Zaterdag 13 april 2024

Speel bewust

Weerwind: Zelfregulering heeft beperkt effect op beperken reclame

Weerwind voorschriften

Volgens Franc Weerwind hebben de zelfregulerende maatregelen maar een beperkt effect op het beperken van reclame. Dat zegt hij in een antwoord op Kamervragen over gokreclames. Hij bevestigt daarnaast dat het verbod op ongerichte reclame uiterlijk 1 juli 2023 zal worden doorgevoerd.

Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, heeft nogmaals beloofd dat het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelaanbieders uiterlijk 1 juli 2023 ingevoerd zal worden. De minister kreeg enkele kritische Kamervragen van de ChristenUnie, SP, en PvdA over gokreclames. Aanleiding voor de vragen was het artikel van de NOS over een stijging in de uitgaven aan gokreclames. Uit de cijfers van Nielsen bleek echter dat de uitgaven in februari aanzienlijk daalden.

Daarnaast wijst Weerwind in zijn antwoorden op het feit dat uitgaven aan gokreclames niet alles zeggen. Hieruit valt namelijk niet op te maken wie ze bereiken. De minister zegt het belangrijker te vinden om te kijken naar het aantal gokreclames en dat cijfer valt niet te halen uit de cijfers van Nielsen.

Zelfregulering heeft beperkt effect

Weerwind zegt wel de zorgen van de Kamerleden te delen betreffende het langer tonen van ongerichte reclame. Door de vertraging die de invoering van het reclameverbod heeft opgelopen is de ingangsdatum al enkele keren opgeschoven. Er is weliswaar sprake van zelfregulering, maar niet iedere aanbieder is gebonden aan deze maatregelen omdat ze niet allemaal zijn aangesloten bij de brancheverenigingen NOGA of VNLOK.

Hierdoor ontstaat een situatie waarbij enkele aanbieders wel doorgaan met buitenreclame en ook tussen 21:00 uur en 22:00 uur reclame maken op televisie. En dat zorgt ervoor, zo stelt minister Weerwind, dat zelfregulering maar een beperkt effect heeft op het beperken van reclame. Dit was ook te merken tijdens het WK voetbal voor mannen, zo valt te lezen in de antwoorden. De brancheverenigingen zijn gevraagd om de reclames te matigen tijdens het toernooi, maar november en december waren recordmaanden qua uitgaven aan reclame-uitgaven.

Toch wijst Weerwind ook weer op de kanalisatiedoelstellingen. Er moeten maatregelen genomen worden om kwetsbare groepen beter te beschermen en daarom komt het verbod op ongerichte reclame. Maar een totaalverbod, zoals enkele Kamerleden wensen, is in de ogen van de minister geen reële optie. Hij grijpt Italië aan als voorbeeld. Volgens hem heeft Italië laten zien dat een totaalverbod op reclame leidt tot een toename van spelers bij illegale aanbieders, een plek waar spelers geen bescherming van de overheid genieten.

En daarom geeft de minister de voorkeur aan het verbod op ongerichte reclame. Hij legt uit dat hij nog wat tijd nodig heeft om het advies van de Raad van State te verwerken. Zo moet er duidelijker naar voren komen wat er van aanbieders verwacht wordt als het gaat om reclame op internet. Dit was volgens de Raad van State te onduidelijk in het eerste ontwerp.

Voorbeeldrol van Holland Casino en TOTO

Tot slot gingen enkele vragen van Van Nispen, Bikker, en Mutluer over de rol van de staatsdeelnemingen in dit verhaal. Er wordt al maanden gesproken over de voorbeeldrol die Holland Casino en TOTO hebben. Toch horen de twee bedrijven (Holland Casino en Nederlandse Loterij) tot de grootste adverteerders van 2022.

Hierbij verwijst Weerwind naar de Staatssecretaris van Financiën, die meermaals zijn zorgen uitte over de hoeveelheid reclame van Holland Casino en de Nederlandse Loterij. Maar ook hier wijst de minister ook naar de kanalisatiedoelstellingen. Volgens hem blijft enige mate van reclame nodig om mensen die aan kansspelen willen deelnemen te sturen naar het legale aanbod. Daarnaast zijn Holland Casino en TOTO niet in overtreding als zij zich houden aan de gemaakte afspraken van zelfregulering, aldus Weerwind.

Vragen van de leden Van Nispen (SP), Bikker (ChristenUnie) en Mutluer (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Meer geld naar gokreclames in aanloop naar verbod’
(ingezonden 23 maart 2023, 2023Z05061)

Vraag 1: Heeft u kennisgenomen van het bericht: ‘Meer geld naar gokreclames in aanloop naar verbod’?

Antwoord op vraag 1: Ja.

Vraag 2: Wat vindt u van dit bericht?

Antwoord op vraag 2: Het bericht schetst een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van reclames voor online kansspelen sinds het opengaan van de markt in 2021. Daarbij wordt gekeken naar de uitgaven voor deze reclames. De uitgaves van aanbieders van kansspelen aan marketing maken echter niet inzichtelijk wie met die reclames wordt bereikt. Ik vind het belangrijker om te kijken naar aantallen reclames voor risicovolle kansspelen, omdat een grote hoeveelheid ongerichte reclames het risico meebrengt dat kwetsbare groepen hieraan worden blootgesteld. Daarom werk ik ook aan het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. Dit verbod treedt uiterlijk op 1 juli 2023 in werking.

Vraag 3: Wat zegt het u dat ondanks beloftes van en afspraken met de gokbranche de uitgaven aan gokreclames de afgelopen maanden toch zijn toegenomen? Wat laat dit zien over het vermogen van de gokbranche om tot uniforme zelfregulering over te gaan?

Antwoord op vraag 3: Zoals uit het artikel blijkt, heeft zelfregulering van de brancheorganisaties een belangrijk, maar uiteindelijk beperkt effect op het beperken van reclame. Dit komt doordat niet alle aanbieders voor kansspelen op afstand gebonden zijn aan de zelfregulerende maatregelen. Dit is bijvoorbeeld de reden waarom er nog buitenreclames te zien zijn. Ik juich de inspanningen van de brancheorganisaties tot zelfregulerende maatregelen toe. Om alle partijen te binden aan de noodzakelijke beperkingen van reclames voor online kansspelen zijn echter verdergaande aanscherpingen nodig in het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen.

Vraag 4: Deelt u de grote zorgen dat het langer tonen van reclames en het stoppen van meer geld in gokreclames, leidt tot meer blootstelling van jongeren en andere kwetsbare groepen aan gokken? Welk effect denk u dat dit heeft?

Antwoord op vraag 4: De zorgen over het tonen van ongerichte reclames deel ik. Met name jongeren, maar ook andere kwetsbare groepenzijn gevoelig voor werving en reclame. Daarom wordt uiterlijk op 1 juli 2023 ook een verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen van kracht.

Vraag 5: Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de kanalisatiedoelstelling van de Wet Kansspelen op afstand?

Antwoord op vraag 5: Het beschermen van kwetsbare groepen is een belangrijk uitgangspunt in het kansspelbeleid. Daarom worden nu maatregelen genomen om deze groepen beter te beschermen. Tegelijkertijd blijft enige mate van reclame nodig om spelers te kunnen leiden naar het legale aanbod, waarbij waarborgen zijn getroffen voor consumentenbescherming, verslavingspreventie en het voorkomen van criminaliteit. Ervaringen in andere landen, zoals Italië, hebben laten zien dat een totaalverbod op reclame leidt tot een toename van spelers bij illegale partijen. Het is wat betreft reclame dus nodig om een balans in te vinden in bescherming van kwetsbare groepen en het belang van kanalisatie richting legaal aanbod. Daarom monitor ik de ontwikkelingen op het gebied van kansspelen op afstand nauwgezet.

Vraag 6: Toont dit bericht niet onomstotelijk aan dat we het niet van zelfregulering hebben te verwachten wanneer we de stortvloed aan gokreclames willen beteugelen en dat de goksector de lachende derde is op dit moment?

Antwoord op vraag 6: Zoals ik in mijn antwoord op vraag 3 heb aangegeven zijn aanscherpingen nodig om alle partijen te binden aan de beperkingen op het gebied van reclames. Deze aanscherpingen komen er uiterlijk per 1 juli 2023, met het verbod op ongerichte reclames voor online kansspelen. 

Vraag 7: Hoe kan het dat onlangs eerdere beloftes van een verbod op 1 januari 2023 (gedaan op 8 juli 2022) of februari/maart 2023 (gedaan op 6 oktober 2022) er nog steeds geen verbod op gokreclames ligt waar de Kamer nu al zo lang in meerderheid op aandringt?

Antwoord op vraag 7: Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State eind december 2022 moest een aantal punten nader worden uitgewerkt. De Afdeling adviseert onder andere in de toelichting in te gaan op de te verwachten effectiviteit en handhaafbaarheid van het verbod op ongerichte reclame. Zo was ten aanzien van internet-reclame onvoldoende duidelijk wat van de aanbieder van online kansspelen met name bij reclame op internet mag of moet worden verwacht, in hoeverre het onderscheid gericht/ongericht te maken is en hoe in dat verband het verbod zou moeten worden gehandhaafd. In verband daarmee was aanpassing wenselijk van de toelichting en het ontwerpbesluit. Dat vergt zorgvuldigheid, waarbij proportionaliteit en uitvoerbaarheid randvoorwaardelijk zijn. Het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen wordt binnenkort vastgesteld en treedt uiterlijk per 1 juli 2023 in werking.

Vraag 8: Is de datum van 1 juli 2023 nu wél een definitieve datum?

Antwoord op vraag 8: Ja.

Vraag 9: Wat zegt het u dat ook staatsdeelnemingen Toto en Holland Casino samen nog voor 50 miljoen adverteerden en daarmee in de top 5 van adverteerders staan? Wat is er terechtgekomen van de uitvoering van de motie-Grinwis/Alkaya (Kamerstuknummer 28165, nr. 366) die de regering juist opriep zich hard te maken voor een terughoudender en minder wervende inzet van gokreclames door de staatsdeelnemingen Nederlandse Loterij en Holland Casino?

Antwoord op vraag 9: De staatssecretaris van Financiën heeft als aandeelhouder van deze twee staatsdeelnemingen verschillende keren zijn zorgen geuit over de hoeveelheid reclame en opgeroepen tot matiging, ook rondom het WK voetbal voor mannen. Van de staatsdeelnemingen mag immers een voorbeeldrol worden verwacht. Tegelijkertijd is het maken van reclame voor deze deelnemingen wel toegestaan zolang deze reclames passen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Reclame zorgt er immers voor dat personen die willen deelnemen aan kansspelen kennis kunnen nemen van het legale aanbod en draagt daarmee bij aan kanalisatie.

Vraag 10: Wat gaat u nu al doen, nu het verbod steeds langer op zich laat wachten, om de hausse aan gokreclames verder in te dammen?

Antwoord op vraag 10: In het afgelopen jaar heb ik de sector meermaals opgeroepen zich te matigen, in het bijzonder tijdens het WK voetbal voor mannen. De twee brancheorganisaties voor online kansspelen VNLOK en NOGA hebben deze oproep ter harte genomen en hun leden laten bijvoorbeeld geen buitenreclame meer zien. Helaas zijn er ook partijen die geen lid zijn van een brancheorganisatie en die zijn doorgegaan met het vertonen van dergelijke ongerichte reclame. Zoals gezegd zie ik algemeen verbindende regels als enige passende oplossing hiervoor. Hier richt ik mij nu dus op.

Vraag 11: Kunt u deze vragen op korte termijn maar in ieder geval uiterlijk voor dinsdag 28 maart 2023 12:00 uur beantwoorden?

Antwoord op vraag 11: Nee, ik heb deze vragen niet binnen de door u gevraagde termijn van twee werkdagen, maar wel op de zo kort mogelijkste termijn beantwoord

1 NOS, 23 maart 2023, ‘Meer geld naar gokreclames in aanloop naar verbod’, Meer geld naar gokreclames in aanloop naar verbod (nos.nl)

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter