Vrijdag 21 juni 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit start vooronderzoek naar mogelijk misleidende online casino’s

De Kansspelautoriteit is een vooronderzoek gestart naar aanleiding van het eerder gepubliceerde onderzoek van de Consumentenbond. Daarin werden zes online casino’s onderzocht en was de conclusie dat de gokbedrijven hun spelers misleiden. In antwoord op Kamervragen van Mirjam Bikker en Michiel van Nispen laat minister Weerwind weten dat er actie is ondernomen aan de hand van de bevindingen van het onderzoek.

Eind oktober publiceerde de Consumentenbond een onderzoek naar zes legale Nederlandse online casino’s. De consumentenbond kwam tot de conclusie dat alle onderzochte kansspelaanbieders spelers misleiden en op verschillende manieren de wet overtreden. Het onderzoek riep de nodige vragen op, zo ook bij Kamerleden Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Michiel van Nispen (SP). Zij stelden Kamervragen aan minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind, waarop zij donderdag antwoord kregen.

Exacte details van het onderzoek werden door de Consumentenbond niet gedeeld, maar de consumentenorganisatie deelde haar bevindingen wel met de minister. Weerwind laat weten dat hij, samen met de Consumentenbond, in gesprek zal gaan met de aanbieders die in het onderzoek worden genoemd.

Kansspelautoriteit start vooronderzoek

Volgens de Consumentenbond overtreden de online casino’s op verschillende manieren de wet- en regelgeving, maar daar gaat de minister vooralsnog niet op in. In zijn antwoord verwijst hij meermaals naar de Kansspelautoriteit (Ksa). De toezichthouder moet oordelen of de wet daadwerkelijk is overtreden. Indien dat het geval is zal ook de Kansspelautoriteit sancties opleggen aan de partijen die in overtreding zijn.

Een van de genoemde methodes is het verstoppen van bepaalde voorwaarden over promoties, zoals volgens de Consumentenbond bijvoorbeeld Holland Casino deed. De staatsdeelneming reageerde zelf al snel op de aantijgingen en liet weten zich niet te kunnen vinden in dat wat er geschreven werd door de Consumentenbond.

Minister Weerwind stelt voorop dat kansspelaanbieders verplicht zijn om duidelijkheid te verschaffen over promoties. Alle informatie over deze bonussen moet makkelijk te vinden zijn en begrijpelijk worden beschreven. De minister zal dit met de aanbieders bespreken in de gesprekken die hij zal voeren naar aanleiding van het onderzoek.

Ook laat de minister weten dat de Kansspelautoriteit een vooronderzoek is gestart naar aanleiding van de bevindingen van de Consumentenbond. Dit zou een vervolg kunnen krijgen met een uitgebreider toezichtsonderzoek. Of dit het geval zal zijn, is afhankelijk van de uitkomsten van het vooronderzoek van de Kansspelautoriteit.

Minimale inzet

Een ander onderwerp van het Consumentenbond-onderzoek was de standaard inzet op online gokkasten. Verschillende casino’s zouden de standaard inzet per draai op een gokkast op een hoger bedrag instellen zodat spelers actie moeten ondernemen om hun inzet te verlagen. De minister vraagt zich af of dit van een speler gevraagd mag worden:

“De kansspelaanbieder dient de speler duidelijk te informeren over het kansspel waar de speler aan deelneemt en de voorwaarden, op basis waarvan een speler geïnformeerde keuzes kan maken. Ik betwijfel of een speler die keuze kan maken wanneer geluiden, knipperende onderdelen, felle kleuren en animaties hem het zicht op zijn inzet mogelijkheden ontnemen.”

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind.

De minister zal daarom kijken naar maatregelen waarmee hij tegen kan gaan dat spelers ertoe worden bewogen om meer in te zetten dan de minimale inzet. Of dit onderdeel zal zijn van het eerder aangekondigde maatregelenpakket is niet bekend. Het pakket met strengere beleidsregels verwacht Weerwind nog altijd begin 2024 te kunnen publiceren. Daarnaast zegt hij te hebben ingezien dat de regelgeving op een aantal punten ‘strikter geformuleerd kan worden’. Om welke punten dit gaat, wordt niet genoemd in de antwoorden.

Staatsdeelnemingen en hun voorbeeldrol

Tot slot wilden Bikker en Van Nispen van de minister weten wat hij ervan vond dat twee van de zes ‘misleidende aanbieders’ staatsdeelnemingen waren. Een concreet antwoord op de vraag komt er echter niet. Weerwind verwijst de Kamerleden door naar het ministerie van Financiën, waar de staatsdeelnemingen onder vallen. Holland Casino en de Nederlandse Loterij met haar merk TOTO vallen in de portefeuille van Staatssecretaris Marnix van Rij.

Van Rij zou al wel in gesprek zijn geweest met beide staatsdeelnemingen naar aanleiding van het onderzoek. Of de staatsdeelnemingen in overtreding zijn geweest, dat laten de politici nog in het midden:

“De staatssecretaris heeft aangegeven dat het door de Consumentenbond gestelde nog niet is bewezen, maar in zijn algemeenheid zeer te hechten aan de voorbeeldrol van de deelnemingen en dat dergelijke aantijgingen een signaal kunnen zijn dat de deelnemingen de voorbeeldrol onvoldoende hebben ingevuld.”

Franc Weerwind over Marnix van Rij

De staatssecretaris zou de gokbedrijven daarnaast hebben gevraagd om Verantwoord Spelen centraal te stellen en hun voorbeeldrol serieus te nemen. Minister Weerwind wijst er in zijn antwoord echter wel op dat de staatsdeelnemingen ook te maken hebben met concurrentie en een juiste balans moeten vinden:

“Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er een spanningsveld bestaat tussen het acteren in de concurrerende online kansspelmarkt en de verwachte voorbeeldrol van staatsdeelnemingen. Dit spanningsveld blijft bestaan zolang de online activiteiten in staatshanden blijven.”

Franc Weerwind

AH 552

2023Z18493

Antwoord van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 7 december 2023)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2023-2024, nr. 416

Vraag 1: Bent u bekend met het onderzoek van de Consumentenbond waarin de grootste zes aanbieders op het gebied van online casino’s allemaal zijn bekeken of zij in zijn handelen met de huidige wetgeving Kansspelen op afstand[1]?  

Antwoord op vraag 1: Ik ben bekend met het artikel waarnaar verwezen wordt en de Consumentenbond heeft mij een toelichting op de bevindingen gegeven. De Consumentenbond heeft haar onderzoeksgegevens niet openbaar gemaakt. De Consumentenbond heeft de bevindingen wel met de onderzochte online kansspelaanbieders gedeeld. Deze bevindingen bespreken de Consumentenbond en ik op korte termijn met de betreffende aanbieders.

Vraag 2: Wat vindt u van de verwerpelijke truc die wordt toegepast door een aantal casino’s om de standaard inzet op een hoog bedrag te zetten, wat tegen de wet is, waardoor de speler ook nog actie moet ondernemen om zelf het bedrag waarmee wordt gegokt te verlagen?

Antwoord op vraag 2: De kansspelaanbieder dient de speler duidelijk te informeren over het kansspel waar de speler aan deelneemt en de voorwaarden, op basis waarvan een speler geïnformeerde keuzes kan maken. Ik betwijfel of een speler die keuze kan maken wanneer geluiden, knipperende onderdelen, felle kleuren en animaties hem het zicht op zijn inzet mogelijkheden ontnemen. Het is aan de Kansspelautoriteit (Ksa) als toezichthouder om te beoordelen of de aanbieders de wet- en regelgeving hebben overtreden en of er gehandhaafd gaat worden.

In de voortgangsbrief kansspelen van december 2023 kom ik met een pakket aan maatregelen om spelers bewuster hun grenzen van het speelgedrag te laten bepalen en te kijken hoe tijdens het gokken spelers gewezen kunnen worden op hun speelgedrag. Ik kijk hierbij ook naar maatregelen om tegen te gaan dat spelers ertoe worden bewogen om meer in te zetten dan de minimale inzet.

Vraag 3: Kunt u reflecteren op de conclusie van de Consumentenbond dat bijvoorbeeld Holland Casino ervoor kiest voorwaarden die verbonden zijn aan aanbiedingen te verstoppen, waardoor het onduidelijk is voor spelers waar zij mee akkoord gaan en aan vastzitten?

Antwoord op vraag 3: De kansspelaanbieder is verplicht de speler op passende, duidelijke en begrijpelijke wijze te informeren over de bonus en de voorwaarden voor verstrekking van de bonus moeten expliciet geaccepteerd worden.[2] Het onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat de informatie duidelijker en begrijpelijker kan en misschien wel moet worden gemaakt. Dit zal aan de orde komen in de gesprekken die ik samen met de Consumentenbond zal gaan voeren met de betreffende kansspelaanbieders.

Naar aanleiding van de signalen van de Consumentenbond is de Kansspelautoriteit met een vooronderzoek gestart. Op basis van die uitkomsten kan indien nodig een uitgebreider toezichtsonderzoek worden gestart.

Vraag 4: Wat vindt u van de constatering dat online casino’s hun spelers als het ware ‘stalken’ met aanbiedingen en bonussen zelfs als de spelers expliciet hebben aangegeven hier niet van gediend te zijn?

Antwoord op vraag 4: Dit vind ik een zorgelijk signaal. De kansspelaanbieder is verplicht om de speler in de gelegenheid te stellen om aan te kunnen geven geen bonussen meer te willen ontvangen.[3] Bovendien is het verboden om tijdens het spelen reclame dan wel bonussen aan te bieden.[4] Ik vind het bijzonder kwalijk als vergunde kansspelaanbieders regels overtreden die kwetsbare spelers moeten beschermen. De vraag of de aanbieders de wet- en regelgeving hebben overtreden en de mogelijke handhaving daarvan ligt bij de Ksa als toezichthouder op kansspelen.

Vraag 5: Bent u het eens met de analyse van Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, dat het beoogde doel van het legaliseren van de online gokmarkt: het verslaving voorkomen en consumenten beschermen, op geen enkele manier van de grond komt?

Antwoord op vraag 5: Ik maak uit het artikel en mijn gesprek met de Consumentenbond op dat de Consumentenbond zich zorgen maakt over de bescherming van consumenten. Ik deel deze zorgen, ik vind dit signaal belangrijk en het bevestigt mijn inzet om, binnen de kaders van de wet, maatregelen te nemen. De reeds lopende en geplande maatregelen zien in het bijzonder op de invulling van de zorgplicht en speellimieten als ook bewustwordingsactiviteiten. Ten aanzien van de zorgplicht werk ik samen met de Ksa aan aanscherpingen en duidelijkere kaders om de invulling van de zorgplicht door aanbieders te verbeteren en te uniformeren. De Ksa streeft ernaar om begin 2024 strengere kaders in beleidsregels op te nemen. Op het gebied van speellimieten kom ik met een breed pakket aan maatregelen dat enerzijds ziet op gedragsinterventies bij het instellen van speellimieten bij de eerste registratie en anderzijds op maatregelen die tijdens het spelen kunnen bijdragen aan het bewaken van de eigen grenzen. In de voortgangsbrief van december 2023 zal ik tevens de stand van zaken delen ten aanzien van de bewustwordingsactiviteiten, waar ik samen met de staatssecretaris van VWS en de Ksa op inzet vanuit het Verslavingspreventiefonds (Vpf).

Vraag 6: Wat vindt u van de conclusie dat alle zes de aanbieders de wet overtreden door onvoldoende informatie te verschaffen over risico’s, kosten te verzwijgen en te liegen over gratis opties die niet gratis zijn?

Antwoord op vraag 6: Zoals aangegeven in mijn antwoord op vraag 4, ligt de vraag of door aanbieders de wet- en regelgeving overtreden is en de mogelijke handhaving daarvan bij de Ksa als toezichthouder. In algemene zin vind ik het bijzonder kwalijk wanneer vergunde kansspelaanbieders regels overtreden die er juist voor bedoeld zijn om de spelers beter te beschermen en te voorkomen dat spelers zich ontwikkelen tot probleemspelers of zelfs verslaafd raken.

Uit de bevindingen en de toelichting die ik van de Consumentenbond heb gekregen blijkt naast mogelijke overtredingen ook dat de regelgeving op een aantal punten strikter geformuleerd kan worden, zodat de wettelijker kaders duidelijker en strenger zijn. Deze punten neem ik mee in de aanpassingen in regelgeving die op dit moment worden voorbereid en waar ik in mijn brief eind dit jaar nader op in zal gaan.

Vraag 7: Wat vindt u ervan dat zelfs twee Staatsbedrijven dit soort onwettige praktijken hanteren, waaruit blijkt dat ook de controle hierop tekortschiet?

Antwoord op vraag 7: De twee staatsdeelnemingen Holland Casino en Nederlandse Loterij zijn actief op de online markt voor kansspelen met Holland Casino Online respectievelijk TOTO Sport en TOTO Casino. Het aandeelhouderschap van deze deelnemingen ligt bij het ministerie van Financiën en valt in de portefeuille van de staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat het door de Consumentenbond gestelde nog niet is bewezen, maar in zijn algemeenheid zeer te hechten aan de voorbeeldrol van de deelnemingen en dat dergelijke aantijgingen een signaal kunnen zijn dat de deelnemingen de voorbeeldrol onvoldoende hebben ingevuld. De staatssecretaris heeft de beide deelnemingen dan ook aangesproken naar aanleiding van het artikel van de Consumentenbond. De deelnemingen zijn er in dit gesprek nogmaals op gewezen dat borging van publieke belangen door beide deelnemingen in de vorm van responsible gaming altijd centraal moet staan en dat staatsdeelnemingen een voorbeeldrol in hun sector dienen te vervullen. Deze voorbeeldrol houdt in dat deelnemingen niet alleen handelen naar de letter van de wet, maar ook naar de geest ervan. Dat zij transparant zijn in wat zij op dit gebied doen. Dat zij de lat hoog leggen, door niet alleen de wettelijke verplichtingen na te komen maar ook verder gaan dan dat. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er een spanningsveld bestaat tussen het acteren in de concurrerende online kansspelmarkt en de verwachte voorbeeldrol van staatsdeelnemingen. Dit spanningsveld blijft bestaan zolang de online activiteiten in staatshanden blijven.

De staatssecretaris heeft de deelnemingen verder gevraagd naar een reactie op het artikel van de Consumentenbond en welke acties zij uit eigen beweging hebben ondernomen in reactie op de berichtgeving. Daarnaast heeft hij de deelnemingen gevraagd om te reflecteren op structurele maatregelen om de voorbeeldrol voor de toekomst zo goed mogelijk in te vullen.

In reactie hierop hebben de deelnemingen laten weten op basis van voor hen beschikbare informatie een grondige controle te hebben uitgevoerd op de aantijgingen van de Consumentenbond. De deelnemingen hebben aangegeven direct met (eventuele) aanvullende verbeterpunten die hieruit naar boven kwamen aan de slag te gaan. Tot slot hebben de deelnemingen aangegeven verdere structurele maatregelen te onderzoeken en daar met de aandeelhouder in overleg over te blijven.

Vraag 8: Bent u, met ons, van mening dat op dit moment zelfs het tegenovergestelde gebeurt van de doelen die deze wet tracht te halen, omdat het aantal verslavingen juist zal gaan toenemen en consumenten op dit moment worden misleid door de online gokbranche om juist veel en meer te gaan gokken?

Antwoord op vraag 8: Zoals ik recentelijk ook heb aangegeven in mijn antwoorden op het schriftelijk overleg naar aanleiding van de indicatieve kosten- en batenanalyse kansspelen, vind ik het te vroeg om conclusies te trekken over de effecten van de Wet kansspelen op afstand (Wet koa).[5] Met de evaluatie van de Wet koa wordt de werking van de wet in de volle breedte tegen het licht gehouden. Daarmee kan de vraag beantwoord worden of de gewenste effecten met de wet zijn bereikt. Dat neemt niet weg dat ik de zorgen over de mate van bescherming van kwetsbare groepen deel en ook vind dat wet- en regelgeving op die punten moet worden aangescherpt. Vooruitlopend daarop heb ik inmiddels al stevige maatregelen getroffen en neem ik aanvullende maatregelen binnen de gegeven wettelijke kaders, zoals ook aangegeven in mijn antwoord op vraag 5.

Vraag 9: Gaat u in gesprek met de Autoriteit Consument en Markt en de Kansspelautoriteit om een gevolg te geven aan de resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond? Bent u bereid de uitkomst van deze gesprekken te delen met de Kamer, zo nee waarom niet?

Antwoord op vraag 9: Zoals ik bij het antwoord op vraag 1 heb aangegeven, heb ik gesproken met de Consumentenbond en zullen nog gesprekken per onderzochte kansspelaanbieder plaatsvinden.

Daarnaast bezie ik samen met de Ksa op welke wijze wet- en regelgeving kan worden verbeterd om de kaders waar de kansspelaanbieders aan moeten voldoen te verduidelijken en aan te scherpen. Hier zal ik in de voortgangsbrief van december 2023 nader op ingaan. 

Vraag 10: Gaat u in gesprek met het Holland Casino en Toto over de onderdelen in de wet die niet worden opgevolgd en zijn aangekaart door de Consumentenbond? Bent u bereid de uitkomst van deze gesprekken te delen met de Kamer, zo nee waarom niet?

Antwoord op vraag 10: Zie het antwoord op vraag 7.

Vraag 11: Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de Wet op de kansspelen (Wet Koa) in het vervolg strikt wordt opgevolgd en dat ook het toezicht op het naleven van de wet Koa op orde is?

Antwoord op vraag 11: Een belangrijk doel van het kansspelbeleid is dat de consument goed beschermd wordt. Het toezicht op de naleving van de zorgplicht is een speerpunt voor de Ksa. Zoals beschreven in mijn antwoord op vraag 8, zal de evaluatie van de Wet koa uitwijzen of de gewenste effecten met de wet zijn bereikt. Ondertussen werk ik nu al aan aanscherpingen in lagere regelgeving, waar duidelijk is dat er leemtes zijn. Ook is de Ksa een aanscherping van haar beleidsregels rond de zorgplicht van aanbieders aan het voorbereiden. Daarover bericht ik uw Kamer nader in mijn brief eind dit jaar. Als uit de evaluatie blijkt dat de Wet koa inclusief de aangescherpte maatregelen onvoldoende bescherming bieden, dan zal in het verlengde van de evaluatie een voorstel tot wijziging van wet- en regelgeving worden gedaan.


1 Consumentenbond, 24 oktober 2023, Online casino’s misleiden spelers en zetten aan tot overmatig gokken (www.consumentenbond.nl/nieuws/2023/online-casinos-misleiden-spelers-en-zetten-aan-tot-overmatig-gokken).

2 Artikel 2a, derde lid, van het besluit Werving reclame en verslavingspreventie kansspelen.

3 Artikel 2a, vierde lid van het Besluit werving reclame en verslavingspreventie (Bwrvk) en artikel 2ab, tweede lid, sub a van het Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand.

4 Artikel 2a, vierde lid, sub a van het Bwrvk.

5 Kamerstuk 24 557, nr. 216.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter