Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust

Beleidsregels Verantwoord Spelen: € 700 stortingslimiet vanaf 1 oktober

stortingslimiet online casino's

De nieuwe beleidsregels verantwoord spelen zijn per direct van kracht. De beleidsregels staan aan de basis van de eerste vorm van speellimieten die doorgevoerd gaan worden. Vanaf 1 oktober 2024 zijn aanbieders verplicht om in te grijpen als een speler de grens van € 700 aan netto stortingen bereikt. Voor spelers die dit kunnen bekostigen kan de stortingslimiet bij de online casino’s verhoogd worden, waarbij maximaal 30% van het besteedbare inkomen wordt genoemd als richtlijn.

stortingslimiet online casino's

Belangrijkste wijzigingen:

 • Netto stortingsgrens bij online casino’s vanaf 1 oktober 2024 van € 700 (€ 300 voor jongvolwassenen);
 • Aanbieders moeten vanaf 1 oktober 2024 binnen een uur reageren op signalen van risicovol speelgedrag;
 • Aanbieders mogen een uitzondering maken als dit goed te onderbouwen is (bijvoorbeeld professionele pokerspelers).

De eerder aangekondigde beleidsregels verantwoord spelen zijn maandag gepubliceerd door de Kansspelautoriteit. Hiermee gaan een deel van de regels in werking die de toezichthouder voorstelde naar aanleiding van het onderzoek naar de invulling van de zorgplicht. In de nieuwe beleidsregels wordt beschreven aan welke strengere eisen legale online casino’s zich moeten houden met betrekking tot het monitoren van speelgedrag, reclame, en de invulling van de zorgplicht.

Zoals de Kansspelautoriteit in april al liet weten treden de beleidsregels gefaseerd in werking. Het grootste deel van de nieuwe beleidsregels gaat per direct van kracht. Het overige deel, waaronder de netto stortingslimiet, gaat vanaf 1 oktober 2024 in:

“Vandaag publiceert de Ksa de aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen in de Staatscourant. De beleidsregel treedt per direct in werking. Een aantal artikelen rond onder andere de financiële stortingsgrens en de bijbehorende vergewisplicht is daarvan uitgezonderd en treedt later in werking, vanwege de benodigde IT-aanpassingen, werving van nieuwe medewerkers en de noodzakelijke voorbereidingstijd hiervoor.”

Kansspelautoriteit

Netto stortingslimiet bij online casino’s

Vanaf 1 oktober 2024 moeten alle legale online casino’s ingrijpen zodra een speler netto meer dan € 700 stort in een kalendermaand. Voor jongvolwassenen is deze grens vastgesteld op € 300. De stortingsmogelijkheid moet tijdelijk geblokkeerd worden zodra een speler meer dan € 700 heeft gestort op diens account min de uitbetaalde bedragen. De mogelijkheid om te storten wordt weer geactiveerd zodra een speler aantoont dat hij of zij over genoeg geld beschikt om het gokgedrag te bekostigen.

De Kansspelautoriteit is bij het bepalen van deze speellimiet uitgegaan van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens deze cijfers geven Nederlanders gemiddeld ongeveer 30% van hun besteedbare inkomen uit aan ‘recreatie en sparen.’ Bij het vaststellen van de grenzen van € 700 en € 300 is uitgegaan van de cijfers van het CBS over 2020, 2021, en 2022:

“Gelet op beschikbare cijfers uit 2020, 2021 en 2022  van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de Kansspelautoriteit dat bedrag geschat en  afgerond op maandelijks € 300,- voor jongvolwassenen en € 700,- voor andere spelers. Volgens de  Kansspelautoriteit is het mediane netto-inkomen een realistisch uitgangspunt, omdat het grootste  deel van de netto-inkomens in Nederland zich rond dat inkomen bevindt.”

Kansspelautoriteit

Ondanks dat er wordt gesproken over stortingslimieten en speellimieten zorgen de Beleidsregels verantwoord spelen niet voor een daadwerkelijk limiet van € 700. In theorie is het namelijk mogelijk om een hoger bedrag te storten. De beleidsregels zorgen daarom voornamelijk voor een grens. Zodra een storting deze grens overschrijdt, moet het online casino actie ondernemen. Een storting van € 800 is bijvoorbeeld nog wel mogelijk, maar zorgt er wel voor dat het gokbedrijf in actie moet komen omdat het een storting betreft die de genoemde grens passeert.

Wat gebeurt er als een speler deze grens bereikt?

Op het moment dat de storting van een gokker ervoor zorgt dat de stortingsgrens van € 700 of € 300 wordt bereikt, dan zijn de goksites verplicht om de stortingsmogelijkheid van de speler binnen een uur te blokkeren. Er wordt vervolgens contact opgenomen met de speler om het speelgedrag te bespreken. Dit kan een online casino echter ook al ondernemen in een eerder stadium als er eerder een vermoeden bestaat dat er sprake is van ‘onmatige deelneming aan kansspelen,’ ofwel risicovol speelgedrag.

Er is niet in de beleidsregels vastgelegd op welke wijze er contact opgenomen moet worden. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail, of bijvoorbeeld via een chat. Slechts een pop-up tonen zou alleen niet voldoende zijn. Er moet sprake zijn van persoonlijk contact tussen een medewerker van het online casino en een speler.

De speler kan hierbij aantonen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om meer dan genoemde grensbedragen te storten bij het online casino. Dit kan de speler doen met behulp van een bewijs van inkomen. Mocht de speler reeds zijn of haar inkomensgegevens hebben gedeeld met het online casino, dan kan de grens van € 700 aangepast worden naar een grens die passend is voor het inkomen. Hierdoor hoeft het online casino niet elke maand dezelfde actie te ondernemen.

Wat telt als vermogen of inkomen?

Voor de definitie van inkomen verwijst de Kansspelautoriteit naar de Wet op de inkomensbelasting. In hoofdstuk 7 is te lezen wat de Kansspelautoriteit meetelt als inkomen. Dit is onder te verdelen in de volgende drie categorieën:

 • Inkomen uit werk en woning in Nederland;
 • Inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap;
 • Inkomen uit sparen en beleggen in Nederland.

Online casino’s hoeven dus niet alleen te kijken naar het loonstrookje van een speler, maar bijvoorbeeld ook het rente over spaargeld en inkomsten uit overige werkzaamheden kunnen worden meegerekend.

Een voorbeeld van onmatig speelgedrag is langer dan zes uur online gokken op een dag. Het gaat om daadwerkelijk gokken en dus niet alleen de inlogtijd.

Zorgplicht

Een van de belangrijkste onderdelen om de invulling van de zorgplicht te verbeteren is de eis om speelgedrag realtime te monitoren vanaf 1 oktober 2024. Dit wordt concreet gemaakt middels de verwachting dat online casino’s geautomatiseerd of via een medewerker ingrijpen bij tekenen van onverantwoord speelgedrag. Hier kan het gokbedrijf nog wel van afwijken, maar alleen als de kansspelaanbieder kan beargumenteren waarom hier sprake van was:

“Als de  vergunninghouder afdoende kan verantwoorden dat hij langer nodig had dan een uur om een redelijk  vermoeden te onderkennen, kan hij daarvan afwijken.”

Kansspelautoriteit

Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op dergelijk speelgedrag. In de beleidsregels benoemt de Kansspelautoriteit enkele voorbeelden. Deze voorbeelden zijn op te delen in twee categorieën:

Financiële signalen

Als de speler:

 • niet langer de financiële gevolgen van zijn speelgedrag kan dragen;
 • overmatig probeert zijn verliezen terug te verdienen;
 • een creditcard of e-wallet gebruikt voor een storting op de speelrekening;
 • meerdere betaalmethoden gebruikt voor een storting op de speelrekening;

(Speel)gedrag

Als de speler:

 • dringend of herhaaldelijk klaagt over niet of te weinig winnen;
 • dringend of herhaaldelijk verzoekt om bonussen;
 • op voor de speler ongebruikelijke tijdstippen deelneemt, waarbij met name wordt gelet op deelname in de nachtelijke uren (van 00.00 tot 06.00 uur);
 • binnen een etmaal in totaal langer dan zes uur deelneemt;
 • aanmerkelijk vaker deelneemt dan andere spelers bij de vergunninghouder;

Er worden in artikel 3.1.12 nog aanvullende zaken genoemd die gezien worden als signaal. De genoemde lijst is niet-uitputtend, dus ook zaken die niet als voorbeeld worden gegeven kunnen gezien worden als signaal van onmatige deelname aan kansspelen. In de toelichting van de beleidsregels staat een nog concreter voorbeeld waarin een speler voldoet aan meerdere genoemde signalen:

“Een  voorbeeld daarvan is een speler die een groot deel van de nacht doorgaat met gokken, vrijwel  onafgebroken inzet, veel verspeelt en steeds opnieuw stort wanneer zijn saldo op is.

Kansspelautoriteit

In de toelichting van de beleidsregels verduidelijkt de Kansspelautoriteit de regels rondom gokken tijdens de nachtelijke uren. Dit kan worden gezien als een signaal van risicovol speelgedrag, maar dat wil niet zeggen dat iedere gokker die na 00:00 uur online een gokje waagt wordt gezien als risicospeler. Hierbij moet het online casino onder andere kijken naar het totaalplaatje:

“Vooral deelname in de nachtelijke uren kan een signaal zijn. Als een  speler echter bijvoorbeeld weleens laat gokt omdat hij late werktijden en dus een afwijkend dag- en  nachtritme heeft, is dat niet per se een signaal. Het is bijvoorbeeld ook geen signaal als een speler  slechts één keer gokt in de nacht van zaterdag op zondag van 23.45 tot 01.00 uur en er verder geen  signalen zijn. Als een speler altijd al ’s nachts of op een anderszins opmerkelijk tijdstip heeft gespeeld,  wil dat overigens niet per se zeggen dat het nooit een signaal kan zijn. ”

Kansspelautoriteit

Risicopotentieel

Online casino’s in Nederland zijn al langer verplicht om het risicopotentieel van hun gokspellen in kaart te brengen. Dit is een categorie van verslavingsrisico van een kansspel. In de beleidsregels staat uitgewerkt dat de gokbedrijven dit risicopotentieel moeten blijven actualiseren. Dit zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn als een aanbieder zijn kansspelaanbod aanpast of als nieuwe wetenschappelijke inzichten het risicopotentieel beïnvloeden.

Mocht een spel een hoog risicopotentieel hebben, dan wordt wat de aanbieder verwacht dat het kansspel wordt aangepast om het risico te verlagen:

“Als uit  de risicoanalyse naar voren komt dat een bepaald spel bijvoorbeeld een hoog risicopotentieel heeft, dan moet de vergunninghouder mitigerende voorzieningen of maatregelen in of om het spel treffen  om spelers te beschermen tegen kansspelverslaving.”

Kansspelautoriteit

Als voorbeelden noemt de Kansspelautoriteit onder andere het verlagen van een jackpot, het aanpassen van visuele- en audio-elementen, of het verlengen van de tijd tussen inzet en uitbetaling. Ook het frequenter tonen van pop-ups zou er voor kunnen zorgen dat het risicoprofiel van een kansspel lager wordt.

De uitingen rondom bonussen moeten daarnaast worden aangepast om ervoor te zorgen dat spelers minder aangezet worden om deel te nemen aan kansspelen. Kansspelaanbieders mogen geen urgentie creëren met behulp van teksten als ‘voor de snelle beslissers‘, ‘alleen vandaag‘, ‘nog maar een uur geldig.’

Uitzondering voor professionele pokerspelers

Bij veel pokerspelers zorgden de beleidsregels al tijdens de consultatieperiode voor de nodige vragen. Pokerspelers storten doorgaans hogere bedragen om de buy-in van toernooien te kunnen betalen en met de duur van de pokertoernooien spelen veel pokeraars langer dan zes uur per dag. Volgens de beleidsregels zouden deze spelers dus meerdere signalen vertonen van onmatig speelgedrag.

In de beleidsregels zelf is niet direct een uitzondering opgenomen voor poker, maar het tiende lid van artikel 3.1.12 geeft aanbieders wel toestemming om af te wijken van de voorgeschreven werkwijze:

3.1.12, lid 10

De raad van bestuur geeft geen toepassing aan een bepaling in het vierde, vijfde, zesde of  zevende lid als de vergunninghouder afdoende kan verantwoorden waarom hij daarvan is  afgeweken.

In de toelichting geeft de Kansspelautoriteit een voorbeeld waarin een professionele pokerspeler wordt genoemd. Al benadrukt de toezichthouder daarbij ook dat ook bij pokerspelers sprake kan zijn van risicovol speelgedrag:

“Zoals in artikel 3.1.12, tiende lid, is bepaald, kan de online aanbieder  hiervan afwijken, zij het niet lichtvaardig, als hij dat afdoende kan motiveren. Te denken valt aan een  professionele pokerspeler die voor een toernooi een hoger bedrag moet storten, al zij daarbij  opgemerkt dat ook een professionele pokerspeler te maken kan krijgen met onmatige deelneming  aan kansspelen of kansspelverslaving.  ”

Kansspelautoriteit

Een daadwerkelijke uitzondering voor alle pokerspelers staat dus niet beschreven in de beleidsregels. De Kansspelautoriteit lijkt die verantwoordelijkheid neer te leggen bij de partijen die legaal online gokken in Nederland aanbieden. Het is aan de aanbieders om te bepalen voor welke spelers zij een uitzondering maken. Zij moeten immers bepalen voor wie zij de uitzondering kunnen verantwoorden.

Veelgestelde vragen

Er gaat een stortingsgrens gelden van € 300 per kalendermaand voor jongvolwassenen en € 700 voor spelers van 24 jaar of ouder bij online casino’s. Het gaat hierbij om een netto stortingsgrens waarbij de uitbetalingen dus in mindering worden gebracht.

Voorbeeld: Je hebt € 100 gestort en € 50 uitbetaald, dan heb je netto € 50 gestort.

Als je de stortingsgrens hebt bereikt, dan wordt de mogelijkheid om de storten geblokkeerd tot de eerste dag van de volgende kalendermaand. Het online casino neemt vervolgens contact op om te controleren of je over voldoende financiële middelen beschikt om verder te kunnen gokken.

Online casino’s zijn verplicht om te onderzoeken of hun spelers voldoende geld hebben om mee te kunnen gokken. Dit moeten zij doen om ervoor te zorgen dat spelers niet financieel in de problemen raken door het online gokken.

Voor de definitie van inkomen verwijst de Kansspelautoriteit naar de Wet op de inkomensbelasting. In hoofdstuk 7 wordt uiteengezet wat wordt gezien als inkomen. Dit is onder te verdelen in de volgende drie categorieën:

 • Inkomen uit werk en woning in Nederland;
 • Inkomen uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap;
 • Inkomen uit sparen en beleggen in Nederland.

Kansspelaanbieders mogen een uitzondering op de regels maken als ze kunnen onderbouwen waarom dit gebeurt. In de toelichting van de beleidsregels verantwoord spelen worden professionele pokerspelers genoemd als mogelijke uitzondering omdat zij meer geld moeten storten voor de buy-in van toernooien en doorgaans langer dan zes uur op een dag poker spelen.

Dat is niet duidelijk. Online gokbedrijven moeten zelf inschatten bij welke spelers zij een uitzondering op de beleidsregels maken. De pokersites moeten dit namelijk kunnen verantwoorden. Welke criteria hiervoor gebruikt gaan worden is vooralsnog onduidelijk.

’s Nachts online gokken wordt gezien als een signaal van risicovol gokgedrag. Dat betekent echter niet dat iedereen die wel eens na middernacht gokt bij een online casino direct bestempeld moet worden als risicospeler. Hierover zegt de Kansspelautoriteit het volgende:

“Vooral deelname in de nachtelijke uren kan een signaal zijn. Als een  speler echter bijvoorbeeld weleens laat gokt omdat hij late werktijden en dus een afwijkend dag- en  nachtritme heeft, is dat niet per se een signaal. Het is bijvoorbeeld ook geen signaal als een speler  slechts één keer gokt in de nacht van zaterdag op zondag van 23.45 tot 01.00 uur en er verder geen  signalen zijn. Als een speler altijd al ’s nachts of op een anderszins opmerkelijk tijdstip heeft gespeeld,  wil dat overigens niet per se zeggen dat het nooit een signaal kan zijn.”

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter