Zondag 21 april 2024

Speel bewust

Weerwind: vertraging bij uitbetalen wordt niet onderzocht

vertraging uitbetalen Weerwind

De Kansspelautoriteit stelt geen onderzoek in naar vertraging bij het uitbetalen bij online casino’s. Minister Weerwind heeft in antwoord op kamervragen gesteld dat goksites goede redenen kunnen hebben om niet meteen uit te betalen. Dit komt bijvoorbeeld doordat er controles op fraude of witwassen moeten plaatsvinden.

Eind vorige maand stelden Michiel van Nispen (SP) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) kamervragen over online casino’s die niet direct uitbetalen. Volgens de kamerleden vertragen goksites met opzet de uitbetaling. Bikker en Van Nispen wilden bovendien van minister Weerwind weten of hij ging optreden tegen de werkwijze van online casino’s waarbij spelers uitbetalingen nog tussentijds kunnen annuleren.

Minister Weerwind heeft vorige week de vragen beantwoord. Daarin benadrukte dat de wet voorschrijft dat de online casino’s het geld moeten uitbetalen “zonder onnodige vertraging.” Een onnodige vertraging zou bijvoorbeeld het kweken van rente kunnen zijn en is daarmee dus nadrukkelijk niet toegestaan, aldus Weerwind.

Voor die eventuele vertragingen in betalingen, kunnen echter goede redenen bestaan. De minister schrijft:

“De snelheid waarmee uitbetaald wordt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een controle op fraude en witwassen uit te voeren of een controle waarbij de aanbieder bonusvoorwaarden controleert voordat een bonus uitgekeerd kan worden. De ene kansspelaanbieder is wellicht sneller dan de andere.”

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Geen aanleiding tot onderzoek naar vertraging uitbetalen

De minister geeft aan dat hij geen aanleiding ziet om de snelheid van uitbetalen in Nederland te onderzoeken:

“Tot op heden vormen de risico’s die mogelijk verbonden zijn aan de vertraagde uitbetaling van speeltegoeden onvoldoende aanleiding voor de Kansspelautoriteit om dit nader te onderzoeken.”

Minister Weerwind

Met het kunnen annuleren van een uitbetaling heeft Weerwind niet per definitie een probleem. Die melding moet men zien als onderdeel van de zorgplicht die goksites hebben om gokverslaving te voorkomen.

De Kansspelautoriteit heeft al een onderzoek ingesteld naar hoe de legale online casino’s in Nederland omgaan met hun zorgplicht. Volgens de minister wordt de uitkomst van dat onderzoek in het voorjaar van 2023 verwacht. Tot de uitslag van het onderzoek er is, zal hij het tussentijds annuleren van een uitbetalingsverzoek niet gaan verbieden:

“Deelnemers aan kansspelen moeten de regie kunnen voeren over het bedrag dat op de speelrekening staat. […] Onderdeel van het zelf de regie kunnen voeren is ook de mogelijkheid om een opdracht tot uitbetaling nog te kunnen annuleren.”

Minister Weerwind

Diverse legale Nederlandse goksites zijn overgegaan tot snelle uitbetaling. BetCity en Jack’s maken hiervoor gebruik van de diensten van het bedrijf TrueLayer. Daardoor staat het uitgecashte geld in de regel binnen vijf minuten op je bankrekening. Ook Unibet en Kansino profileren zich als online casino’s met snelle uitbetaling.

Als u geld uitcasht maar deze uitbetaling wilt annuleren om toch door te kunnen gokken, dan zou dat er op kunnen wijzen dat gokken een te grote rol in uw leven inneemt.

Heeft u het gokken niet meer onder controle? Dan kunt u zichzelf inschrijven in Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) via CruksRegister.nl. Heeft u zich aangemeld voor deze speelpauze, dan kunt u niet meer bij landgebonden en online casino’s spelen.

Cruks is een middel, niet de ultieme oplossing. Lees onze pagina over bewust spelen, het gastartikel van Hervitas, en zoek hulp als u er niet alleen uitkomt.

Antwoord van minister Weerwind (Rechtsbescherming)
(ontvangen 23 november 2022)

Vraag 1: Bent u bekend met het gegeven dat veel online kansspelaanbieders bewust een vertraging hebben ingebouwd in hun uitbetalingen aan spelers en dat er zelfs ranglijsten zijn om te kunnen vergelijken bij welke aanbieder het geld sneller wordt uitbetaald? Wat vindt u hiervan? 1, 2

Antwoord op vraag 1: Mij is bekend dat er online kansspelaanbieders zijn die met vertraging voldoen aan het verzoek van een speler om speeltegoed uit te betalen. Verder is mij bekend dat in de (online) media de snelheid van uitbetalen wordt besproken. In artikel 4.26 van het Besluit kansspelen op afstand (Bkoa) is opgenomen dat de vergunninghouder de speelrekening crediteert en debiteert “zonder onnodige vertraging”. Voor de vertraging in betalingen kunnen goede redenen bestaan, waarop ik hieronder in ga.

Vraag 2: Bent u het ermee eens dat kansspelaanbieders zo snel als mogelijk geld zouden moeten uitbetalen aan spelers als zij daar om vragen, dus zonder enige vertraging, zodat de kans op bedenkingen van spelers en het gevaar voor toch doorspelen met het geld zo klein mogelijk wordt gemaakt? Zo ja, vindt u dat alle kansspelaanbieders zich hier op dit moment ook voldoende aan houden?

Antwoord op vraag 2: Zoals eerder aangegeven in antwoord 1 is de vergunninghouder verplicht om de speelrekening zonder onnodige vertraging te crediteren en debiteren. Speeltegoeden mogen bij een verzoek om uitbetaling niet onnodig lang worden aangehouden door de vergunninghouder, bijvoorbeeld om rente te kweken, aldus de toelichting bij het Besluit. Het is aan de Kansspelautoriteit (Ksa) om toezicht te houden op dat kansspelaanbieders zich hieraan houden. Tot op heden vormen de risico’s die mogelijk verbonden zijn aan de vertraagde uitbetaling van speeltegoeden onvoldoende aanleiding voor de Kansspelautoriteit om dit nader te onderzoeken. 

Vraag 3: Bent u het ermee eens dat er geen verschil zou moeten zitten tussen kansspelaanbieders in de snelheid waarmee geld wordt uitbetaald aan spelers? Zo ja, wat gaat u doen om dit zo snel als mogelijk te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 3: De snelheid waarmee uitbetaald wordt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een controle op fraude en witwassen uit te voeren of een controle waarbij de aanbieder bonusvoorwaarden controleert voordat een bonus uitgekeerd kan worden. De ene kansspelaanbieder is wellicht sneller dan de andere. De norm blijft “zonder onnodige vertraging”, waarop zoals hiervoor beschreven de Ksa toezicht houdt. Er is vooralsnog geen aanleiding om te interveniëren.

Vraag 4: Wat vindt u ervan dat online kansspelaanbieders spelers erop wijzen dat, nadat zij om uitbetaling hebben gevraagd van hun geld, de uitbetaling alsnog geannuleerd kan worden?3 Vindt u dat dergelijke teksten door de beugel kunnen? Zo nee, wat gaat u eraan doen om dit een halt toe te roepen? Zo ja, waarom?

Vraag 5: Hoe verhoudt het actief wijzen en aanmoedigen op de mogelijkheid om een opname te annuleren en alsnog door te spelen zich tot de waarschuwingszin ‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd’? Erkent u dat het waarschijnlijk is dat gokbedrijven de mogelijkheid bieden om uitbetaling te annuleren omdat dit het verdienmodel ten goede komt?

Antwoord op vraag 4 en 5: De wijze van attenderen op de mogelijkheid tot annulering van de betaalopdracht moet worden bezien in relatie tot de zorgplicht die aanbieders hebben

om gokverslaving te voorkomen. Aanbieders dienen daarbij continu alert te zijn op signalen van problematisch speelgedrag en moeten daadkrachtig ingrijpen als er signalen zijn. Doorgaans zal het eenmalig annuleren van een betaalopdracht niet snel problematisch zijn, maar moet het worden bezien in relatie tot het volledige speelgedrag van de betreffende speler. Met de invulling van de zorgplicht door aanbieders wordt het risico dat iemand te lang doorspeelt tegengegaan, zoals ook beoogd is met de aangehaalde waarschuwende tekst. De Kansspelautoriteit houdt er toezicht op dat aanbieders de zorgplicht naleven. Overigens is de Kansspelautoriteit, zoals ik tijdens het commissiedebat kansspelen d.d. 6 oktober 2022 met uw Kamer heb gedeeld, een onderzoek gestart naar de invulling van de zorgplicht door kansspelaanbieders. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar 2023 afgerond. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek zie ik geen aanleiding om het melden van de annuleringsmogelijkheid te verbieden.

Vraag 6: Wat vindt u van het idee dat, zodra iemand om uitbetaling verzoekt, het onmogelijk wordt gemaakt om een uitbetaling alsnog te annuleren; in het kader van het verminderen van het risico dat iemand zich toch bedenkt en alsnog doorspeelt met zijn of haar geld? Bent u bereid dit aan alle online kansspelaanbieders op te leggen en/of dit via het verplichte verslavingspreventiebeleid vorm te geven?

Antwoord op vraag 6: Deelnemers aan kansspelen moeten de regie kunnen voeren over het bedrag dat op de speelrekening staat. Een speler kan de vergunninghouder verzoeken om het bedrag op de speelrekening uit te betalen (artikel 4.29, derde lid, onder a Bkoa). Zoals in antwoord 2 aangegeven dient de vergunninghouder aan dat verzoek zonder onnodige vertraging gehoor te geven. Onderdeel van het zelf de regie kunnen voeren is ook de mogelijkheid om een opdracht tot uitbetaling nog te kunnen annuleren. Zoals eerder aangegeven in antwoord 4 en 5 wordt het risico dat iemand te lang doorspeelt door de invulling van de zorgplicht door aanbieders tegengegaan. In afwachting van de uitkomsten van het eerder genoemde onderzoek van de Kansspelautoriteit zie ik geen aanleiding om de annuleringsmogelijkheid te verbieden.


1 Meneercasino.com, ‘Online casino’s met snelle uitbetaling’, Online casino’s met snelle uitbetaling | Meneer Casino

2 Casinosites.nl, ‘Hoe lang duurt uitbetalen?’, Hoe lang duurt uitbetalen? Online casino (casinosites.nl)

3 “Goed nieuws! We hebben jouw verzoek om € X op te nemen in goede orde ontvangen. Nog heel even geduld! Jouw opnameverzoek wordt binnen 1 werkdag behandeld. Zodra jouw verzoek is goedgekeurd, ontvang je een bevestigings-e-mail. Het opgenomen bedrag wordt op jouw bankrekening XXXX gestort. Wil je jouw opnameverzoek annuleren? Dat kan! Als jouw verzoek nog niet is behandeld, kan je deze gemakkelijk annuleren via het kopje “opnames” in jouw account. Hulp nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.”

Lead-foto Franc Weerwind door Martijn Beekman via rijksoverheid.nl.

Laat een reactie achter