Dinsdag 6 juni 2023

Speel bewust

Holland Casino Online moest wijze waarop speellimieten werden getoond aanpassen

Speellimieten Holland Casino Online

De vooraf ingevulde maxima die werden weergegeven bij het instellen van de speellimieten bij Holland Casino Online, zijn aangepast. Holland Casino maakte de aanpassing op aandringen van de Kansspelautoriteit.

Op 10 januari 2023 werd een Woo-verzoek (, 192 kB) ingediend bij de Kansspelautoriteit om alle communicatie openbaar te maken over probleemgokken en de mogelijke invoering van verplichte speellimieten. Vorige week gaf de toezichthouder (deels) gehoor aan het verzoek en publiceerde een deel van de gevraagde documenten en e-mails.

De verzoeker wilde dat de Kansspelautoriteit alle documenten openbaar maakte over de volgende onderwerpen:

  • Alle documenten waaruit het aantal spelers en probleemspelers van online kansspelen blijkt;
  • Hoe vaak er is gehandhaafd na oktober 2021 op online kansspelen
  • De door de Kansspelautoriteit (voor de toekomst) te verwachten problemen met betrekking tot geldproblemen waar spelers mee te maken krijgen
  • Alle documenten waaruit een mogelijke invoering van een wettelijk ingesteld speellimiet blijkt
  • Alle documenten waaruit de invoering van een reclameverbod blijkt
  • Alle correspondentie en communicatie tussen de Kansspelautoriteit en Internet Service Providers in het kader van online probleemgokken
  • Alle correspondentie en communicatie tussen de Kansspelautoriteit en andere bestuursorganen ten einde duidelijk te maken dat het niet lukt de doelen van de Wet (op de kansspelen) te bereiken en dat ze al dan niet strenger moeten worden.

Speellimieten

In veel van de gedeelde communicatie tussen de Kansspelautoriteit en andere bestuursorganen of organisaties waren de speellimieten het onderwerp van gesprek. Zo werd er gesproken met de Britse toezichthouder, de Deense toezichthouder, het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook met de branchevereniging VNLOK over de materie.

In het interne e-mailverkeer binnen de Kansspelautoriteit naar aanleiding van een mail van de branchevereniging komen de limieten van Holland Casino Online en Unibet ter sprake (18. 20220916 brief inzake zorgplicht en speellimieten Redacted1.pdf).

De vraag die werd gesteld in een van de e-mails is of de wijze waarop de online casino’s hun spelers limieten in lieten stellen, in strijd was met de wet. Onderwerp van gesprek was of ‘nudging’ op de verkeerde manier werd toegepast door de aanbieders. Nudgen is een gedragspsychologische motivatietechniek om mensen op subtiele wijze te sturen naar een gewenste situatie.

Vooraf reflecteren op speelgedrag

In het geval van de speellimieten was de vraag of de aanbieders hun spelers aanstuurden op hogere speellimieten. In de e-mail werd het registratieproces van Holland Casino als voorbeeld genoemd, met het bijgevoegde screenshot.

Spelers krijgen de verplichte vraag om hun dagelijkse limieten in te stellen. In het kader waar zij hun gewenste limiet in moeten voeren, stond bij Holland Casino vooraf de maximale limiet ingevuld. Dit zou spelers kunnen aansturen om de maximale limiet in te vullen. De vraag die door de medewerkers van de Kansspelautoriteit werd gesteld was of dit in strijd is met de wet. Hierbij werd verwezen naar Artikel 3.23 onderdeel b:

De vergunninghouder biedt bij iedere gelegenheid om het spelersprofiel in te vullen of te wijzigen in ieder geval toegang tot duidelijke en begrijpelijke informatie over:

b. de wijze waarop het spelersprofiel zo effectief mogelijk kan worden ingevuld of gewijzigd ter voorkoming van onmatige deelname of risico’s op kansspelverslaving.

In de toelichting op dit onderdeel komt nog duidelijker naar voren dat de bedoeling is dat een spelers zelf grenzen stelt aan zijn of haar speelgedrag. De spelers moet daarbij gestimuleerd worden om ‘redelijke bedragen’ als speellimieten in te vullen. Deze redelijke bedragen zouden gerelateerd moeten zijn aan de bestedingsmogelijkheden van de spelers. In artikel 4.14 van het besluit Kansspelen op afstand wordt ook benadrukt dat spelers niet gestuurd moeten worden:

Met het invullen van het spelersprofiel als voorwaarde voor zijn inschrijving wordt de aspirantspeler gedwongen vooraf te reflecteren op zijn toekomstige speelgedrag en daaraan van te voren grenzen te stellen.

Verlieslimiet van 30-50 euro

De online aanbieder zou de speler moeten voorzien van tips om het invullen van de speellimieten eenvoudiger te maken. Als voorbeeld wordt genoemd dat de vergunninghouder rekeninstrumenten aanbiedt waarmee de speler geholpen kan worden om duidelijk te krijgen hoeveel geld hij of zij maandelijks vrij te besteden heeft nadat de vaste lasten zijn betaald.

In twee van de gedeelde documenten wordt een specifiek verlieslimiet genoemd, namelijk ’30-50 euro’. In een van de documenten wordt dit nog nader gespecificeerd tot 30-50 euro verlies per maand.

  • ‘Verlies per spelersaccount is ruim boven de verlieslimiet van € 30 – € 50 (09. 220728 RE Voorzet voor mogelijke nadere guidance Ksa zorgplicht Redacted1.pdf)
  • ‘Wat je ziet, is dat de 30-50 Euro verlies per maand voor een aanzienlijk deel van de vergunninghouders ruimschoots wordt overschreden. (10. 20220722 Input voor speellimieten Redacted1.pdf)

Een dergelijk specifieke limiet is niet eerder genoemd. CasinoNieuws deed navraag bij de Kansspelautoriteit, maar kreeg te horen dat die limieten nog niet vast staan:

“De minister is inderdaad voornemens om limieten in te stellen maar laat nog onderzoeken hoeveel en hoe. Dus bedragen, frequentie, evt verschillende limieten voor volwassenen en jongvolwassenen zijn nog niet bepaald. De getallen uit deze specifieke bijlage zijn dus geen 1-op-1 indicatie van de te verwachten besluitvorming.”

Miranda Post, woordvoerder Kansspelautoriteit

Gesprek met Petra de Ruiter

In een e-mail die werd verzonden aan Bernadette van Buchem, vicevoorzitter van de Kansspelautoriteit, en voorzitter René Jansen, werd de werkwijze van Holland Casino besproken (18. 20220916 brief inzake zorgplicht en speellimieten Redacted1.pdf). Volgens de medewerker in kwestie hield de staatsdeelneming zich op dat moment niet aan de regels:

“Ik durf eigenlijk wel te beweren dat de manier waarop HC (en kennelijk ook Unibet) met de limieten omgaat (anderen hebben we nog niet gecheckt) niet voldoet aan wat de regeling en het besluit beogen. Nu zal HC pokerspelers hebben en die willen wel hoge limieten, maar dat betekent niet dat je ze al vooringevuld zo hoog hoeft te zetten. Je kunt ze ook leeg laten en in een toelichting aangeven wat de maxima zijn. Ik denk dat het een prima idee is om dit aan te stippen in het gesprek met HC.”

Medewerker Kansspelautoriteit

De mail werd begin september 2022 verzonden waarbij de medewerker verwijst naar het gesprek dat op 22 september 2022 gepland stond. Op die dag zouden Bernadette van Buchem en René Jansen een bezoek brengen aan Holland Casino om kennis te maken met Holland Casino CEO Petra de Ruiter. Het zou volgens de medewerker van de Kansspelautoriteit een goed moment zijn om de werkwijze van Holland Casino te bespreken.

Inmiddels is de manier waarop de limieten worden getoond bij Holland Casino aangepast. De grijze tekst in het invoerveld is aangepast naar ‘€ Kies je limiet’. In een reactie aan CasinoNieuws.nl laat Holland Casino weten hoe het tot die oplossing is gekomen:

“We hebben dit jaar diverse malen aanscherpingen aangebracht aan de wijze waarop limieten worden toegepast. Zo hebben we de standaardlimiet voor jongvolwassenen verlaagd naar €400,-. Daarnaast zijn we, onder meer na attendering van de Ksa, gaan kijken naar hoe we limieten laten invullen. Daarin hebben na intern beraad en na advies van diverse deskundigen besloten om de invulvelden leeg te laten, wat ook naar de laatste wetenschappelijke inzichten tot de beste bescherming leidt. Ook volgen we met belangstelling de onderzoeken van het WODC rondom nudging, die momenteel worden uitgevoerd in opdracht van Justitie & veiligheid voor verdere verscherpingen in de toekomst.”

Robin Bleichrodt, Hoofd corporate communicatie & public affairs bij Holland Casino
Nieuwe spelers krijgen nu bovenstaand scherm te zien op het moment dat ze hun spelerslimieten moeten instellen bij Holland Casino Online.

Heb je het gokken niet meer onder controle? Dan kan je jezelf inschrijven in Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) via CruksRegister.nl. Eenmaal aangemeld voor die gokstop, kan je niet meer bij landgebonden en online casino’s spelen. Cruks is een middel, niet de ultieme oplossing. Lees onze pagina over bewust spelen en zoek hulp als je er niet alleen uitkomt.

Laat een reactie achter