Vrijdag 21 juni 2024

Speel bewust

Overheid versoepelt keuringsvoorwaarden spelsystemen

Ksa publiceert Keuringsschema Spelsysteem

De overheid versoepelt keuringsvoorwaarden die spelsystemen van online casino’s met goed gevolg dienen af te leggen. In de oorspronkelijke documentatie werd exact aangegeven welke geaccrediteerde testinstituten rapporten mochten afgeven die goedgekeurd zouden worden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen online casino’s daar nu een ontheffing voor krijgen waardoor ook rapporten van andere testinstituten ook voldoen in eerste instantie.

Diverse bronnen verklaarden gister al tegenover CasinoNieuws.nl dat er een uitstel van de introductie van de Wet Kansspelen op afstand aangekondigd zou gaan worden. Onderdeel daarvan was ook een discussie tussen de verschillende online aanbieders en de regering en toezichthouder over de testrapporten.

Hoewel het ministerie het uitstel nog niet bevestigde, bracht het vandaag wel naar buiten dat er een versoepeling op het gebied van de testrapporten doorvoert.

In een bericht op rijksoverheid.nl maakt de regering kenbaar dat een mogelijk tekort aan testcapaciteit bij geaccrediteerde testinstituten een wezenlijk probleem is. Daarom versoepelt het de regels en staat het ook rapporten van andere testinstituten toe bij het in behandeling nemen van vergunningaanvragen.

De Kansspelautoriteit kan de ontheffing slechts gedurende een beperkte periode geven, aldus het bericht. Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand – momentel nog altijd gepland voor 1 september 2021 – moeten de spelsystemen van vergunninghouders alsnog gekeurd zijn door de oorspronkelijk aangewezen keuringsinstellingen.

Alsnog is er een pakket aan strenge eisen aan de rapportering. Deze zijn als volgt geformuleerd:

 • de keuringsinstelling dient te voldoen aan de vereisten zoals genoemd in artikel 4.46 tot en met 4.49 van het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand;
 • de keuringsinstelling is overeenkomstig artikel 3.29, eerste lid, van de Regeling kansspelen op afstand (momenteel in ontwerp) geaccrediteerd tegen een of meerdere in dat artikel bedoelde accreditatienormen voor het verrichten van keuringen ten aanzien van de organisatie van kansspelen op afstand in ten minste twee lidstaten van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte;
 • de keuringsresultaten en de keuringsrapporten van de keuringsinstelling worden geaccepteerd door de daartoe bevoegde autoriteiten in die lidstaten;
 • de keuringsinstelling heeft ten minste drie jaar ervaring met het onder accreditatie verrichten van keuringen in die lidstaten;
 • de keuringsinstelling is geaccrediteerd door een instelling die volwaardig lid (‘full member’) is van de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) of het International Accreditation Forum (IAF).

Voor de duidelijkheid hebben we de relevante passages uit het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling hieronder geplaatst.

Artikel 4.46 tot en met 4.49 van het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand.

Artikel 4.46

 1. De aangewezen keuringsinstelling heeft rechtspersoonlijkheid.
 2. De aangewezen keuringsinstelling verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie. Aan de
  keuringsinstelling is geen surseance van betaling verleend. Er is geen beslag gelegd op een
  aanmerkelijk deel van het vermogen van de aangewezen keuringsinstelling of op een of meer van
  diens bedrijfsmiddelen die een aanmerkelijk deel van zijn vermogen vormen.

Artikel 4.47

 • De aangewezen keuringsinstelling is onafhankelijk van de vergunninghouder wiens spelsysteem zij keurt.
 • De aangewezen keuringsinstelling is in staat haar keuringswerkzaamheden te verrichten zonder enige druk of beïnvloeding door de vergunninghouder of derden.
 • De aangewezen keuringsinstelling heeft in haar organisatie toereikende waarborgen voor de onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid van haar keuringen geïmplementeerd.

Artikel 4.48

 1. De aangewezen keuringsinstelling voert de keuringswerkzaamheden uit met de hoogste mate van beroepsintegriteit en met de vereiste technische bekwaamheid op het specifieke gebied.
 2. De aangewezen keuringsinstelling is te allen tijde in staat alle keuringswerkzaamheden waarvoor zij geaccrediteerd is, aan de spelsystemen van de vergunninghouders overeenkomstig de Nederlandse kansspelregelgeving te verrichten, ongeacht of deze werkzaamheden door haar zelf of namens haar en onder haar verantwoordelijkheid worden verricht.
 3. De aangewezen keuringsinstelling beschikt over een organisatie, werkwijzen en middelen die de beroepsintegriteit en technische bekwaamheid waarborgen.

Artikel 4.49

 1. De aangewezen keuringsinstelling verstrekt Onze Minister desgevraagd alle inlichtingen die deze voor de toepassing van artikel 4.44 nodig heeft.
 2. De aangewezen keuringstelling verstrekt de raad van bestuur desgevraagd alle inlichtingen die deze voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft.
 3. Bij de uitvoering van het eerste en tweede lid geeft de aangewezen keuringstelling aan welke gegevens een vertrouwelijk karakter dragen en de gronden waarop dit vertrouwelijke karakter berust.

Artikel 3.29, eerste lid, van de Regeling kansspelen op afstand

Een keuringsinstelling kan overeenkomstig artikel 4.44, eerste lid, van het besluit worden aangewezen, indien zij is geaccrediteerd voor het verrichten van werkzaamheden zoals opgenomen in het schema tot conformiteitsbeoordeling, bedoeld in artikel 4.53, eerste lid, onder a, van het besluit, tegen:

 • NEN-EN-ISO/IEC 17020, voor zover die werkzaamheden in dat schema zijn aangemerkt als inspectiewerkzaamheden;
 • NEN-EN-ISO/IEC 17021-1, voor zover die werkzaamheden in dat schema zijn aangemerkt als certificeringswerkzaamheden met betrekking tot managementsystemen;
 • NEN-EN-ISO/IEC 17025, voor zover die werkzaamheden in dat schema zijn aangemerkt als laboratorium- of testwerkzaamheden;
 • NEN-EN-ISO/IEC 17065, voor zover die werkzaamheden in dat schema zijn aangemerkt als certificeringswerkzaamheden voor producten, processen of diensten

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter