Woensdag 26 januari 2022

Kansspelautoriteit gaat nauw toezien op casino’s tijdens cooling-down

Kansspelautoriteit gaat nauw toezien op casino's tijdens cooling-down

De Kansspelautoriteit zal nauw toezien op het naleven van de regels door online casino’s die nog even op het strafbankje moeten zitten na introductie van de legale online gokmarkt in Nederland op 1 oktober dit jaar. Dat merkte René Jansen van de Kansspelautoriteit op tijdens een toespraak tijdens een Gaming in Holland webinar gistermiddag.

Ook zal de Kansspelautoriteit goed in de gaten gaan houden dat online casino’s die een vergunning hebben gekregen, geen gebruikmaken van de klantgegevens die ze al hebben opgebouwd terwijl ze zonder vergunning de Nederlandse markt bedienden. Waar nodig, zo merkte Jansen op, zal de Kansspelautoriteit optreden als bedrijven de regels overtreden.

Op 1 april mogen de eerste partijen – partijen die zich in ieder geval sinds 1 juli 2018 niet meer actief op de Nederlandse consument hebben gericht – hun vergunningaanvraag indienen. Als deze vergunningaanvraag voor 15 april binnen is bij de Kansspelautoriteit, verwacht Jansen dat zijn organisatie deze vergunning op tijd kan verlenen zodat deze op 1 oktober in kan gaan. Zoals al reeds bekend werd gemaakt, hoeven niet alle documenten direct bijgevoegd te worden, sommige documenten mogen opgestuurd worden na de originele aanvraag al is ingediend.

Het onderwerp van het Gaming in Holland webinar was de vereisten aan derde partijen, bedrijven die diensten leveren aan het online casino maar niet direct zelf naar de consument toe diensten leveren. Denk bijvoorbeeld aan de software die online casino’s gebruiken om spellen als live blackjack en live roulette aan te bieden; die wordt ontwikkeld door een bedrijf die uitsluitend de diensten aan het online casino levert en niet zelf direct aan de consument. Jansen onderstreepte dat in de Wet Kansspelen op afstand geen vereisten aan derden is opgenomen. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor alle bedrijven aan wie het diensten uitbesteedt.

Sancties

Na een analyse door advocaten Alan Littler en Sharif Ibrahim van Kalff Katz & Franssen, Peter-Paul de Goeij van NOGA, en Hoof Beleidszaken voor Playtech en voormalig toezichthouder bij het Italiaanse ADM Francesco Rodano werden er nog diverse vragen gesteld door volgers van het webinar.

Op de vraag wat voor een sancties de Kansspelautoriteit kan opleggen bij overtredingen, merkte Littler op dat die bindende instructies kan opleggen. Uiteraard, zo zei Littler, kan de toezichthouder ook de vergunning van een online casino intrekken of pauzeren in het geval dat de bindende instructies niet worden opgevolgd.

Data van fraudeurs en zelf-uitgesloten spelers

Een zijstap van het onderwerp van het webinar, maar van toepassing op wat Jansen zei in zijn opening, werd gevraagd of online aanbieders wél de data mogen bewaren van spelers als het gaat om valsspelen en fraude. Ibrahim antwoordde dat in de formulering van de wet niet gesteld wordt dat de data verwijderd moet worden, maar dat die niet mag worden gebruikt als het gaat om registratie, speleracquisitie, en marketing. Hoe, en of die data wel gebruikt mag worden is niet helemaal duidelijk, aldus Ibrahim. De Goeij gaf aan dat de zorgplicht het bedrijven juist oplegt om de oude database te controleren op het moment dat iemand zich inschrijft. Want niet alleen valsspelen en fraude is een zaak in deze, maar vooral ook verantwoord spelen, aldus De Goeij. Als iemand bijvoorbeeld zichzelf heeft uitgesloten, dan valt het binnen de zorgplicht om deze mensen ook na invoering van de Wet Kansspelen op afstand geen account aan te laten maken.

Nieuw account

Tot slot merkte Littler op dat online casino’s hun bestaande Nederlandse klanten (als ze de Nederlandse markt nog bedienen) voor de overgang naar hun nieuwe legale status hun account moeten laten opzeggen. Omdat online aanbieders geen gebruik mogen maken van de bestaande database met spelers moeten ze dus hun Nederlandse klanten hun account laten opzeggen en uitcashen voordat ze legaal de markt betreden. Nederlandse spelers moeten dan een nieuw account aanmaken en een storting maken naar hun account als ze willen spelen voor echt geld.

originele toespraak René Jansen

Thank you again, Willem, and good afternoon ladies and gentlemen. We can’t see each other in a very good way but although it’s only online, I think it’s happy to see everybody here in this webinar.

Although I’m starting to get used to it, I hope we will be able to meet in person someday soon. I’m glad to address you today but I’m also very much looking forward to the Gaming in Holland conference later this year. Willem van Oort invited me to deliver the keynote speech at that conference and of course, I accepted his invitation because I’m happy to do that. Hopefully, it will be an in-person meeting again. The timing of the Gaming in Holland conference later this year by the way is great, it will be held on the first of October, the same day that the Dutch market for legal online gambling is set to open. This will make 2021 a historic year for the Dutch gambling policy.

I’ve said it before: this policy was in dire need of modernization. An important step is now being taken in this direction. But first, we, both operators and the Kansspelautoriteit, the Ksa, will be entering into the stage of processing license applications. They can be submitted from the first of April onwards unless you must comply with the rules of the cooling-off period. As you know the critical date related to this, is the first of July 2018. Operators may not have offered specifically and actively their gambling services to Dutch consumers after that date. Operators who did so nevertheless will not be eligible for this first licensing round.

And allow me to use this occasion today to state clearly that after April 1; Ksa will keep a watchful eye on the market behavior of those operators who would expect to be influenced by our policy rule on the cooling-off period. But, back to the sentence – the essential ones for the day – as you all know on April 1, the remote gambling act – de Wet Koa – will come into force. This law is formerly an extension of and an amendment to the betting and gambling act – de wet op de kansspelen in Dutch. At last, you may say, after such extensive and time-consuming preparations. Originally, once the remote gambling act had been passed by the senate in February 2019, we expected to be able to process license applications by mid-2020. However, the subordinate legislation was not yet ready yet. And when it was, we had to wait for the final recommendations of our Council of State.

Anyway, the first of April is now the definite date. This is not a joke, despite it being the traditional date in the Netherlands for pulling pranks on one another. We are certainly not going to do that. As you may have seen, we have published a lot of documents on our website in recent weeks. We have published new versions of the policy rules for licensing under the remote gambling act, and policy rules concerning responsible gaming.

Among many other things – these rules state that when registering players, you may not use any customer data that you already had before receiving a license from the Ksa. Also, in your consumer recruitment and advertising activities, you may not use any personal data obtained from players participating in gambling which had not yet been licensed. We will have a close supervision on those obligations after issuing licenses. And if necessary, enforcement will take place.

Besides new versions of policy rules, a new version of the testing or assessment scheme for gaming systems was already released. In January we announced that not all documents need to be initially enclosed with the application. This was in response to signals from the market – from you – that this would be too strict a requirement. Of course, Ksa is willing to listen to convincing arguments. If the license application is received by us by April 15, among other things, the summary test reports for each part of the gaming system must be in our possession by the first of July. In that case, we expect that it will be possible – in the event of a positive decision of course – to grant you a license that will take effect on the first of October this year. The application must however already include a complete description of the system.

All of this information is available on our website. Keep a close eye on it in the coming period as well. The nearer we get to April 1, the more information you will find there.

Now, your topic this afternoon is outsourcing. And I can make the following general remarks about this. The most important point of all is that licensees will remain responsible at all times. Unlike the United Kingdom, for example, the Dutch legislator has not chosen to subject the license requirement to companies to whom services have been outsourced. In many cases, companies in the UK performing outsource services must have a bustiness-to-business – a B2B – license. Gambling operators must have a business-to-consumer – a B2C – license. In the Netherlands, this is arranged different. Only B2C licenses exist for the online gambling market. This means that future licensees are responsible for ensuring that the companies they outsource to, meet the requirements set out in the new gambling and betting act and in the money laundering and terrorist financing prevention act, which we call the Wwft. If you are an operator, you must have a policy in place for this. In other words; you must be able to demonstrate that companies you are outsourcing to, are just as reputable as you are.

This is what I would like to say about this subject for now. I wish you all a pleasant and an instructive afternoon. And as I said before, I hope to see you in person on the first of October.

Integrale tekst op Kansspelautoriteit.nl

vertaling CasinoNieuws

Nogmaals bedankt Willem, en goedemiddag dames en heren. We kunnen elkaar niet zo goed zien, maar hoewel het alleen online is, vind ik het toch fijn om iedereen hier in dit webinar te zien.

Hoewel ik er aan begin te wennen, hoop ik dat we elkaar snel een keer in levende lijve zullen kunnen ontmoeten. Ik ben blij dat ik jullie vandaag kan toespreken, maar ik kijk ook erg uit naar de Gaming in Holland conferentie later dit jaar. Willem van Oort heeft mij uitgenodigd om op die conferentie de keynote speech te houden en natuurlijk heb ik zijn uitnodiging aangenomen want dat doe ik graag. Hopelijk wordt het weer een persoonlijke ontmoeting. De timing van de Gaming in Holland conferentie later dit jaar is trouwens geweldig, het wordt gehouden op 1 oktober, dezelfde dag dat de Nederlandse markt voor legaal online gokken open zal gaan. Daarmee wordt 2021 een historisch jaar voor het Nederlandse kansspelbeleid.

Ik heb het al eerder gezegd: dit beleid was hard aan modernisering toe. Een belangrijke stap in die richting wordt nu gezet. Maar eerst gaan we, zowel exploitanten als de Kansspelautoriteit, de Ksa, de fase in van het behandelen van vergunningaanvragen. Deze kunnen vanaf 1 april worden ingediend, tenzij u zich moet houden aan de regels van de afkoelingsperiode. Zoals u weet is de kritieke datum in dit verband 1 juli 2018. Exploitanten mogen hun gokdiensten na die datum niet meer specifiek en actief aan Nederlandse consumenten hebben aangeboden. Exploitanten die dat toch hebben gedaan komen niet in aanmerking voor deze eerste vergunningsronde.

En staat u het mij toe vandaag om van deze gelegenheid gebruik te maken om duidelijk te stellen dat de Ksa na 1 april het marktgedrag van de exploitanten (die zouden verwacht beïnvloed te worden door onze beleidsregel over de afkoelingsperiode) nauwlettend in de gaten zal houden. Maar, terug naar de de essentie van de dag: zoals u allen weet treedt op 1 april de Wet Kansspelen op afstand – de Wet Koa – in werking. Deze wet is voorheen een uitbreiding van en een wijziging op de Wet op de kansspelen. Eindelijk, zou je zeggen, na zo’n uitgebreide en tijdrovende voorbereiding. Oorspronkelijk verwachtten wij, nadat de wet op kansspelen op afstand in februari 2019 door de Eerste Kamer werd aangenomen, medio 2020 vergunningaanvragen te kunnen behandelen. De lagere wetgeving was echter nog niet klaar. En toen dat wel het geval was, moesten we wachten op de definitieve adviezen van onze Raad van State.

Hoe dan ook, 1 april is nu de definitieve datum. Dit is geen grap, ook al is het in Nederland de traditionele datum om grappen met elkaar uit te halen. Dat gaan wij zeker niet doen. Zoals u wellicht hebt gezien, hebben wij de afgelopen weken veel documenten op onze website gepubliceerd. We hebben nieuwe versies gepubliceerd van de Beleidsregels voor vergunningverlening onder de Wet Kansspelen op afstand, en beleidsregels met betrekking tot verantwoord spelen.

In deze regels staat onder andere dat u bij de registratie van spelers geen gebruik mag maken van klantgegevens die u al had voordat u een vergunning van de Ksa kreeg. Ook mag u bij uw wervings- en reclameactiviteiten voor consumenten geen gebruik maken van persoonsgegevens die zijn verkregen van spelers die deelnamen aan kansspelen waarvoor nog geen vergunning was verleend. Na de afgifte van de vergunningen zullen wij nauwlettend op deze verplichtingen toezien. En indien nodig zal handhaving plaatsvinden.

Naast nieuwe versies van beleidsregels is ook al een nieuwe versie van het toetsings- of beoordelingsschema voor spelsystemen uitgebracht. In januari hebben we aangekondigd dat niet alle documenten direct bij de aanvraag hoeven te worden bijgevoegd. Dit was een reactie op signalen uit de markt – van u – dat dit een te strenge eis zou zijn. Uiteraard is de Ksa bereid te luisteren naar overtuigende argumenten. Als de vergunningaanvraag uiterlijk 15 april bij ons binnen is, moeten onder meer de samenvattende testrapporten voor elk onderdeel van het spelsysteem uiterlijk op 1 juli in ons bezit zijn. In dat geval verwachten wij dat het – bij een positief besluit uiteraard – mogelijk zal zijn u een vergunning te verlenen die op 1 oktober aanstaande zal ingaan. De aanvraag moet echter direct al wel een volledige beschrijving van het systeem bevatten.

Al deze informatie is beschikbaar op onze website. Houd die ook de komende tijd goed in de gaten. Hoe dichter we bij 1 april komen, hoe meer informatie u daar zult vinden.

Nu, het onderwerp vanmiddag is uitbesteding. En daar kan ik de volgende algemene opmerkingen over maken. Het allerbelangrijkste punt is dat vergunninghouders te allen tijde verantwoordelijk blijven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk heeft de Nederlandse wetgever er niet voor gekozen de vergunningplicht te laten gelden voor bedrijven waaraan diensten zijn uitbesteed. In veel gevallen moeten bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die diensten uitbesteden een business-to-business – een B2B – vergunning hebben. Gokexploitanten moeten een business-to-consumer – een B2C – vergunning hebben. In Nederland is dit anders geregeld. Voor de online gokmarkt bestaan alleen B2C-vergunningen. Dit betekent dat toekomstige vergunninghouders er verantwoordelijk voor zijn dat de bedrijven waaraan zij uitbesteden, voldoen aan de eisen die gesteld worden in de nieuwe Wet op de kansspelen en in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Als u een exploitant bent moet u hiervoor beleid hebben. Met andere woorden: u moet kunnen aantonen dat bedrijven waaraan u uitbesteedt, net zo gerenommeerd zijn als uzelf.

Dit is wat ik voor nu over dit onderwerp zou willen zeggen. Ik wens u allen een prettige en leerzame middag. En zoals gezegd hoop ik u op 1 oktober persoonlijk te ontmoeten.

Laat een reactie achter