Zaterdag 2 maart 2024

Speel bewust

Minister verwacht voorbeeldrol van Holland Casino en TOTO

Kaag Van Rij staatsdeelnemingen Holland Casino Online TOTO commissiedebat staatsdeelnemingen

TOTO en Holland Casino Online moeten een voorbeeldrol vervullen als het gaat om “verantwoord spelen.” Tegelijkertijd zit er een spanningsveld tussen het vertolken van die voorbeeldfunctie en het zorgen voor de financiële continuïteit door de twee staatsdeelnemingen. Dat zeggen minister Kaag en staatssecretaris Van Rij in een update aan de kamer.

Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) en staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij (CDA) hebben volgens afspraak de kamer een update gegeven over belangrijke ontwikkelingen rondom staatsdeelnemingen. In hun brief gaan ze uitvoerig in op de twee staatsdeelnemingen Holland Casino en TOTO die sinds oktober 2021 ook online actief zijn. De minister en staatssecretaris geven specifiek hun gedachten en gesprekken aangaande het reclamebeleid van de twee staatsbedrijven.

Spanningsveld maatschappelijke opdracht en commerciële insteek staatsdeelnemingen

Staatsdeelnemingen Holland Casino en TOTO behoorden tot de eerste tien bedrijven die een vergunning kregen van de Kansspelautoriteit om een legaal online casino in Nederland uit te baten. De twee bedrijven lieten zich nadrukkelijk zien met reclames in alle media, samen met de overige vergunninghouders. Het veelvuldig tonen van reclames werd ze niet door iedereen in dank afgenomen, met kritiek in de media en vanuit de oppositie.

De minister ging naar aanleiding van die eerste kritiek met de staatsdeelnemingen in gesprek. Het maakte de twee bedrijven daarin duidelijk dat ze een voorbeeldfunctie van hun verwacht:

“In de gesprekken die ik met de deelnemingen heb gevoerd stond de invulling van de maatschappelijke opdracht centraal. Ik heb benadrukt dat ik meer van hen verwacht dan van andere online kansspelaanbieders. Dat ze een voorbeeldrol vervullen als het gaat om responsible gaming en trendsettend in de sector moeten zijn als het gaat om verantwoord spelaanbod.”

Minister Kaag, staatssecretaris Van Rij

De minister en staatssecretaris erkennen al vroeg in hun update dat er een spanningsveld zit tussen een voorbeeldrol vervullen en het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht, en het commerciële aspect van de twee bedrijven:

“In dit kader is het goed om te benoemen dat er spanning zit tussen het vervullen van deze maatschappelijk opdracht en de verwachting dat beide deelnemingen daarin voorop lopen op en het zorgen voor financiële continuïteit van de onderneming in een sterk concurrerende sector. Om binnen dit spanningsveld goed te opereren, moeten Holland Casino en Nederlandse Loterij zich ook zichtbaar (commercieel) kunnen profileren.”

Minister Kaag, staatssecretaris Van Rij

Dat de minister en staatssecretaris de term responsible gaming gebruiken is opvallend. Verslavingsexperts hebben zich nadrukkelijk uitgesproken tegen die bewoording omdat het de grens tussen spelen en gokken zou vervagen.

Verlagen speellimieten en reclamedruk door Holland Casino Online en TOTO

Hoewel het spanningsveld wordt besproken, is de impressie van de minister en staatssecretaris over de twee staatsdeelnemingen verder vooral positief. Ze roemen het aanpassen van de speellimieten door zowel Holland Casino Online en TOTO. Voor zowel de maximale ingelogde tijd per dag als het maximale bedrag dat spelers kunnen storten, werden naar beneden bijgesteld.

Er was aanvankelijk veel kritiek op het aantal reclames dat Holland Casino Online en TOTO op de buis brachten. In februari bracht CasinoNieuws.nl al het nieuws dat het aantal reclames substantieel was afgenomen in januari. Daarin schreven we dat vooral Holland Casino en TOTO flink minder vaak te zien waren. Die daling wordt onderschreven en geroemd door de minister en staatssecretaris. Volgens Kaag en Van Rij zond Holland Casino 61% minder reclames uit en TOTO 67%.

Verdere ontwikkelingen aangaande het verbod op gokreclames, vallen onder het bewind van minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind. Kaag en Van Rij geven aan die ontwikkelingen nauwgezet te volgen.

Tijdens een mini-symposium van advocatenkantoor Kalff Katz & Franssen en International Masters of Gaming Law eerder deze maand, uitten diverse vergunninghouders nog hun ongenoegen over de reclamedruk door de twee staatsdeelnemingen. Frank Kastelijns (Circus.nl, Circus Gran Casino) en Eric Olders (Jack’s Casino & Sports, JVH gaming & entertainment) hadden weinig positieve woorden over voor het optreden van Holland Casino Online en TOTO.


De volledige update van de minister en staatssecretaris aan de kamer is als volgt:

Kansspelen

In het commissiedebat Staatsdeelnemingen van 26 januari 2022 heb ik uw Kamer toegezegd om persoonlijk in overleg te treden met de directies van Holland Casino en Nederlandse Loterij om te spreken over hun rol in de online kansspelsector. Meer specifiek heb ik toegezegd in die gesprekken in te gaan op het door Holland Casino en Nederlandse Loterij toepassen van speellimieten bij het online kansspelaanbod en uw Kamer daarover te informeren.

In het verlengde hiervan heb ik ook toegezegd, naar aanleiding van de motie Grinwis, om in de gesprekken het reclamebeleid van beide staatsdeelnemingen voor online kansspelen aan de orde te stellen. Deze motie verzoekt de regering zich vanuit haar rol als aandeelhouder hard te maken voor een terughoudender en minder wervende inzet van gokreclames door de staatsdeelnemingen Holland Casino en Nederlandse Loterij, zodat jongeren en andere consumenten beter beschermd worden tegen de gevaren van gokken en gokverslaving.

Tot slot heb ik toegezegd om in de gesprekken in te gaan op een mogelijk verband tussen COVID-19 maatregelen en een verhoogde toestroom van jongeren naar online kansspelen. Dit onderwerp heb ik thans echter buiten de gesprekken gelaten, aangezien de minister voor Rechtsbescherming uw Kamer hierover, naar aanleiding van de aangenomen motie Kathmann c.s., reeds op 17 maart jl. over heeft geïnformeerd.

Inmiddels heb ik de gesprekken met de directies van Holland Casino en Nederlandse Loterij gevoerd. Hierbij informeer ik u over deze gesprekken.

Kansspelbeleid

Het uitgangspunt van het huidige kansspelbeleid van de minister voor Rechtsbescherming is dat Nederlandse Loterij en Holland Casino moeten zorgen voor een verantwoord en betrouwbaar aanbod van kansspelen. Hiermee dragen zij bij aan de borging van de publieke belangen en centrale doelstellingen van het kansspelbeleid: het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consumenten en het tegengaan van criminaliteit en illegaliteit. Dit deden zij tot de opening van de online kansspelmarkt vooral in de landgebonden sector, waar beide deelnemingen een bewezen verslavingspreventiebeleid hebben ontwikkeld. Ook op de relatief nieuwe, opengestelde online markt voor kansspelen moeten Holland Casino en Nederlandse Loterij als vertrouwde merken in staat zijn deze belangrijke maatschappelijke opdracht als verantwoord aanbieder en uitvoerder van het kansspelbeleid uit te kunnen voeren.

Voorbeeldrol

In de gesprekken die ik met de deelnemingen heb gevoerd stond de invulling van de maatschappelijke opdracht centraal. Ik heb benadrukt dat ik meer van hen verwacht dan van andere online kansspelaanbieders. Dat ze een voorbeeldrol vervullen als het gaat om responsible gaming en trendsettend in de sector moeten zijn als het gaat om verantwoord spelaanbod. Deze voorbeeldrol bestaat er voor mij ook uit dat de deelnemingen niet alleen handelen naar de letter van de wet maar ook naar de geest ervan. Dat zij transparant zijn in wat zij op het gebied van verantwoord en veilig aanbod doen en daarover publiekelijk communiceren. Dat zij de lat hoog leggen. Niet alleen voor zichzelf maar voor de hele sector, bijvoorbeeld via hun inbreng in de branchevereniging VNLOK. In dit kader is het goed om te benoemen dat er spanning zit tussen het vervullen van deze maatschappelijk opdracht en de verwachting dat beide deelnemingen daarin voorop lopen op en het zorgen voor financiële continuïteit van de onderneming in een sterk concurrerende sector. Om binnen dit spanningsveld goed te opereren, moeten Holland Casino en Nederlandse Loterij zich ook zichtbaar (commercieel) kunnen profileren.

In reactie op deze boodschap gaven beide deelnemingen aan zich zeer bewust te zijn van hun voorbeeldrol en maatschappelijke opdracht. Bij beide deelnemingen hebben de publieke belangen een centrale rol in de strategie. Zo hebben beide deelnemingen reclamecampagnes gericht op kansspelverslavingspreventie en consumentenbescherming. Ook houden beide deelnemingen kwetsbare doelgroepen, zoals jongvolwassenen, extra in de gaten door sneller het gesprek aan te gaan en sneller over te gaan tot het opleggen van interventies. Ik heb aangegeven dit soort initiatieven toe te juichen en moedig Holland Casino en Nederlandse Loterij aan hiermee door te gaan.

Speellimieten

Artikel 4.14 van het Besluit kansspelen op afstand vereist dat aanbieders een speler slechts mogen inschrijven nadat de speler de grenzen van zijn of haar speelgedrag heeft aangegeven.

Tijdens het commissiedebat Staatsdeelnemingen van 26 januari 2022 lichtte ik toe dat Holland Casino destijds al een stortingslimiet van €500 per maand en Nederlandse Loterij een verlieslimiet van €400 per maand voor jongvolwassenen hanteerden. Uw Kamer wees mij er echter tijdens het commissiedebat op dat Holland Casino en Nederlandse Loterij op hun websites de grenzen van enkele andere speellimieten op hun platforms dusdanig breed hadden opgezet voor spelers, dat in redelijkheid niet kon worden gesproken van daadwerkelijke begrenzing van speelgedrag. Ik heb beide deelnemingen hierop aangesproken en aangegeven dat ik feitelijk onbegrensde limieten niet passend vind bij de rol die ik van de staatsdeelnemingen verwacht.

In navolging van deze gesprekken heb ik van Holland Casino begrepen dat zij de stortingslimiet heeft verlaagd naar €400 per maand voor jongvolwassenen. Van Nederlandse Loterij heb ik begrepen dat zij vanaf 21 februari 2022 de maximale dagelijkse stortingslimiet heeft verlaagd. Ik begrijp verder van Nederlandse Loterij dat zij spelers een vrijwillige speelplanner met een weekagenda aanbiedt om bepaalde speelmomenten uit te sluiten. Bovendien kan je bij beide deelnemingen inmiddels nog maar maximaal 8 uur per dag ingelogd zijn, i.p.v. bijvoorbeeld de eerdere mogelijkheid om dit op 24 uur te zetten.

Reclame

In lijn met de motie Grinwis heb ik met Nederlandse Loterij en Holland Casino ook gesproken over hun reclamebeleid. Ook op dit terrein verwacht ik een voorbeeldrol, waarbij voor mij, in lijn met de motie, met name de bescherming van kwetsbare groepen zoals minderjarigen en jongvolwassenen vooropstaat. Er mag geen discussie zijn of reclame-uitingen zich wel of niet op deze kwetsbare groepen richten.

Ten aanzien van het aantal reclames op televisie is het goed om op te merken dat er sinds januari 2022 een substantiële daling heeft plaatsgevonden vergeleken met de eerste maanden na opening van de markt. Het aantal gokreclames in de maand januari 2022 is met bijna de helft verminderd ten opzichte van november en december 2021. Bij Holland Casino en Nederlandse Loterij is het aanbod onder alle kansspelaanbieders het meest gedaald, respectievelijk met 61% en 67%. Deze daling is doorgezet in februari 2022. Dat vind ik een goede ontwikkeling.

Het gesprek over eventuele andere aanscherpingen of aanpassingen van de normen ten aanzien van gokreclames voor de hele sector wordt op dit moment door uw Kamer gevoerd met de beleidsverantwoordelijke minister voor Rechtsbescherming. Hierover heeft de minister voor Rechtsbescherming uw Kamer op 17 maart jl. de hierboven reeds genoemde Kamerbrief gestuurd. In die brief informeert hij uw Kamer onder andere over de uitvoering van de moties Van Nispen c.s. over het instellen van een verbod op ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen. Vanzelfsprekend volg ik de ontwikkelingen in dit verband nauwgezet.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

Sigrid A.M. Kaag

de staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit en Belastingdienst,

Marnix L.A. Van Rij

Lead-foto Sigrid Kaag door Martijn Beekman via Rijksoverheid.nl. Lead-foto Marnix van Rij door Martijn Beekman via Rijksoverheid.nl. Achtergrond door Husky via Wikimedia.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter