Zondag 25 februari 2024

Speel bewust

Staatssecretaris Van Rij vindt dat TOTO en Holland Casino voorbeeldrol moeten vervullen

Marnix van Rij TOTO Holland Casino Online reclame scorito pool staatsdeelnemingen

De Staatsecretaris van Financiën, Marnix van Rij, wil nog niet in gaan op het aandeelhouderschap van de Nederlandse Staat in Holland Casino en TOTO. Van Rij wilde nog niet ingaan op de vraag of de Staat misschien een prominentere rol in moest nemen om overtredingen van de staatsdeelnemingen te voorkomen.

Begin januari stelden D66-Kamerleden Romke de Jong, Joost Sneller, en Hülya Kat Kamervragen over de reclamecampagnes van online gokbedrijven in online WK-pools. De Kansspelautoriteit maakte begin december bekend meerdere vergunde aanbieders te hebben aangesproken op hun reclameactiviteiten in populaire WK-pools zoals Scorito.

Onder deze online gokbedrijven die actief waren in de WK-pools bevond zich ook staatsdeelneming TOTO. De Kamerleden richtten zich in hun vragen vooral op de staatsdeelnemingen TOTO en Holland Casino. De vragen werden gericht aan de ministers van Financiën, voor Rechtsbescherming, en voor Armoedebeleid, participatie, en pensioenen.

Afgelopen week stuurde Marnix van Rij, de Staatssecretaris van Financiën, antwoorden op de vragen mede namens de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind.

Niet bekend met overtreding tijdens WK

Officieel werd niet bekend gemaakt door de Kansspelautoriteit welke gokbedrijven de overtredingen hadden begaan, maar gezien de populaire platformen die werden gebruikt was al snel bekend welke merken de fout in gingen. Zo meldde de NOS dat het onder andere ging om BetCity en TOTO.

Toch gaat Van Rij in zijn antwoorden niet in op de vraag of hij wist van de reclame van TOTO in de WK-pools. Wel zegt hij te weten van de overtredingen die TOTO beging in de openingsmaanden van de online kansspelmarkt. TOTO kreeg een boete van € 400.000 opgelegd wegens het versturen van reclamemails aan jongvolwassen spelers. Toen de boete werd opgelegd heeft de Nederlandse Loterij, het moederbedrijf van TOTO, het ministerie direct op de hoogte gebracht. Van Rij laat weten dat hij destijds zijn ongenoegen over de begane overtreding heeft geuit.

Op de vraag hoelang TOTO reclame heeft kunnen maken op de websites van de WK-pools kunnen Van Rij en Weerwind geen antwoord geven. De Kansspelautoriteit heeft deze informatie niet gedeeld.

Voorbeeldrol niet goed ingevuld door staatsdeelnemingen

In de vragen van de D66-Kamerleden wordt meermaals gewezen op de voorbeeldrol die de staatsdeelnemingen hebben. De overtredingen van TOTO passen daar volgens hen niet bij. Zij wilden van Van Rij weten wat de Staat onderneemt om te voorkomen dat staatsdeelnemingen de fout in gaan.

Een concreet antwoord kan Van Rij hier echter niet op geven. Hij is het eens met de Kamerleden dat TOTO en Holland Casino Online een voorbeeldrol hebben en deze moeten invullen. In april 2022 wees Van Rij ook al eens op de voorbeeldrol van de staatsdeelnemingen als het gaat om verantwoord spelen. Om te bewerkstelligen dat de partijen zich aan hun voorbeeldrol houden, zegt hij met beide partijen in gesprek te blijven gaan om ervoor te zorgen dat zij een voorbeeld zijn voor de andere vergunninghouders.

Verder suggereerden de D66-Kamerleden dat Holland Casino en TOTO hun voorbeeldrol niet goed hebben ingevuld de afgelopen tijd omdat ze veel reclame hebben gemaakt. In de eerste drie maanden na de invoering van de Wet Kansspelen op afstand waren TOTO en Holland Casino de bedrijven die de hoogste uitgaven aan reclame hadden van alle vergunninghouders, zo bleek uit cijfers van Nielsen.

Marnix van Rij benadrukt in zijn antwoorden nog eens dat reclame nodig was om spelers van het illegale naar het legale aanbod te leiden. Al is hij het wel eens dat er in die maanden te veel reclame te zien en te horen was. Hij sprak hierover in de betreffende maanden ook meerdere malen zijn zorgen uit, zo laat hij weten.

Aandeelhouderschap in de staatsdeelnemingen

Tot slot kwam ook het aandeelhouderschap van de Nederlandse Staat nog aan bod in de vragen van de Kamerleden. Er is al lange tijd discussie over het aandeelhouderschap in de Nederlandse Loterij en Holland Casino. Er zal nog een evaluatie plaatsvinden waarbij zal worden gekeken naar de rol van de Staat in deze gokbedrijven.

In de vragen aan de ministers stellen de Kamerleden het aandeelhouderschap echter niet ter discussie. Zij vragen zich af of de positie van de staat binnen de governance van de Nederlandse Loterij niet versterkt moet worden. Op die manier zou er beter voorkomen kunnen worden dat de staatsdeelneming de fout in gaat. De Staatssecretaris wil hier echter ook niet op in gaan en wijst naar de evaluatie die nog moet komen.

Van Rij geeft wel aan in gesprek te blijven gaan met de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van de staatsdeelnemingen. Op de vraag of de overtredingen nog consequenties zullen hebben voor het bestuur van de Nederlandse Loterij, stelt hij dat die taak bij de Raad van Commissarissen ligt omdat zij gaan over het functioneren van de Raad van Bestuur.

2022Z24877
(ingezonden 12 december 2022)

Vragen van de leden Romke de Jong, Sneller en Kat (allen D66) aan de ministers van Financiën, voor Rechtsbescherming en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het bericht ‘Gokbedrijven probeerden ondanks verbod via wk-pools nieuwe klanten te lokken’

Vraag 1: Bent u bekend met het bericht ‘Gokbedrijven probeerden ondanks verbod via wk-pools nieuwe klanten te lokken’ [1]?

Antwoord 1: Ja

Vraag 2: Wanneer wist u als aandeelhouder van deze reclames van de staatsdeelneming Nederlandse Loterij? Met welke wetsovertredingen van staatsdeelnemingen in de goksector bent u nog meer bekend?

Antwoord 2: Ik was niet bekend met deze reclame van Nederlandse Loterij op een website met WK-pools. Wel ben ik bekend met de recente boete die door de Kansspelautoriteit (Ksa) aan Nederlandse Loterij is opgelegd vanwege overtreding van de reclameregels. TOTO Online B.V. heeft tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022 algemene commerciële berichten verstuurd naar spelers met een TOTO-account. Gedurende deze vier maanden werd ook de groep jongvolwassenen (18 tot en met 23 jaar) bereikt. De Ksa heeft geoordeeld dat dit een overtreding van de wet was, omdat reclame voor online kansspelen niet (ook) gericht mag zijn op jongvolwassenen.

Nederlandse Loterij heeft mij in het voorjaar direct bericht dat Ksa de overtreding signaleerde en heeft mij ook vooraf geïnformeerd dat zij een boete zouden ontvangen van Ksa. Ik heb toen direct mijn afkeuring kenbaar gemaakt aan Nederlandse Loterij. 

Verder ben ik bekend met andere overtredingen van de staatsdeelnemingen in de kansspelsector die ook op de website van de Ksa zijn gepubliceerd.

Vraag 3: Hoe voorkomt u als aandeelhouder dat een staatsdeelneming de wet overtreedt? Onderschrijft u dat staatsdeelnemingen binnen de goksector een voorbeeldrol zouden moeten vervullen, en zich derhalve niet alleen aan de wet zouden moeten houden maar voorop zouden moeten lopen wanneer het aankomt op maatregelen die bestemd zijn om verslaving te voorkomen? Zo ja, hoe geeft u hieraan invulling als aandeelhouder?

Antwoord 3: De kansspelsector is een sterk gereguleerde markt met een wettelijk (beleids)kader dat is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Uiteraard moeten de staatsdeelnemingen, net als alle andere aanbieders van kansspelen, zich aan de wet houden. De Ksa houdt toezicht op naleving van de regels. 

Van beide deelnemingen verwacht ik daarbij dat zij bij de invulling van hun maatschappelijke opdracht als uitvoerders van het kansspelbeleid een voorbeeld zijn, en een voorbeeld stellen in de kansspelsector. Concreet betekent dit voor mij dat zij niet alleen handelen naar de letter van de wet maar ook naar de geest ervan. Dat zij transparant zijn in wat zij op het gebied van verantwoord en veilig aanbod doen en daarover publiekelijk communiceren. Dat zij de lat hoog leggen. Niet alleen voor zichzelf maar voor de hele sector, bijvoorbeeld via hun inbreng in de branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK). In ieder overleg dat ik met ze voer, spreek ik ze hier op aan. Ik zal dit blijven doen.

Vraag 4: Hoelang is de illegale reclame van de Nederlandse loterij zichtbaar geweest voordat de handhaving van de Kansspelautoriteit had plaatsgevonden? Had de Kansspelautoriteit in dit geval sneller kunnen optreden? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd?

Antwoord 4: De Ksa geeft aan geen uitspraken te kunnen doen over onderzoeken. In algemene zin is op te merken dat de Ksa extra aandacht had voor ongeoorloofde reclameactiviteiten rondom het WK. De Ksa heeft verschillende bedrijven aangesproken op hun reclameactiviteiten.

Vraag 5 en 6: Onderschrijft u dat de staatsdeelnemingen in de goksector op het gebied van het maken van reclame de afgelopen jaren geen voorbeeldrol hebben gespeeld? Geven deze incidenten aanleiding om de positie van de Staat binnen de governance van staatsdeelnemingen in het algemeen en bij Nederlandse Loterij in het bijzonder te verstevigen, ook voordat de beoordeling van het aandeelhouderschap op basis van het afwegingskader staatsdeelnemingen is afgerond?

Antwoord 5 en 6: Reclame zorgt ervoor dat personen die willen deelnemen aan kansspelen kennis kunnen nemen van het legale aanbod en draagt daarmee bij aan kanalisatie: het leidt spelers van het illegale naar het legale gereguleerde aanbod waarmee consumenten beter beschermd worden, kansspelverslaving wordt tegengegaan en ook fraude en overige criminaliteit wordt tegengegaan. Reclame maken is toegestaan zolang deze reclames passen binnen de kaders van wet- en regelgeving.  

Vlak na de opening van de online markt was er veel reclame. Als aandeelhouder heb ik op meerdere momenten mijn zorgen geuit aan de staatsdeelnemingen over de toename aan reclame. Ik heb zowel Holland Casino als Nederlandse Loterij meerdere malen opgeroepen om verantwoord om te gaan met de hoeveelheid en vorm van reclame. Inmiddels zijn er gedurende het jaar al diverse maatregelen genomen om de reclamedruk te verminderen, deels door de sector zelf met haar reclamecode, maar ook door het kabinet. Bovendien wordt er gewerkt aan een verbod op ongerichte reclame voor risicovolle online kansspelen. Als onderdeel van dit verbod volgt het verbod op sponsoring van evenementen en sport. 

Ik blijf vanuit mijn rol als aandeelhouder Nederlandse Loterij voortdurend aanspreken op hun verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het kansspelbeleid. In de huidige evaluatie van het aandeelhouderschap van NLO komt ook de governance structuur aan bod. Ik wil die evaluatie zorgvuldig uitvoeren en niet vooruitlopen op de eventuele uitkomsten.

Vraag 7: Welke consequenties verbindt u aan het overtreden van de wet door het bestuur van een staatsdeelneming? Hoe wordt dit meegenomen in de beoordeling van het functioneren van de bestuurders van de Nederlandse Loterij?

Antwoord 7: De Kansspelautoriteit heeft als toezichthouder op de kansspelmarkt de bevoegdheid om formele consequenties te verbinden aan wetsovertredingen van de kansspeldeelnemingen. Als aandeelhouder spreek ik de raad van bestuur van Nederlandse Loterij aan op dergelijke overtredingen en de voorbeeldrol die een staatsdeelneming zou moeten vervullen. Bovendien zal ik het ook bespreken met de raad van commissarissen; zij gaan primair over het functioneren van de raad van bestuur.

Vraag 8: Hoeveel jongeren (jonger dan 21 jaar) zijn er actief op gokplatforms waar de Staat een aandeel in heeft?

Antwoord 8

Deze informatie is bij mij of mijn collega de minister voor Rechtsbescherming niet bekend omdat dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie betreft.

Vraag 9: Op welke wijze worden jongeren momenteel behoed voor het opbouwen van een gokverslaving of schulden via deze gokplatforms? Welke voorlichting wordt er geboden?

Antwoord 9: In de wet- en regelgeving voor kansspelen zijn maatregelen opgenomen om te voorkomen dat spelers problematisch speelgedrag ontwikkelen of in de financiële problemen komen door gokken. Deze maatregelen zijn in het bijzonder gericht op het beschermen van kwetsbare groepen. Kansspelaanbieders hebben daarbij een belangrijke zorgplicht. In alle gevallen moeten aanbieders adequaat interveniëren wanneer een speler risicovol speelgedrag vertoont. Plotseling veel meer geld uitgeven dan gewoonlijk, of het steeds op willen hogen van de speellimiet kunnen indicatoren zijn die nopen tot een interventie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een persoonlijk onderhoud moet worden gevoerd. Als uiterste middel is er het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks). Spelers die in Cruks zijn opgenomen hebben minimaal zes maanden geen toegang tot online kansspelen, speelcasino’s en speelautomatenhallen. Zij kunnen in het uiterste geval door kansspelaanbieders of door mensen in hun omgeving worden voorgedragen voor Cruks. Spelers kunnen zichzelf ook op elk moment vrijwillig inschrijven in Cruks, om zichzelf te beschermen tegen problematisch speelgedrag of tegen het verliezen van geld door deelname aan kansspelen.

Naast deze maatregelen is het belangrijk dat personen zich bewust zijn van de risico’s van kansspelen en dat zij de bestaande hulpmiddelen zoals Cruks en ook het Loket Kansspel weten te vinden. Aanbieders moeten reeds op hun hoofdpagina informatie verstrekken over Cruks en op iedere spelpagina op duidelijke en begrijpelijke wijze toegang bieden tot Cruks. Ook moet bij reclameactiviteiten reeds een waarschuwende tekst te zien zijn. Zoals is aangegeven in zijn brief van 5 december 2022 zet de minister voor Rechtsbescherming daarnaast in op meer voorlichting door middel van bewustwordingsactiviteiten, in samenwerking met de Ksa en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het voorjaar van 2023 wordt uw Kamer geïnformeerd over de dan uitgevoerde en de geplande bewustwordingsactiviteiten. Het Loket Kansspel heeft aanvullend tijdens het WK voetbal voor mannen al een voorlichtingscampagne gedaan. De lessen die daaruit te leren zijn, worden meegenomen in de uitwerking van de bredere bewustwordingsactiviteiten.

Lead-foto door Martijn Beekman via rijksoverheid.nl. Foto Tweede Kamer via Husky.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter