Dinsdag 26 september 2023

Speel bewust

Rapport Weerwind: “Baten online kansspelen overstijgen de kosten”

kosten baten kansspelen door weerwind

De baten van online kansspelen overstijgen ruimschoots de kosten. Dat blijkt uit de vandaag door minister Weerwind aan de Tweede Kamer aangeboden kosten-batenanalyse, uitgevoerd door onderzoeksbureau Atlas Research. Het zogeheten welvaartseffect van de Wet Kansspelen op afstand kwam per saldo uit op € 502 miljoen.

In april 2022 deelde minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind een update met de Tweede Kamer over het dossier kansspelen. In die brief beantwoordde hij onder andere enkele Kamervragen van de SP-fractie en de ChristenUnie. Die fracties wilden van de minister inzicht in de maatschappelijke kosten van gokken. Weerwind liet weten de mogelijkheden te verkennen om een maatschappelijke kosten- batenanalyse te laten maken. Nu, bijna anderhalf jaar later, heeft de minister deze analyse met de Kamer gedeeld.

Rood-Zwart ontward

Het rapport genaamd ‘Rood-Zwart ontward‘ is opgesteld door Atlas Research en brengt in kaart wat de maatschappelijke gevolgen zijn van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). In het onderzoek is de Nederlandse kansspelmarkt van 2019 vergeleken met de situatie zoals deze was in 2022.

De kosten en baten van het jaar 2019 zijn ten opzichte van het fictieve referentiescenario waarin de hele kansspelmarkt (zowel legaal als illegaal) is ‘weggedacht’. Voor het jaar 2022 is er alleen gekeken naar de online gokmarkt door een gebrek aan bruikbare gegevens voor de landgebonden kansspelen.

Voor de deelmarkten waarover wel gegevens beschikbaar waren, is geprobeerd om de kosten en baten uit te drukken in euro’s. Op die manier wordt er getracht een eerlijke vergelijking te maken tussen de maatschappelijke kosten en baten van (online) kansspelen. De belangrijkste bronnen die Atlas Research heeft gebruikt voor het onderzoek zijn:

Baten overtreffen de kosten in 2019 en 2022

Uit het onderzoek komt naar voren dat de maatschappelijke kosten van kansspelen in zowel 2019 als 2022 ruimschoots worden overtroffen door de baten.

2019

In 2019 was het saldo van de baten minus de kosten ruim € 2 miljard. De baten werden geschat op € 3,2 miljard terwijl de kosten naar schatting uitkwamen op € 1,2 miljard. Het consumentensurplus was goed voor ongeveer 70% van de baten. Aan de kostenkant waren de kosten van kansspelverslaving verantwoordelijk voor 98%.

Effect
Totaal
Loterijen
Weddenschappen
Casino’s en
Automaten
Illegaal (L)
Illegaal (O)
Consumentensurplus2.232557741.27386242
Afdrachten815725177300
Belastingeffect157-72-4322-13-77
Totaal Baten3.2041.211871.66874165
Kansspelverslaving-1.137-61-39-800-87-150
Illegaliteit & criminaliteit-PM-PM-PM-PM-PM-PM
Overheid-18-7-0-8-1-2
Totaal Kosten-1.156-68-39-808-88-152
Baten minus Kosten2.0491.14348860-1412
Bron: Atlas Research | Inventarisatie baten en kosten voor alle kansspelen in 2019, in miljoenen euro, prijspeil 2019 (PM = Pro Memorie (niet goed in te schatten), L = Landgebonden, O = Online). De kosten en baten van het jaar 2019 zijn ten opzichte van het fictieve referentiescenario waarin de hele kansspelmarkt (zowel legaal als illegaal) is ‘weggedacht’.

2022

Een van de vragen in het onderzoek richtte zich op de gevolgen van de Wet Kansspelen op afstand en daarom werd ook gekeken naar de online kansspelmarkt in 2022. Ook in dit geval is er sprake van een positief saldo, in dit geval ging het om € 516 miljoen.

De cijfers van 2019 en 2022 zijn echter niet rechtstreeks met elkaar te vergelijken, omdat de landgebonden kansspelen niet worden meegerekend in de laatste berekening.

EffectTotaalLegaalIllegaal
Consumentensurplus739576163
Afdrachten000
Belastingeffect201253-52
Totaal Baten941830111
Kansspelverslaving-403-302-101
Illegaliteit & criminaliteit-PM-PM-PM
Overheid-22-17-4
Totaal Kosten-425-319-106
Baten minus kosten5165116
Bron: Atlas Research | Inventarisatie baten en kosten voor alle kansspelen in 2019, in miljoenen euro, prijspeil 2019 | PM = Pro Memorie (niet goed in te schatten).

Welvaartseffect Wet Koa bedraagt € 502 miljoen

Tot slot wordt er gekeken naar het zogeheten welvaartseffect van wet Kansspelen op afstand. In een indicatieve kosten- batenanalyse wordt de geschatte situatie uit 2019 (nulalternatief) vergeleken met de kansspelmarkt in 2022 (beleidsalternatief). Het welvaartseffect komt per saldo uit op € 502 miljoen; de batenstijging betrof € 752 miljoen tegenover een toename van de kosten van € 250 miljoen.

EffectBeleidsalternatiefNulalternatiefWelvaartseffect
Consumentensurplus739277463
Afdrachten000
Belastingeffect201-88290
Totaal Baten941188752
Kansspelverslaving-403-171-231
Illegaliteit & criminaliteit-PM-PM+/-PM
Overheid-22-3-19
Totaal Kosten-425174-250
Baten minus kosten51614502
Bron: Atlas Research. Nulalternatief op basis van cijfers 2019, uitgedrukt in prijspeil 2022, beleidsalternatief op basis van cijfers 2022 (in miljoenen euro’s).

Wel stellen de onderzoekers in hun aanbeveling dat vervolgonderzoek nodig is om een nog beter beeld te krijgen van de kosten en baten van kansspelen.

 • Zij adviseren onder andere om een empirisch onderzoek te doen over de consumptie op de Nederlandse kansspelmarkten.
 • Daarnaast zou de periodieke bevolkingsenquête, zoals uitgevoerd in 2016 en 2021, uitgebreid moet worden met enkele specifieke vragen over schadelijk gokken. Dit zou gesteund kunnen worden door gemeentelijke schuldhulpverlening te vragen om gokproblematiek beter te registreren.
 • Als laatste adviseren de onderzoekers om de ‘flink gedateerde onderzoeken’ van Regioplan ( 1,1 MB) uit 2009 en Spapens & Bruinsma( 658 kB) uit 2015 naar illegale landgebonden kansspelmarkten en gokzuilen te voorzien van een update. Dit zou beter zicht geven op de illegale kansspelmarkten waardoor de kosten en baten beter onderzocht kunnen worden, aldus het rapport.

Ook kosten-batenanalyse kansspelen niet controversieel verklaard

Tijdens een procedurevergadering van de vaste commissie van Justitie & Veiligheid kon er gestemd worden over het wel of niet controversieel verklaren van het rapport. Net als bij andere documenten uit het dossier kansspelen werd ook de kosten-batenanalyse niet controversieel verklaard. Voorzitter van de vergadering, Hülya Kat (D66), stelde voor om een schriftelijk overleg plaats te laten vinden over de kosten-batenanalyse en daar stemden de andere commissieleden mee in. De analyse zal daarnaast worden besproken tijdens het commissiedebat over kansspelen.

Baten: wat leveren kansspelen de maatschappij op?

Om te komen tot bovenstaande conclusies zochten de onderzoekers uit wat de kansspelmarkt de maatschappij oplevert. Dit kan in een materiële vorm, zoals de belasting die betaald wordt, maar ook in een immateriële vorm. Denk hierbij aan het plezier of geluk dat mensen kunnen ervaren door een avondje uit in het casino. In het onderzoek zijn vier categorieën baten opgenomen:

 1. Afdrachten
 2. Belastingeffecten
 3. Producentensurplus
 4. Consumentensurplus

Hierbij spreken afdrachten en de belastingeffecten voor zich. Zo draagt de Nederlandse Loterij een deel van de opbrengsten af aan de sport, goede doelen en de staatskas, en dat wordt gezien als een baat. Wel moet hierbij vermeld worden dat online kansspelen niet bijdragen aan de afdracht van de Nederlandse Loterij, zoals minister Weerwind enkele maanden geleden al eens uitlegde. De belastingafdracht richt zich niet alleen op de kansspelbelasting die online casino’s betalen in Nederland. De aanbieders betalen ook een heffing voor het verslavingspreventiefonds en de Kansspelautoriteit.

Van producentensurplus is sprake wanneer producenten meer inkomsten ontvangen dan hun economische kosten en deze opbrengsten voor eigen gewin mogen behouden. Echter, in het geval van online kansspelen is het producentensurplus op nul gesteld. Dit komt omdat de winst waar in deze markt sprake van is, wordt gezien als een marktconforme vergoeding voor het kapitaal en de arbeid van de eigenaren.

Het consumentensurplus

Het laatste onderdeel is de belangrijkste post in deze kosten- en batenanalyse van kansspelen. Met consumentensurplus wordt gekeken naar het recreatieve element van kansspelen. Veel spelers vinden het simpelweg leuk om een gokje te wagen en zijn bereid om voor dit ‘plezier’ te betalen. Het plezier dat zij hieraan ontlenen zou de inleg en andere kosten van deelname kunnen overstijgen. Als daar sprake van is, dan wordt dit gerekend onder het consumentensurplus:

“Als een individu overgaat tot aanschaf – en dus vraag uitoefent – is de betalingsbereidheid voor de aanschaf van een goed of dienst minstens zo groot als de prijs ervan. Het verschil tussen de betalingsbereidheid en de prijs wordt het consumentensurplus genoemd. Dit is het saldo van de baten van de aankoop (de betalingsbereidheid) en de kosten van de aankoop (de prijs) en is daarmee een maatstaf voor de welvaartswinst die het individu ondervindt van de aanschaf.”

Citaat uit kosten- batenanalyse van kansspelen

Er wordt dus gekeken naar wat het kansspel aan kosten met zich meebrengt voor de consument. De effectieve prijs is in feite het brutospelresultaat van het online casino: de uitbetaling minus de inleg.


Maatschappelijke kosten van kansspelen

Tegenover de baten van kansspelen staan de maatschappelijke kosten van kansspelen. Deze kosten van kansspelen waren ook het onderwerp van de Kamervragen die uiteindelijk aanleiding waren voor de gemaakte kosten-batenanalyse. In het geval van kosten is er sprake van zowel directe als indirecte kosten die het gevolg zijn van kansspelen. Om meer inzicht te krijgen in de kosten van kansspelen is er ook hier voor gekozen om deze op te splitsen in verschillende categorieën. In het rapport zijn de volgende drie categorieën kosten te onderscheiden:

 • Illegaliteit en criminaliteit
 • Overheid
 • Kansspelverslaving

In de categorie illegaliteit en criminaliteit stuitten de onderzoekers op enkele zaken die niet goed in kaart gebracht konden worden. Zo liggen de kosten die voortvloeien uit matchfixing veelal in het buitenland of bij de kansspelaanbieders zelf. Deze kosten zijn daarom op nul gesteld en dat geldt ook voor criminaliteit als gevolg van gokschulden. Er zullen personen zijn die het criminele pad bewandelen omdat zij in de problemen zijn geraakt door het gokken. Echter, hier zijn geen gegevens over beschikbaar en het is daarom niet meetbaar.

De illegale gokmarkt brengt kosten met zich mee, omdat illegale kansspelaanbieders geen kansspelbelasting betalen. Het gaat hier dus voornamelijk om misgelopen baten. Al moet er ook gesteld worden dat illegale kansspelen normaal gesproken ook bijdragen aan het consumentensurplus bij de baten, maar ook hier was geen duidelijk beeld van te vormen waardoor er sprake is van een schatting.

Voor de overheidskosten geldt dat deze redelijk voor zich spreken. Het maken en uitvoeren van beleid brengt de nodige kosten met zich mee via toezicht, opsporing, en handhaving. Denk hierbij aan de Kansspelautoriteit, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de gemeenten, en andere handhavingsorganisaties.

Kansspelverslaving is de grootste kostenpost

De grootste kostenpost hangen samen met kansspelverslaving. Binnen deze categorie is opnieuw een onderverdeling gemaakt in drie subcategorieën:

 • Materiële kosten
 • Opportuniteitskosten
 • Immateriële kosten

Bij materiële kosten moet gedacht worden aan de kosten voor verslavingszorg, andere zorg en de schuldhulpverlening. Onder opportuniteitskosten wordt de lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van gokproblemen geschaard. De immateriële kosten zijn ook vaak terug te vinden als men spreekt over gokgerelateerde schade. Dit is schade die niet alleen te merken is bij de probleemgokker zelf, maar ook bij zijn omgeving. Hiertoe rekent men bijvoorbeeld het verlies aan levenskwaliteit door financiële, emotionele, en relatieproblemen.

Deze kostenpost is voornamelijk hoog bij de spelers met een hoog risico op kansspelverslaving. Het betekent volgens de onderzoekers echter niet dat er alleen gekeken moet worden naar de spelers met een hoog risico op kansspelverslaving. De spelers met een lagere PGSI-score, waarmee problematisch gokgedrag wordt gemeten, hebben namelijk de mogelijkheid om alsnog in de categorie van hoog risico spelers terecht te komen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 6 september 2023. Het artikel is voorzien van een update op 13 september nadat het rapport is behandeld tijdens een procedurevergadering van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter