder werden in de adviezen vraagtekens gezet bij enkele keuzes van de minister. Zowel de SER als de RvA begreep de keuze niet helemaal om de Gaming Control Board over te laten gaan in de Curaçao Gaming Authority. Een duidelijke uitleg voor deze keuze ontbrak, zo viel te lezen in een van de adviezen.

Ook werd er getwijfeld aan de keuze om de gehele kansspelmarkt op Curaçao in een keer aan te passen. Dit had, zo stond in de adviezen, ook gefaseerd gekund en dat had naar alle waarschijnlijkheid meer rust gebracht in het proces. De Landsverordening op de Kansspelen vervangt namelijk niet alleen de Landverordening Buitengaatse hazardspelen. Andere wetten die ook worden vervangen door de LOK zijn:

  • Loterijverordening 1909
  • Landverordening Hazardspelen 1948
  • Landsloterijverordening
  • De landsverordening Hazardspelen II 1988
  • Eilandsverordening Casinowezen Curacao

Curaçao Gaming Authority financieel afhankelijk van de minister

De Raad van Advies maakte zich, net als de SER eerder al deed, zorgen over de financiële onafhankelijkheid van de nieuwe toezichthouder. In het Landspakket Curaçao staat namelijk opgenomen dat de nieuwe kansspelwet moet voorzien in een ‘onafhankelijke toezichthouder op de kansspelmarkt’. Die onafhankelijkheid zou, als de oorspronkelijke plannen van Silvania doorgevoerd zouden worden, in het geding zijn.

In de toen gepresenteerde plannen kwamen de inkomsten uit vergunningen en sancties in de Staatskas terecht. De toezichthouder zou daarom slechts afhankelijk zijn van een bijdrage vanuit de regering. Hierdoor zou de nieuwe toezichthouder te veel afhankelijk zijn van de minister. Een dergelijke conclusie trok de SER ook al in het advies dat maanden daarvoor werd uitgebracht:

“Op basis van het huidige ontwerp van de LOK 2023 zullen alle financiële middelen van de CGA uit een bijdrage uit de landsbegroting bestaan. Naar het oordeel van de SER gaat het vorengenoemde ten koste van de onafhankelijkheid van de CGA. De FATF-aanbevelingen schrijven namelijk voor dat landen ervoor moeten zorgen dat de toezichthouders, waaronder toezichthouders van (bepaalde) kansspelaanbieders, over voldoende financiële, personele en technische middelen beschikken.”

Citaat uit advies SER

De financiële situatie is in de wet die onlangs werd aangeboden weliswaar anders omschreven, maar de CGA zal nog altijd bekostigd worden vanuit de begroting van het land. Dit zorgde voor twijfels over de verwerking van het advies. In het Antilliaans Dagblad verscheen een artikel waarin getwijfeld werd of er wel voldoende rekening is gehouden met het advies van de RvA. Volgens de krant zou de minister het advies uiterst serieus moeten nemen, zeker omdat hij al lange tijd stelt dat de goksector een belangrijke inkomstenbron zal zijn van Curaçao.

In de aangeboden wet staat omschreven dat de toezichthouder ieder jaar voor 1 april een ontwerpbegroting moet opleveren voor het komende jaar. De kosten voor de taakuitvoering, zoals deze zijn omschreven in de begroting, worden nog steeds vergoed ’ten laste van de begroting van het Land’.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 27 december 2023. Op 4 januari 2024 is het artikel geüpdatet met informatie uit een artikel van het Antilliaans Dagblad.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter