Zaterdag 13 april 2024

Speel bewust

Weerwind: voorschriften voor aanbieders moeten aangescherpt worden

Weerwind voorschriften

Volgens de minister is duidelijk geworden dat de voorschriften voor online aanbieders moeten worden aangescherpt. Hij werkt aan een pilot samen met aanbieders en wetenschap om gokkers lagere limieten in te laten stellen.

Naar aanleiding van een artikel in het Het Financieele Dagblad stelden Kamerleden Kees van der Staaij (SGP), Mirjam Bikker (ChristenUnie), en Anne Kuik (CDA) enkele kritische kamervragen aan de minister voor Rechtsbescherming.

In het artikel spraken enkele verslavingsexperts hun zorgen uit over de groeiende online gokmarkt. De Kamerleden wilden van minister Franc Weerwind weten of hij het artikel had gelezen en of hij verslavingsexperts vaker zal laten adviseren bij wijzigingen in het kansspelbeleid.

Geen betrouwbare cijfers

De drie Kamerleden legden een link tussen het aantal gokverslaafden in Nederland en de legalisering van online kansspelen op 1 oktober 2021. Zij vroegen zich af of de minister erkent dat het aantal verslavingen is gegroeid sinds online gokken legaal is. In zijn antwoord stelt Weerwind dat dit niet te zeggen is, omdat er geen betrouwbare cijfers zijn die deze link onderbouwen. De minister wacht op de eerste rapportage uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). Deze verwacht hij in maart 2023.

Weerwind zegt dat er verder gekeken moet worden dan alleen de gokverslaafden die zich hebben gemeld bij de verslavingszorg. Hij kijkt liever naar alle (problematische) spelers, omdat niet iedere probleemgokker de stap neemt om hulp te zoeken. Daarnaast zou het enige tijd duren voor een verslaving zich heeft ontwikkeld. Zoals Weerwind eerder al aangaf in zijn antwoord op Kamervragen van Evert Jan Slootweg, duurt het gemiddeld zeven jaar voor iemand hulp zoekt.

Daarom wil minister Weerwind de ontwikkelingen voor langere tijd monitoren. Dit wil hij doen door een periodieke monitor op te zetten. De gegevens die hieruit voorkomen moeten een aanvulling zijn op de cijfers van de Kansspelautoriteit en LADIS. De minister verwacht dat de eerste cijfers in het najaar van 2023 beschikbaar zullen zijn. Vanaf dat moment zal hij jaarlijks de cijfers delen met de Tweede Kamer.

Voorschriften voor aanbieders moeten worden aangescherpt

In hun vragen uitten de drie Kamerleden dat er volgens hun niet voldoende is geluisterd naar de signalen van verslavingsexperts. Die mening deelt Weerwind niet. In de jarenlange aanloop naar de Wet Kansspelen op afstand is gebruikgemaakt van wetenschappelijke inzichten op het gebied van verslavingspreventie, zo reageert hij. Hij erkent wel dat de markt nog altijd in ontwikkeling is, net als het toezicht op de sector.

De eerste periode hebben de minister wel duidelijk gemaakt dat er iets moet gebeuren. Zo zouden de voorschriften voor de aanbieders worden aangescherpt:

“Daarnaast hebben de eerste ontwikkelingen in de kansspelmarkt duidelijk gemaakt dat de voorschriften voor aanbieders aangescherpt moeten worden, waaronder de mogelijkheden om speellimieten in te stellen. Om kansspelverslaving bij spelers tegen te gaan moet voortdurend bijgestuurd worden. Om deze reden doet de Ksa onderzoek naar de invulling van de zorgplicht door aanbieders.”

Minister Franc Weerwind

Aan minister Weerwind werd de vraag gesteld wat hij gaat doen als gokbedrijven niet tijdig ingrijpen waardoor spelers tienduizenden euro’s kunnen vergokken. Hierop heeft de minister nog geen concreet antwoord. Hij keek eerder al eens mee bij TOTO en ging op bezoek bij Holland Casino om te kijken hoe het zelf instellen van limieten in de praktijk werkt bij online casino’s.

Daarnaast start Weerwind binnenkort in samenwerking met de aanbieders en wetenschap een pilot. De pilot heeft als doel om tot gedragsinterventies te komen waardoor spelers lagere limieten instellen. Meer details over deze pilot deelde Weerwind niet.

Pas na het onderzoek van de Kansspelautoriteit over de invulling van de zorgplicht zal de minister, in samenwerking met de Kansspelautoriteit, kijken welke hardere grenzen er gesteld moeten worden op het gebied van de zorgplicht.

Cruks 2.0 komt in april 2023

Ook vroegen de Kamerleden de minister of hij bereid zou zijn om verslavingsexperts te laten adviseren bij toekomstige wijzigingen aan het kansspelbeleid. Volgens Weerwind gebeurt dit al, bijvoorbeeld via het onderzoeksprogramma ‘Preventie van kansspelverslaving‘. Via dat onderzoeksprogramma hoopt de minister nieuwe kennis te ontwikkeling op het gebied van verslavingspreventie. Deze kennis wordt vervolgens gebruikt om het preventiebeleid verder vorm te geven.

Daarnaast is de visie van verslavingsexperts gebruikt bij het ontwikkelen van de nieuwe versie van Cruks. Op dit moment is de ontwikkeling van dit systeem nog in volle gang. Weerwind verwacht dat Cruks 2.0 live gaat in april 2023.

Een van de veranderingen aan Cruks is de zogenaamde ‘bezinningsperiode’. Op advies van verslavingsdeskundigen wordt er een zogenaamde cooldown-periode ingesteld als een speler zich weer uitschrijft uit het uitsluitingsregister. Dit moet voorkomen dat mensen direct weer kunnen gokken zodra zich uit het register halen. De situatie die de Kamerleden schetsten in hun vragen, dat spelers zich binnen zes maanden alweer uit konden schrijven, wordt ontkend door Weerwind. Ook in de huidige versie van Cruks is dit niet mogelijk volgens de minister.

De afsluitende vraag van Bikker, Van der Staaij, en Kuik ging over het reclameverbod dat bijna in zou moeten gaan. De vraag was simpel; wanneer gaat het reclameverbod in? Een concreet antwoord is er niet:

“Op 2 januari 2023 heeft de afdeling advisering van de Raad van State het advies over het reclameverbod gepubliceerd. Dit advies wordt momenteel verwerkt, waarbij ik mij inzet voor zo spoedig mogelijke publicatie van het besluit.”

Minister Franc Weerwind

Antwoorden van minister Weerwind op Kamervragen over het bericht ‘Hulpverleners zien alarmerende groei probleemgedrag met online gokken’

Vraag 1: Bent u bekend met de inhoud van het bericht ‘Hulpverleners zien alarmerende groei probleemgedrag met online gokken’? [1]

Antwoord op vraag 1: Ja.

Vraag 2: Erkent u dat met het kanaliseren van de online gokmarkt het aantal verslavingen is gegroeid?

Antwoord op vraag 2: Er zijn momenteel nog geen betrouwbare cijfers beschikbaar om te kunnen beoordelen wat de invloed van het openen van de online markt is op het aantal mensen met een verslavingsproblematiek. Zoals ik aangaf in mijn laatste brief van 5 december 2022 zijn hiervoor de cijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) over het aantal mensen dat behandeld wordt voor kansspelverslaving een goede indicatie. Deze rapportage is naar verwachting in maart 2023 gereed. Daarnaast zal de Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) jaarlijks rapporteren over de ontwikkeling in en omvang van de verslavingsproblematiek in Nederland, waaronder ook kansspelverslaving. Aanbevelingen die zien op het voorkomen van kansspelverslaving, neem ik mee in mijn toekomstige beleid voor verslavingspreventie.

Naast cijfers over mensen die in behandeling zijn voor kansspelverslaving, is van belang om de hoeveelheid (problematische) spelers te meten. Dit geeft een completer beeld, omdat niet alle mensen met een kansspelverslaving de stap zullen zetten om zich te laten behandelen. Daarnaast duurt het enige tijd voordat verslavingen zich manifesteren.

Daarom wil ik de ontwikkelingen over een langere tijd monitoren om de informatiepositie te versterken en een betrouwbaar beeld te kunnen vormen. Om dit inzicht te vergaren ben ik voornemens een periodieke monitor op te zetten, in aanvulling op de cijfers van de Kansspelautoriteit (Ksa) en gegevens uit LADIS. Ik verwacht de eerste resultaten in het najaar van 2023 met uw Kamer te kunnen delen en vervolgens uw Kamer jaarlijks te informeren.

Vraag 3: Erkent u dat het kanaliseren van de online gokmarkt niet alleen heeft gezorgd voor het weghalen van consumenten bij illegale goksites, maar ook voor het aantrekken van nieuwe gokkers en de kanalisatie derhalve een averechts effect heeft gehad?

Antwoord op vraag 3: De Wet Kansspelen op afstand (koa) heeft niet tot doelstelling om meer of minder gebruik van het online aanbod te realiseren, wel het doorlopend tegengaan van illegaal aanbod. Met het legaliseren en reguleren van de online kansspelmarkt is beoogd om spelers een omgeving te bieden waar onder meer aandacht is voor verslavingspreventie als een van de pijlers van het kansspelbeleid. Zoals ik aangaf in mijn brief van 5 december 2022 is niet precies inzichtelijk hoe groot het aantal spelers is dat op de illegale markt speelt en in het verleden heeft gespeeld. Wel is duidelijk dat veel Nederlanders voor de opening van de markt al speelden bij illegale aanbieders. Het is niet mogelijk om exact te meten hoeveel van deze spelers nu zijn overgestapt naar een legale aanbieder en hoe dit aantal zich verhoudt tot het totale aantal spelers. Zoals ik aangaf in mijn brief van 5 december 2022, kan op basis van verschillende indicatoren worden geconcludeerd dat spelers het legale aanbod weten te vinden.

Vraag 4: Bent u met deze leden van mening dat bij het kanaliseren van de online gokmarkt onvoldoende is geluisterd naar de alarmerende signalen van verslavingsexperts en te veel is vertrouwd op de beloftes van de kansspelaanbieders?

Antwoord op vraag 4: Deze mening deel ik niet. Bij de totstandkoming van de wet is gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten op het gebied van onder andere verslavingspreventie om de voorschriften voor aanbieders vorm te geven. De online kansspelmarkt en het toezicht daarop zijn nog steeds in ontwikkeling. De grote hoeveelheid ongerichte reclame vanuit aanbieders is mij niet ontgaan. Verslavingsexperts hebben hun zorgen daarover aangegeven en deze zorgen deel ik. Daarom heb ik maatregelen getroffen om ongerichte reclame te beperken. Daarnaast hebben de eerste ontwikkelingen in de kansspelmarkt duidelijk gemaakt dat de voorschriften voor aanbieders aangescherpt moeten worden, waaronder de mogelijkheden om speellimieten in te stellen. Om kansspelverslaving bij spelers tegen te gaan moet voortdurend bijgestuurd worden. Om deze reden doet de Ksa onderzoek naar de invulling van de zorgplicht door aanbieders.

Vraag 5: Wat gaat u doen aan gokbedrijven die niet ingrijpen wanneer spelers uit de bocht vliegen en tienduizenden euro’s verspelen?

Antwoord op vraag 5: Volgens artikel 4a van de Wet op de Kansspelen zijn vergunde aanbieders verplicht om maatregelen en voorzieningen te treffen die nodig zijn om verslaving aan de door hen georganiseerde spelen zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer aanbieders signalen zien dat speelgedrag risicovol wordt, dienen zij in te grijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de Kansspelautoriteit om hier toezicht op te houden en te handhaven wanneer nodig. Zoals ik bij vraag 4 aangaf is de Kansspelautoriteit in dat kader een breed onderzoek gestart. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal ik samen met de Ksa bezien waar en op welke wijze hardere grenzen gesteld moeten worden. De voorzitter van de Kansspelautoriteit heeft in een interview met de Volkskrant van 10 januari 2023 al vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek geconstateerd dat er behoefte is aan hardere grenzen. In dat licht werk ik op dit moment zoals toegezegd in mijn brief van 5 december, al aan kaders voor een bovengrens bij speellimieten. Dit is een manier om buitensporig speelgedrag te beperken. Ik kijk daarbij hoe het wettelijke uitgangspunt dat iemand zelf limieten moet instellen in de praktijk werkt, met name bij kwetsbare spelers. Daarnaast start ik een pilot in samenwerking met aanbieders en wetenschap om tot gedragsinterventies te komen waardoor spelers lagere limieten instellen.

Vraag 6: Bent u bereid om bij wijzigingen in de wetgeving rondom online kansspelen de adviezen van verslavingsexperts als leidend te beschouwen?

Antwoord op vraag 6: Voor mij is het effectueren van de drie kansspeldoelen, namelijk om consumenten te beschermen, kansspelverslaving te voorkomen en criminaliteit tegen te gaan, leidend bij wijzigingen van wetgeving rondom online kansspelen. Daarbij is het belangrijk om adviezen van verslavingsexperts mee te nemen, naast adviezen over uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Om deze reden is in 2022 het onderzoeksprogramma ‘Preventie van kansspelverslaving’ van start gegaan om een bijdrage te leveren aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek door nieuwe kennis te ontwikkelen en het gebruik ervan te stimuleren. Deze kennis wordt gebruikt om meer zicht en grip te krijgen en het verslavingspreventiebeleid verder vorm te geven.

Vraag 7: Bent u bekend met de werking van het uitsluitingenregister Cruks waardoor het voor gebruikers mogelijk is om een speelverbod in te stellen?

Antwoord op vraag 7: Ja.

Vraag 8: Bent u bekend met de mogelijkheid dat gebruikers het speelverbod van 6 maanden, binnen 6 maanden, zelf weer uitzetten waardoor het speelverbod voor ‘zwakke’ gebruikers geen effect zal hebben?

Antwoord op vraag 8: De wet verbiedt de Kansspelautoriteit om een inschrijving ongedaan te maken als er nog geen zes maanden voorbij zijn sinds de inschrijving.[7] Bij Cruks uitschrijven is gedurende de eerste zes maanden niet mogelijk omdat dit juist zou indruisen tegen het principe van Cruks als ondersteuning bij het onderdrukken van de neiging om weer te gokken.

Vraag 9: Bent u bereid om met verslavingsexperts naar het uitsluitingenregister Cruks te kijken en daarbij de duur en de beperkingen van het speelverbod mee te nemen?

Antwoord op vraag 9: De Ksa is momenteel bezig met een herontwerp van Cruks om het systeem gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken. Hiervoor neemt de Ksa de visie van verslavingsexperts mee in het ontwikkelingsproces om tot een verbeterd en effectiever systeem te komen. Zo wordt bijvoorbeeld niet alleen het gemak waarmee een speler zich kan inschrijven verbeterd, maar wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om in het uitschrijvingsproces van spelers die meer dan zes maanden in Cruks staan, een verplichte bezinningsperiode in te bouwen. Het nieuwe systeem wordt naar verwachting in april 2023 in de praktijk gebracht. Vervolgens zal het vernieuwde systeem middels een gerichte campagne onder de aandacht van spelers worden gebracht. De resultaten van het verbeterde Cruks systeem volg ik op de voet.

Vraag 10: Kunt u aangeven wanneer het verbod op gokreclames geëffectueerd zal zijn?

Antwoord op vraag 10: Op 2 januari 2023 heeft de afdeling advisering van de Raad van State het advies over het reclameverbod gepubliceerd. Dit advies wordt momenteel verwerkt, waarbij ik mij inzet voor zo spoedig mogelijke publicatie van het besluit.

  1. Het Financieel Dagblad, 7 januari 2023, ‘Hulpverleners zien alarmerende groei probleemgedrag met online gokken’ (fd.nl/bedrijfsleven/1463628/snelle-groei-van-de-onlinegokmarkt-baart-verslavingsdeskundigen-zorgen)

Lead-foto door Martijn Beekman / D66 via Wikipedia. Achtergrond door Husky via Wikipedia.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter