Vrijdag 24 mei 2024

Speel bewust

Meeropbrengsten kansspelen kunnen niet zonder meer besteed worden aan verslavingspreventie en sport

Heerema motie Weerwind

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft laten weten dat het niet mogelijk is om meeropbrengsten uit online kansspelen direct ten goede te laten komen aan specifieke beleidsdoelen, zoals verslavingspreventie en sport. Ook geeft hij aan dat de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Koa in 2024 laten zien of het gewenste effect is bereikt met betrekking tot de afdrachten aan de sport. Dit schrijft Weerwind als reactie op de motie van de Kamerleden Heerema en Mutluer.

In 2022 dienden de Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Songül Mutluer (PvdA) een motie in om de meeropbrengsten van online kansspelen in te zetten voor de versterking van sport en de preventie tegen gokken. Dit zou in de plaats moeten komen van de eerder overeengekomen verlaging van de kansspelbelasting. Volgens Heerema zou dit naar schatting € 300 miljoen opleveren, waarbij zowel de sport als verslavingspreventie vijftig procent van dit bedrag zouden krijgen.

Deze motie werd in november 2022 aangenomen nadat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voorstemde. Wel gebeurde dit pas nadat Heerema zijn motie had aangepast op verzoek van Weerwind. De eerder gestelde termijn werd aangepast nadat deze volgens de Minister voor Rechtsbescherming niet realistisch bleek te zijn.

Afdracht naar specifieke beleidsdoelen niet mogelijk door huidige begrotingsregels

Een jaar later geeft Weerwind zijn reactie op de motie van de leden Heerema en Mutluer over de meeropbrengsten van kansspelen. Hij concludeert dat “het op grond van de huidige begrotingsregels niet mogelijk is om (meer)opbrengsten van belastingheffing direct ten goede te laten komen aan specifieke beleidsdoelen”.

In zijn reactie gaat Weerwind allereerst in op de evalutiebepaling in de Wet Koa omtrent de meeropbrengsten. Hij geeft aan dat in deze wet is bepaald dat in de wetsevaluatie ten minste de volgende dingen inzichtelijk worden gemaakt:

  • de meeropbrengst van de kansspelbelasting van de landgebonden kansspelen en kanspelen op afstand;
  • de behaalde kanalisatiegraad;
  • het succes van de verslavingszorg bij speelhallen en de horeca;
  • de ontwikkeling van de afdrachten aan sport.

De minister laat weten dat de Wet Koa in 2024 wordt geëvalueerd.

Vervolgens gaat hij in op de mogelijkheden om meeropbrengsten in te zetten voor sport en verslavingspreventie. Weerwind vertelt dat belastingopbrengsten, zoals de meeropbrengsten uit kansspelen, op grond van de huidige begrotingsregels niet aangewend kunnen worden voor besteding aan bepaalde beleidsdoelen.

Meeropbrengsten online kansspelaanbieders stromen naar algemene middelen

Deze meeropbrengsten in de vorm van kansspelbelasting stromen naar de algemene middelen. De algemene middelen worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving als geheel, zo laat Weerwind weten. Niet het bedrag dat binnen vloeit maar de doelstellingen van beleid zijn bepalend voor waar het overheidsgeld naar toe gaat. Er is dus een duidelijke scheiding tussen de inkomsten en de uitgaven van de begroting. Meer geld betekent dus niet automatisch extra uitgaven.

Ook geeft de minister aan dat er binnen de Wet Koa geen algemene verplichting bestaat voor online casino’s om geld af te dragen aan goede doelen en/of de sport. Deze verplichting is achterwege gelaten met het oog op de kanalisatie.

Verdringingseffect

Volgens Weerwind is er tijdens de behandeling van de Wet Koa aandacht gevraagd voor een verdringingseffect van de opening van de legale online gokmarkt op de zogenaamde “goededoelenloterijen” in Nederland. Om een eventueel negatief effect naar de afdrachten voor goede doelen en sport te bestrijden is artikel 31f aan de Wet Koa toegevoegd. Op grond van dit artikel kan met de legale online casino’s een regeling getroffen worden waardoor zij een periodiek bedrag afdragen aan instellingen die het algemeen belang dienen.

Of er daadwerkelijk een vermindering van de toestroom van geld aan goede doelen en sport vanuit de goedendoelenloterijen, na de implementatie van de Wet Koa, zal eveneens duidelijk worden bij de evaluatie van de gokwet die zal plaatsvinden in 2024. Maar Weerwind laat weten dat er op dit moment geen enkele reden is om aan te nemen dat er een vermindering van afdracht heeft plaatsgevonden.

Verslavingspreventiefonds

Tot slot gaat de minister in op de huidige wettelijke mogelijkheden voor extra afdrachten aan verslavingspreventie. Weerwind laat weten dat verslavingspreventie een zeer belangrijk doel is van het kansspelbeleid. Daarom staan er bepalingen opgenomen in de Wet Koa die moeten voorkomen dat (kwetsbare) spelers te maken krijgen met enige vorm van gokgerelateerde schade.

Ook moeten vergunninghouders een bestemmingsheffing betalen voor de kosten van de Kansspelautoriteit en als bijdrage aan het Verslavingspreventiefonds (Vpf). Het Vpf heeft als doel om online kansspelverslaving tegen te gaan. Dit fonds is in het leven geroepen om verslavingsbehandelingen en preventieve hulp te financieren. Tevens wordt er via het Vpf geïnvesteerd in een meerjarig onderzoek naar de preventie en behandeling van gokverslaving, aldus Weerwind.

In 2022 zag het fonds ten opzichte van het voorgaande jaar een stijging van € 2,5 miljoen naar een totale opbrengst van € 4,5 miljoen. De afgelopen drie jaren zijn de middelen uit het verslavingspreventiefonds onder andere gebruikt voor het opzetten van Loket Kansspel en een meerjarig onderzoeksprogramma naar kansspelverslaving, ondersteuning van anonieme behandeling kansspelverslaving en bewustwordingsactiviteiten voor kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen en mensen met schulden.

In samenwerking met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Kansspelautoriteit werkt Weerwind continue aan initiatieven van de intensivering van verslavingspreventie. Om dit te bekostigen is er volgens de minister voldoende budget beschikbaar.

Al deze bevindingen zullen meegenomen worden in de evaluatie van de gokwet in 2024. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie kan worden bezien of men het gewenste effect heeft bereikt met betrekking tot de meeropbrengsten van kansspelen en de ontwikkeling van de afdrachten aan de sport, zo sluit Weerwind af.

Lead-foto achtergrond door Husky via Wikimedia. Foto Weerwind via Martijn Beekman / D66. Foto Heerema via VVD.nl.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Laat een reactie achter