Zaterdag 22 juni 2024

Speel bewust

Weerwind: NOC*NSF ontvangt geen afdrachten online gokken, alleen dividend als aandeelhouder NLO

Minister Weerwind: verbod ongerichte reclame voor goksites gaat uiterlijk op 1 juli in.

De afdracht van de Nederlandse Loterij steeg in 2022 minder hard dan de netto-omzet. Dit riep vragen op bij VVD-Kamerlid Rudmer Heerema. In zijn antwoord legt minister Weerwind uit dat dit komt omdat de stijging in netto-omzet voornamelijk komt door online casinospelen en sportweddenschappen. Dit zijn producten waar NOC*NSF geen afdracht over ontvangt, maar alleen het dividend als aandeelhouder.

Halverwege mei 2023 publiceerde de Nederlandse Loterij haar jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar. De netto-omzet van de staatsdeelneming steeg met dank aan online kansspelen met € 155 miljoen naar in totaal € 691 miljoen. De afdracht aan de goede doelen kwam uit op ruim € 195 miljoen, “slechts” € 7 miljoen meer dan in 2021. Dit zorgde voor Kamervragen van Rudmer Heerema (VVD). Het Kamerlid zette vraagtekens bij de relatief lage stijging van de afdracht in vergelijking met de stijging van de netto-omzet van de Nederlandse Loterij.

Opbrengsten gokken moeten vloeien naar sport

Als de overheid er dan toch voor kiest om kansspelen aan te bieden, dan zou een ‘aanzienlijk deel van de opbrengsten’ moeten voortvloeien naar de sport, zo stelde Heerema. Weerwind wees het VVD-Kamerlid er op dat de afdracht geen doel van het Nederlandse kansspelbeleid is. Toch kreeg de sportsector € 52,3 miljoen via NOC*NSF, aldus de minister.

Het grote verschil tussen de stijging in netto-omzet en afdracht van de Nederlandse Loterij kon de minister ook verklaren. De netto-omzet van de Nederlandse Loterij steeg voornamelijk door online casinospelen en sportweddenschappen. Over deze producten ontvangen de goede doelen, waaronder de sport, geen afdracht. NOC*NSF ontvangt uit de genoemde producten alleen dividend als aandeelhouder:

“De omzetgroei in 2022 was vooral toe te schrijven aan een stijging van de omzet uit online casinospelen en sportweddenschappen. Voor deze producten ontvangen de goede doelen en de sport alleen het dividend als aandeelhouder en geen afdrachten.

“De relatief mindere stijging in afdrachten en dividenden aan NOC*NSF ten opzichte van de omzetgroei wordt mede veroorzaakt door kostenstijgingen. Met de invoering van de Wet kansspelen op afstand (Koa) is ook de kansspelbelasting die NLO afdraagt toegenomen. Ook zijn met het aanbieden van een relevant, veilig en verantwoord online spelaanbod de exploitatiekosten gestegen.”

Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming

Staatsaandeelhouderschap

Heerema richtte zijn vragen niet alleen op de afdracht, maar ook op het staatsaandeelhouderschap in de Nederlandse Loterij en Holland Casino. Hij vond dat het aanbieden van kansspelen geen kerntaak van de overheid is en vroeg zich af of minister Weerwind het hiermee eens was.

De minister voor Rechtsbescherming wees in zijn antwoord op de evaluatie die is uitgevoerd over de staatsdeelnemingen. Hierin kwam naar voren dat het aandeelhouderschap van de staat wel degelijk toegevoegde waarde heeft. Toch bleek ook uit de evaluatie dat de doelen uit het kansspelbeleid, zoals het beschermen van spelers, ook behaald kunnen worden via wet- en regelgeving. De overheid startte daarom de verkenning naar alternatief eigenaarschap van de Nederlandse Loterij.

Deze week publiceerde de overheid ook het jaarverslag staatsdeelnemingen 2022 (, 16,6 MB). Hierin werd aandacht besteed aan de prestaties van Holland Casino en de Nederlandse Loterij, en de afdracht van beide ondernemingen aan de Nederlandse staat.

Verkenning meeropbrengsten

Tot slot vroeg Heerema om een update over de motie die hij en Songül Mutluer (PVDA) indienden over de meeropbrengsten uit online kansspelen. De Kamerleden verzochten om de geplande verlaging van de kansspelbelasting niet door te voeren en deze meeropbrengsten te verdelen over de sportsector en de verslavingspreventie.

Oorspronkelijk stond het bespreken van de meeropbrengsten op de agenda voor de wetsevaluatie van de wet Kansspelen op afstand in 2024. In de motie dwongen Mutluer en Heerema er op aan dat dit naar voren gehaald zou worden. De verkenning hiervan is inmiddels gestart, zo laat Weerwind weten. De uitkomsten van deze verkenning zullen voor de behandeling van de begroting van 2024 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Vragen van het lid Heerema (VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Inleg verdubbeld, maar goede doelen winnen nauwelijks bij Koning Toto’
(ingezonden op 24 mei 2023, 2023Z09141)

Vraag 1: Bent u bekend met het artikel ‘Inleg verdubbeld, maar goede doelen winnen nauwelijks bij Koning Toto’?[1]

Antwoord op vraag 1: Ja.

Vraag 2: Bent u het eens dat het aanbieden van kansspelen geen kerntaak van de overheid is?

Antwoord op vraag 2: Het aandeelhouderschap van de staat in de kansspelaanbieder Nederlandse Loterij (NLO), waar TOTO onder valt, is recent geëvalueerd.[2] Uit die evaluatie volgt dat wet- en regelgeving mogelijkheden biedt om de publieke belangen te kunnen borgen. Deze publieke belangen zijn het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het tegengaan van kansspelgerelateerde criminaliteit en fraude. Ook is geconcludeerd dat het aandeelhouderschap voor de borging van de publieke belangen een bepaalde toegevoegde waarde heeft. Daarbij is opgemerkt dat een verdere verkenning noodzakelijk is om (meer) inzicht te krijgen in de proportionaliteit en uitvoerbaarheid van eventueel alternatief eigenaarschap van NLO. De staatssecretaris van Financiën is voornemens de uitkomsten van die verdere verkenning voor het einde van dit jaar met uw Kamer te delen.

Vraag 3: Bent u het eens dat wanneer de overheid toch kansspelen aanbiedt, bijvoorbeeld via een overheidsorganisatie als de Nederlandse Loterij (NLO), de overheid een opdracht heeft om een aanzienlijk deel van de opbrengsten ten goede te laten komen aan de sport? Zo ja, welke maatregelen treft u om dat te bevorderen? 

Antwoord op vraag 3: In zijn algemeenheid en van oudsher zijn loterijen van belang voor goede doelen, waaronder de sport. Afdracht aan goede doelen is echter niet een doel van het kansspelbeleid. De doelen van het kansspelbeleid zijn het beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en het tegengaan van kansspel gerelateerde criminaliteit en fraude. Een groot gedeelte van de uitgekeerde gelden van NLO komt op basis van de verdeling tussen de Staat en de Stichting Administratiekantoor (STAK) ten gunste van de sportsector waar NOC*NSF onderdeel van uitmaakt. Over het boekjaar 2022 heeft de sportsector via NOC*NSF € 52,3 miljoen ontvangen.

Vraag 4: Vindt u het wenselijk dat de netto-omzet van de NLO groeide met € 155 miljoen tot € 691 miljoen (plus 29 procent) terwijl de afdrachten aan goede doelen nauwelijks toeneemt? Zo nee, welke maatregelen treft u om de afdrachten van NLO en andere online kansspelaanbieders aan de sport te laten stijgen?

Vraag 5: Kunt u de laatste stand van zaken geven met betrekking tot de uitvoering van de Motie-Heerema/Mutluer (Kamerstuk 24557, nr. 204) en de verkenning over de meeropbrengsten van online kansspelen in gelijke mate in te zetten voor de versterking van de sport enerzijds en ter ondersteuning van preventie tegen gokken anderzijds

Antwoord op vragen 4 en 5: In 2021 was de afdracht naar NOC*NSF 50,4 miljoen en in 2022 was de totale afdracht, bestaande uit afdracht uit vergunningsverplichtingen en dividend, € 52,3 miljoen. Uit de systematiek voor de verdeling van opbrengsten uit de verschillende producten die NLO aanbiedt, vloeit het percentage voort van afdrachten aan goede doelen en de sport. De omzetgroei in 2022 was vooral toe te schrijven aan een stijging van de omzet uit online casinospelen en sportweddenschappen. Voor deze producten ontvangen de goede doelen en de sport alleen het dividend als aandeelhouder en geen afdrachten.

De relatief mindere stijging in afdrachten en dividenden aan NOC*NSF ten opzichte van de omzetgroei wordt mede veroorzaakt door kostenstijgingen. Met de invoering van de Wet kansspelen op afstand (Koa) is ook de kansspelbelasting die NLO afdraagt toegenomen. Ook zijn met het aanbieden van een relevant, veilig en verantwoord online spelaanbod de exploitatiekosten gestegen.

De vraag of de afdrachten van NLO en andere online kansspelaanbieders zouden moeten stijgen, althans of de meeropbrengsten moeten toekomen aan de sport, is in het kader de totstandkoming van de Wet koa aan de orde gekomen.[3] Er is afgesproken dat bij de wetsevaluatie van de Wet koa in 2024 de meeropbrengst van de kansspelbelasting van online kansspelen en de ontwikkeling van de afdrachten aan de sport worden meegenomen. De motie Heerema/Mutluer[4] verzoekt voorts om dit jaar, voor de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid voor 2024, te verkennen in hoeverre mogelijke meeropbrengsten van de online kansspelen in gelijke mate ingezet kunnen worden voor de versterking van de sport enerzijds en ter ondersteuning van preventie tegen gokken anderzijds. De verkenning hiervoor wordt momenteel uitgevoerd en zal voor de behandeling van de begroting 2024 aan uw Kamer worden aangeboden.

[1] De Telegraaf, 15 mei 2023, Inleg verdubbeld, maar goede doelen winnen nauwelijks bij Koning Toto.

[2] Kamerstukken II, 2022/23, 28165, nr. 395

[3] Kamerstukken II, 2019/20, 24557, nr. 164 en 168; Kamerstukken II, 2015/16, 33996, 26; Kamerstukken II, 2019/20, 24557, nr. 168

[4] Kamerstukken II, 2022/23, 24 557, nr. 204

Lead-foto minister Weerwind door Martijn Beekman via rijksoverheid.nl. Achtergrond door Pro Shots / Jasper Ruhe.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter