Zaterdag 22 juni 2024

Speel bewust

Verbod gokreclames komt eraan, branche neemt zelf al maatregelen

Minister Franc Weerwind

Minister Franc Weerwind heeft aangekondigd dat zowel de online casino’s zelf als het Kabinet flinke maatregelen tegen gokreclames zullen nemen. Weerwind werkt aan een wettelijk verbod op ongerichte gokreclames maar de wet wijzigen duurt minimaal een jaar. Daarvoor al onderneemt de branche zelf stappen door te stoppen met reclames op de radio en buiten, en op televisie alleen na 22:00.

Afgelopen vrijdag kwam al naar buiten dat minister Franc Weerwind in zijn brief aan de Kamer ging aankondigen dat er een verbod op reclame voor kansspelen komt. Kenners lieten toen al weten dat het schrijven en implementeren van de wet wel anderhalf tot twee jaar kon gaan duren.

In zijn brief aan de Kamer laat Weerwind vandaag weten dat hij het voorstel in de zomer af wil hebben. Daarna moet het voorstel in consultatie zodat burgers en belanghebbenden hun mening erover kunnen geven. Zodra dat is gebeurd, zal het voorstel naar de Tweede en Eerste Kamer gaan voor een definitief besluit. Door snel handelen, wil Weerwind het proces van het wijzigen van de wet dat veelal twee jaar kost, in één jaar bewerkstelligen.

Weerwind wil vanaf juni het inzetten van rolmodellen bij kansspelen geheel te verbieden. Dat zou betekenen dat ex-voetballers als Wesley Sneijder (TOTO) en Andy van der Meijde (BetCity.nl) niet meer mogen worden gebruikt als rolmodel voor de online casino’s. Tegenover het Financieel Dagblad zegt Weerwind daar het volgende over:

“De wet stelt normen voor het gebruik van rolmodellen. Ze mogen niet gericht zijn op jongeren die 25 jaar of jonger zijn. Maar we zien dat de sector de grenzen oprekt. Ze gebruiken niet een bekende voetballer van dit moment, maar ex-voetballers die nog steeds heel populair zijn bij een jong publiek. Mijn conclusie is dat we scherpe, heldere normen moeten stellen. Dus gaan we stoppen met rolmodellen.”

Minister Franc Weerwind tegenover het FD

De volledige brief van de minister is onderaan dit artikel integraal overgenomen.

Reactie Michiel van Nispen

Michiel van Nispen kon op het moment van contact slechts een globale eerste reacite geven, omdat hij de details van de brief en bijlagen nog aan het bestuderen was. Van Nispen zei tegenover CasinoNieuws.nl het volgende:

“Het is goed dat er nu stappen worden gezet. De minister neemt dit (terecht) serieus. Maar wat mij betreft was er eerder gehandeld. Iedere dag dat met reclames mensen er toe worden aangezet om te gaan gokken komen er mensen in de problemen. Ik maak me grote zorgen om de nieuwe toetreders per 1 april.”

Michiel van Nispen, SP

Zodra Van Nispen de brief verder bestudeerd heeft en een uitgebreidere reactie heeft, updaten wij dit artikel.

Reactie VNLOK

Inmiddels heeft ook de brancheorganisatie Vergunde NederLandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) een persbericht naar buiten gestuurd. Daarin vertelt de organisatie over de extra maatregelen die de branche zelf al neemt tegen gokreclames. Ze streven ernaar om deze nieuwe maatregelen per 1 april 2022 in te voeren.

Helma Lodders, voorzitter van de VNLOK, zegt:

“Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en in constructief overlegmet de sector echt vooruitgang geboekt om tegemoet te komen aan de maatschappelijke onrust. We nemen stevige stappen, waarin ruimte blijft om online – waar gericht adverteren wel mogelijk is – de kanalisatiedoelstelling te verwezenlijken. Daarnaast moet er een echt offensief komen tegen illegale partijen, die bonussen tot in de hemel aanbieden.”

Helma Lodders, voorzitter VNLOK

De volledige reactie lees je op vnlok.nl.

Reactie van NOGA

Peter-Paul de Goeij, managing director van NOGA (Nederlandse Online Gambling Associatie), heeft zich inmiddels ook uitgesproken over de ontwikkelingen rondom de gokreclames. Hij geeft tegenover CasinoNieuws.nl het volgende aan:

“NOGA is blij met de constructieve dialoog met Minister Weerwind en collega branchevereniging VNLOK, die heeft geresulteerd in deze vergaande afspraken om gokreclames in te dammen. Reclames moeten kanaliseren en niet irriteren. NOGA kijkt er naar uit om de afspraken die zijn gemaakt op korte termijn gezamenlijk verder gestalte te gaan geven en vast te leggen in de Reclamecode Online Kansspelen. Wij hopen vurig het ingeslagen pad van samenwerking in de branche maar ook daarbuiten, te kunnen voortzetten.”

Peter-Paul de Goeij, NOGA

Reactie Screenforce

Michel van der Voort, directeur van Screenforce, reageerde uitgebreid op de vragen van CasinoNieuws.nl. Het gehele gesprek lees je in dit artikel. De afsluitende woorden van Van der Voort:

“Wat voor ons de belangrijkste boodschap is, is dat we kunnen blijven communiceren. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat op de open kanalen kunnen doen. Om te voorkomen dat de communicatie verschuift naar alleen de online platformen, die wat minder zichtbaar zijn. Die moeilijker te monitoren zijn. Ik denk dat de omroepen, net zoals de aanbieders, hun verantwoordelijkheid daarin kennen en daar ook niet van weglopen.

“Maar ik denk ook wel dat de politiek zich moet realiseren dat we een bepaalde weg zijn ingeslagen met elkaar. We zijn een wedstrijd met elkaar gestart. En dan moeten we niet halverwege de eerste helft ineens de regels gaan aanpassen. Zo werkt het niet.

Michel van der Voort, Screenforce

CasinoNieuws.nl heeft ook VIA Nederland gevraagd om een reactie. Wanneer wij deze ontvangen, updaten we dit artikel.

Branche neemt zelf al extra maatregelen tegen gokreclames

Fair Play Online heeft haar reclame al geüpdate met de nieuwe slogan op het einde.

Minister Weerwind vertelt in zijn brief aan de Kamer ook dat de online casino’s zelf maatregelen zullen nemen. Ze hebben afgesproken dat ze stoppen met reclames op radio, in de buitenruimte, en in gedrukte media.

Ook zullen de reclames op televisie niet meer worden uitgezonden voor 22:00 uur, waar die grens nu nog ligt op 21:00 uur.

Aan het einde van iedere reclame op televisie voor een online casino, zal de nieuwe slogan van de kansspelsector “Wat Kost Gokken Jou? Stop Op Tijd 18+” te zien zijn.

De volledige brief met punten van zelfregulering is onderaan dit artikel integraal overgenomen.

Kritiek op gokreclames sinds opening van de markt

Direct na het openen van de online kansspelmarkt was er al kritiek op het aantal reclames voor online casino’s. Eerst kwam er negatieve aandacht in de media, waarna ook de politiek zich ermee ging bemoeien. Minister Sander Dekker vond het te vroeg voor een reclameverbod, maar toch stemde de Kamer een dag later toch voor dat reclameverbod afgelopen december. Dekker zei voordat hij afzwaaide aan dat er eerst meer onderzoek nodig was.

Minister Franc Weerwind nam de ministerpost van Dekker over en direct vroeg Van Nispen al snel hoe het met het reclameverbod stond. Het aantal reclames halveerde sindsdien, maar toch kwam het tot een interpellatiedebat waar Weerwind zich moest verantwoorden.

Brief en bijlage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum: 17 maart 2022
Onderwerp: Uitvoering moties kansspelen op afstand over reclame, waarschuwende tekst en deelname door jongeren tijdens corona.

In deze brief informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de moties Van Nispen c.s. over het instellen van een verbod op ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen.1 Daarnaast informeer ik u over de uitvoering van de motie Heerema c.s. die verzoekt loterijen toe te staan de huidige waarschuwende tekst te hanteren bij hun wervings- en reclameactiviteiten.2 Tot slot ga ik in op de vraag in hoeverre jongeren door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 zijn gaan deelnemen aan kansspelen. Hiermee geef ik uitvoering aan de motie Kathmann c.s.3

Verbod op ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen

De Wet kansspelen op afstand is met het oog op bescherming van consumenten en verslavingspreventie tot stand gekomen, naast het voorkomen van fraude en witwassen. Om deze doelstellingen te behalen is een belangrijke randvoorwaarde dat spelers van de illegale aanbieders naar legaal aanbod worden geleid. Het legale aanbod moet attractief genoeg zijn om spelers bij illegaal aanbod weg te houden. Tegelijk moet de bescherming van kwetsbare groepen binnen het legale aanbod voldoende gewaarborgd zijn. Door de overvloedige reclames en het brede ongerichte bereik ervan zie ik die waarborgen in gevaar komen. Weliswaar zijn daar nog geen harde cijfers van – dat is vijf maanden na de marktopening ook nog niet te verwachten – wel zijn er duidelijke signalen afgegeven door onder andere verslavingszorg en (ex)verslaafden die moeite hebben met de grote hoeveelheid ongerichte reclame. Verder zie ik in de beschikbare gegevens een trend dat met name jongeren interesse in gokken tonen en dit betreft juist een kwetsbare groep die ik wil beschermen. Deze signalen zijn voor mij duidelijk en maken dat ik stappen zet om ervoor te zorgen dat reclame veel meer gericht is op mensen die al interesse hebben in kansspelen. In dit verband kijk ik ook naar aanvullende maatregelen om kwetsbare groepen zoals jongeren en (ex)verslaafden beter te beschermen. Daarnaast zal ik kijken hoe handhaving nog gerichter kan worden ingezet.

In het interpellatiedebat van 10 februari jl. en in de naar aanleiding daarvan aangenomen motie Van Nispen c.s. heeft uw Kamer uitgesproken dat zij stevige en snelle stappen verwacht bij het beperken van reclame voor risicovolle kansspelen, specifiek het verbieden van ongerichte reclame. Zoals aangegeven deel ik de onderliggende zorgen over de mogelijke effecten van reclame, met name voor kwetsbare groepen.  

Ik zet mij in dit kader maximaal in om zo spoedig als mogelijk te komen tot nadere beperkingen van reclame voor risicovolle kansspelen, inclusief een verbod op ongerichte reclame. De wijzigingen van wet- en regelgeving bezie ik uiteraard in het licht van de doelstellingen van de Wet Kansspelen op afstand. Concreet betekent dit het volgende:

 1. 1. Ik streef naar een voorstel voor een wijziging van de Wet op de kansspelen voor de zomer;
 2. 2. In afwachting van de wetswijziging pas ik het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen aan, waarbij ik ernaar streef deze voor de zomer ter consultatie voor te leggen;
 3. 3. Ik pas de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen aan, waarbij ik streef naar inwerkingtreding in juni;
 4. 4. Ik heb afspraken met de sector gemaakt om vooruitlopend op aanpassing van de wet- en regelgeving kansspelreclames op korte termijn verder te beperken.  

Wetsvoorstel en besluit

De concepttekst voor een wettelijk verbod wordt nu uitgewerkt. Daarbij neem ik mee dat tijdens het interpellatiedebat de nadruk is gelegd op reclames voor online kansspelen en ook is gesproken over een uitzondering voor sponsoring. Als onderdeel van het wetstraject moeten de effecten op de kansspeldoelen, de uitvoeringsconsequenties en de financiële consequenties in kaart worden gebracht ter onderbouwing van deze wetswijziging.  

In afwachting van de wetswijziging wil ik er wel voor waken dat het reclameaanbod zich niet grotendeels verplaatst naar de online omgeving. Daarom zal ik kijken naar mogelijkheden om een tijdsvenster voor online banners en video’s op te nemen in het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. Daarmee geef ik tevens invulling aan de motie van het lid Bikker over een online tijdvenster.4

Ik streef ernaar voor de zomer te starten met de consultatie van bovengenoemd voorstel voor wetswijziging en het ontwerpbesluit. Ik heb vervolgens rekening te houden met de voorgeschreven procedures en adviesverplichtingen die volgen op de consultatie.

Aanpassing regeling

Vooruitlopend op de wetswijziging stel ik op korte termijn verdere beperkingen voor kansspelreclame in. Dit doe ik middels een wijziging van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen. Ik ben in dit kader voornemens om het inzetten van rolmodellen bij risicovolle kansspelen geheel te verbieden. De huidige regeling schrijft reeds voor dat van beroepssporters en andere rolmodellen geen gebruik mag worden gemaakt bij risicovolle kansspelen indien deze rolmodellen jonger zijn dan 25 jaar of substantieel bereik hebben onder minderjarigen of jongvolwassenen. Ik streef ernaar de regeling in juni in werking te laten treden.

Zelfregulering sector

Ik ben tevens in gesprek gegaan met de sector over mogelijkheden om de kansspelreclames verder te beperken. Zelfregulering werkt immers het snelst. Brancheverenigingen VNLOK en NOGA komen in reactie op mijn oproep tot een aantal vergaande aanvullende beperkingen. De sector voor online kansspelen heeft zich daarbij niet alleen gericht op het beperken van reclame voor online kansspelen. Zij heeft ook gekeken naar andere mogelijkheden om – in lijn met de (kanalisatie)doelstellingen van de wet Kansspelen op afstand – de bescherming van kwetsbare groepen tegen de risico’s van kansspelen aan te scherpen. In de bijlage treft u deze maatregelen aan. Dit betreft in het bijzonder:

 1. 1. Het stoppen met reclame op de radio;
 2. 2. Het stoppen met reclame in de buitenruimte;
 3. 3. Het stoppen met reclame in de geprinte media;
 4. 4. Het inkorten van het tijdsvenster voor tv-reclames naar 22.00 uur – 6.00 uur.  

De sector heeft zich in dit kader tevens gecommitteerd aan een pakket van aanvullende maatregelen, met als voornaamste doel om kwetsbare groepen verder te beschermen. Dit pakket komt bovenop de bestaande wet- en regelgeving. Het betreft het nader invulling geven aan de open norm voor limieten in overeenstemming met de geest van de wet en het beperken van de communicatie over bonussen.  

De brancheorganisaties hebben mij toegezegd deze maatregelen zo snel mogelijk vorm te geven en te implementeren, waarbij het streven is om de afspraken op 1 april of zo spoedig mogelijk daarna te effectueren. Daarnaast streven zij ernaar deze afspraken in de reclamecode voor online kansspelen vast te leggen, waarmee deze inperkingen algemeen verbindend worden.  

Met deze maatregelen wordt ongerichte reclame voor online kansspelen op de kortst mogelijke termijn vergaand beperkt, vooruitlopend op een wetswijziging. Allereerst zal de omvang van het aantal reclames, die wat betreft tv-reclames al is afgenomen door de beperking van één reclame per blok, verder afnemen. Het aantal tv-reclames is daarmee straks sterk begrensd, waarbij de komst van nieuwe vergunde aanbieders naar verwachting niet tot meer reclame voor online kansspelen zal leiden, maar tot een grotere diversiteit aan reclames. Daarnaast wordt de inhoud van reclame begrensd en wordt beoogd kwetsbare personen beter te beschermen, onder meer door middel van een aanscherping van speellimieten en bonussen.  

Handhaving

Om kanalisatie te waarborgen is handhaving van illegale aanbieders van groot belang. De Kansspelautoriteit (Ksa) blijft daarom onverkort prioriteit geven aan de aanpak van illegale aanbieders. Hoe meer spelers spelen bij illegale aanbieders, des te meer prioriteit de Ksa die aanbieders geeft. Verder kijkt de Ksa naar in Nederland verboden spelaanbod, dat Nederlandse spelers weg zou kunnen trekken van legale naar illegale aanbieders. Sinds in oktober 2021 het nieuwe handhavingsbeleid in werking is getreden heeft de Ksa 21 aanbieders die verantwoordelijk zijn voor 141 websites onderzocht. Te zien is dat dat de illegale markt enorm in beweging is en zich vooralsnog terugtrekt van de Nederlandse markt. Tevens trekken steeds meer betaaldienstverleners zich terug en veel van de in Nederland gangbare betaalmethoden worden niet langer aangeboden op illegale kansspelwebsites. Daarnaast blijft de Ksa optreden tegen reclamemakers voor illegale aanbieders van kansspelen. Desalniettemin zijn er nog steeds websites die blijven aanbieden op de Nederlandse markt. Daartegen wordt stevig opgetreden door middel van lasten onder dwangsom, maar ook kunnen nieuwe instrumenten worden ingezet zoals het geven van een aanwijzing aan een betaaldienstverlener om de dienstverlening aan een aanbieder te beëindigen. Ik zal met de Ksa verkennen of aanvullend instrumenten in kunnen worden gezet om illegaal aanbod aan te pakken, juist ook ten behoeve van de kanalisatie naar legaal aanbod.    

Waarschuwende tekst voor loterijen

In de motie van het lid Heerema (VVD) wordt de regering verzocht in de vorm van een wetswijziging loterijen vanwege hun risicoarme spelaanbod toe te staan, een alternatieve waarschuwende tekst te hanteren bij hun wervings- en reclameactiviteiten.  

Aan deze motie geef ik uitvoering door artikel 4a van de Wet op de kansspelen zo spoedig mogelijk aan te passen. Daarbij beperk ik de aanbieders die deze ruimte krijgen tot de aanbieders van de Staatsloterij, de lotto en de goede doelen loterijen. Daarmee sluit ik aan bij de categorie kansspelen waarvoor op grond van de Mediawet tot na 19.00 uur geen reclame mag worden uitgezonden. Vooruitlopend op deze wetswijziging verzoek ik de Kansspelautoriteit dit mee te nemen in de prioritering van de handhaving. De effecten van de hiervoor geschetste wetswijziging zal ik onderzoeken en de uitkomsten hiervan zal ik betrekken bij de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand.    

Deelname jongeren aan kansspelen door coronamaatregelen

De maatregelen ter bestrijding van COVID-19 hebben op de gehele maatschappij impact gehad en hebben dat deels nog steeds. De beperkingen tijdens Covid-19 kunnen van invloed zijn geweest op de vrijetijdsbesteding van jongeren bij gebrek aan andere mogelijkheden voor ontspanning. De motie Kathmann c.s. verzoekt in dat kader te laten onderzoeken in hoeverre jongeren door de coronamaatregelen zijn gaan gokken.5 Met het oog op de gestelde termijn heb ik via het WODC de onderzoekers van de nieuwe meting modernisering kansspelbeleid (2021) gevraagd om een analyse van de data die zij reeds verzameld hebben ten behoeve van het eerdere onderzoek.6

In de bijgevoegde notitie hebben de onderzoekers hun bevindingen gedeeld. De onderzoekers laten zien dat deelname aan online kansspelen tijdens het eerste jaar met coronamaatregelen is toegenomen.7 Deze toename is niet aantoonbaar onder jongeren (16 tot en met 24 jaar). Tegelijkertijd zien de onderzoekers dat deelname aan landgebonden kansspelen onder de onderzochte leeftijdscategorieën fors is gedaald. De totale daling in deelname aan landgebonden kansspelen is groter dan de toename van deelname aan online kansspelen. Grosso modo is er sprake van een daling van deelname aan kansspelen tijdens het eerste jaar met coronamaatregelen.  

Een duidelijk causaal verband tussen de coronamaatregelen en beginnen met kansspelen is niet te onderzoeken, omdat vele factoren van invloed kunnen zijn op veranderingen in vrijetijdsbesteding van jongeren. Het ligt daarom niet in de rede dat nader onderzoek een eenduidiger antwoord kan geven op de vraag in hoeverre jongeren door de coronamaatregelen zijn gaan deelnemen aan kansspelen. Dat neemt niet weg dat ik vol inzet op het voorkomen dat minderjarigen deelnemen aan kansspelen. Daarnaast zijn met de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand specifieke maatregelen voorgeschreven om jongvolwassenen te beschermen tegen onmatige deelname aan kansspelen.    

Tot slot

april informeer ik uw Kamer nader over andere relevante onderwerpen, zoals de invulling van overige moties die zijn aangenomen tijdens het commissiedebat kansspelen op 15 december 2021 en tijdens het interpellatiedebat op 10 februari 2022. Ik zal daarbij ook nader ingaan op de ontwikkelingen die de Ksa heeft waargenomen en die worden opgenomen in het addendum bij haar jaarverslag, dat op korte termijn aan uw Kamer wordt gezonden. In die brief zal ik u ook nader informeren over het vervolg van de uitvoering van het verbod op ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen en over de uitwerking van specifieke onderdelen van de wetswijziging.

De Minister voor Rechtsbescherming,

F.M. Weerwind


1 Kamerstukken II, 2021/22, 24557, nr. 186 en Kamerstukken II, 2021/22, 36029, nr. 1

2 Kamerstukken II, 2021/22, 36029, nr. 2

3 Kamerstukken II, 2021/22, 24557, nr. 184

4 Kamerstukken II, 2021/22, 24557, nr. 190.

5 Kamerstukken II, 2021/22, 24557, nr. 184

6 Kruize A., J. Snippe, J. de Muijnck (2021). Nieuwe meting modernisering kansspelbeleid. Breuer&Intraval, Groningen.

7 In de periode maart/april 2020-maart/april 2021.

NOGA

Aanvullende zelfreguleringsmaatregelen online kansspelsector

VOLUMEBEPERKINGEN

 • Geen reclame voor online kansspelen in geprinte media.
 • Geen reclame voor online kansspelen op de reguliere nationale radio en reguliere regionale radio.
 • Geen buitenreclame voor online kansspelen met uitzondering van boarding in stadions die onderdeel zijn van een sport sponsorovereenkomst.
 • Maximaal één Tv-reclame per blok voor online kansspelen. Daarbovenop verschuift het tijdsvenster voor Tv-reclame voor online kansspelen van 21u00 naar 22u00. Hiervan is (programma)sponsoring in combinatie met neutrale billboards uitgezonderd. Daar waar billboards nu visueel gelijkend kunnen zijn aan korte TV-commercials met bewegend beeld, animaties, zullen billboards straks louter bestaan uit de visueel statische weergave van een logo, een neutrale achtergrond, een website-adres; aangevuld met (auditieve) weergave van de tekst ‘dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door . Deze weergave is in deze vorm feitelijk een neutrale sponsorvermelding van slechts enkele seconden. Daarmee zijn losse billboards ook niet meer toegestaan. Hiermee wordt de visuele impact van deze uitingen drastisch teruggebracht en is daarmee duidelijk te onderscheiden van reclame.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

 • We beperken de online bonuscommunicatie tot het communiceren van online welkomstbonussen en online bonussen die 1 op 1 kunnen worden gecommuniceerd via direct marketing (gericht). Het bonus-communicatieverbod beperkt aanbieders in het soort bonussen dat kan worden getoond in de resterende media typen, waarin op basis van dit pakket en de ROK nog bonussen kunnen worden getoond. Hiermee verdwijnt de grote variatie aan thematische bonussen in advertenties. De eigen websites (owned media) van de aanbieders en bijvoorbeeld 1-op-1 communicatie via e-mail blijven hiervan uitgezonderd, om het bonus instrument voldoende effectief te kunnen laten bijdragen aan de kanalisatiedoelstellingen, zij het op gerichte wijze.
 • De online branche gaat concreter vorm en invulling geven aan “verantwoord spelen” waar in eerste instantie wordt gekeken naar de speellimieten, zodat afspraken over speellimieten voor online kansspelen tussen aanbieders uiterlijk op 1 april gemaakt zijn en vervolgens op korte termijn in werking kunnen treden. Daarbij kan worden gezegd dat er een standaard maximale speelduur voor online kansspelen van acht uur per dag gaat gelden, met een uitzondering voor bv. Pokertoernooien die langer kunnen duren en voor sportwedstrijden.
 • Instellen van een bewustwordingstrigger voor online kansspelen (bijvoorbeeld een pauzeer pop-up) met steeds kortere tussenpozen bij online kansspelen.
 • Geen mogelijkheid voor spelers om de speellimieten voor online kansspelen in één keer op onbeperkt/maximaal te zetten

AANVULLENDE MAATREGELEN

 • Bij iedere Tv-reclame voor online kansspelen wordt de reclame afgesloten met een 100% scherm responsible gaming disclaimer “wat kost gokken jou? Stop op Tijd” voor enkele seconden.
 • Enkel inzet van rolmodellen ouder dan 35 bij online kansspelen; in het geval inzet van sporters allen nadat ze 2 jaar zijn gestopt met hun professionele sportcarrière.
 • Geen directieve urgentie in reclame voor online kansspelen (zoals bijvoorbeeld: ‘speel nu’ versus ‘speel mee’).
 • Grenswaarde voor substantieel bereik onder minderjarigen en jongvolwassenen verlagen van 25% naar 20% voor reclame voor online kansspelen.
 • De branche wil samen met onafhankelijke partijen vormgeven aan actieve monitoring, die een feitelijk beeld geeft over de mate waarin onze reclame onbedoeld kwetsbare groepen bereikt die in wet- en regelgeving staan beschreven. Daarnaast zal de branche zich maximaal inspannen om in overleg te treden met digitale medianetwerken en publishers over uniforme mogelijkheden voor consumenten om zich uit te sluiten van reclame voor online kansspelen. De mogelijkheid voor aanbieders om (terughoudend) reclame te kunnen maken op het internet voor hun vergunde aanbod, speelt een kritieke rol in de strijd met de vele duizenden illegale online aanbieders. Juist op het internet maken illegale aanbieders van online kansspelen op grote schaal reclame voor hun illegale goksites, bijvoorbeeld via Google met astronomische bonussen en gouden bergen in het vooruitzicht. Het internet is het slagveld bij uitstek in de strijd tegen de illegaliteit. Indien dit kanaal wordt ingeperkt voor vergunde aanbieders, worden zwaard en schild tegelijkertijd uit handen van vergunde aanbieders geslagen en komt de kanalisatie en consumentenbescherming onaanvaardbaar in het nauw. Internet heeft als medium bij uitstek de mogelijkheden om reclame gericht aan te bieden. Daarnaast en ten slotte is de industrie bereid om vóór 1 april aanstaande de ROK ook op dit punt nog eens kritisch tegen het licht te houden om te zien waar er nog mogelijkheden tot aanscherping zijn, zonder dat daarbij de kanalisatie te zeer wordt geschaad. Zodat deze op zo kort mogelijke termijn in werking kunnen treden.

MAATREGELEN WAAR ONDERSTEUNING KANSSPELAUTORITEIT OF DERDEN NODIG IS

 • Het kabinet zou de doelstelling voor de kanalisatiegraad voor online kansspelen bij moeten stellen van 80% naar 95%.
 • De sector ziet in het voorbeeld van de Belgische Kansspelautoriteit noodzaak tot een neutrale preventiecampagne voor online kansspelen vanuit de Ksa en het verslavingspreventiefonds om zo consumenten te waarschuwen voor risico’s van kansspelen en bewustwording over het legale aanbod te stimuleren.
 • Om kwetsbare groepen beter te beschermen zou de database van onder curatele gestelden & onder bewind gestelden moeten worden gekoppeld aan CRUKS.
 • In overleg met mediapartijen kijken naar mogelijkheden een digitale versie van een NEE-NEE sticker te realiseren, waarmee personen zich integraal kunnen uitsluiten van digitale reclame voor online kansspelen.
 • Samenwerking onderzoeken met sociale mediagroepen wat betreft het instellen van een blokkade voor kwetsbare groepen met betrekking tot reclame voor online kansspelen.

IMPLEMENTATIE

 • Tot slot merken wij op dat het door ons voorgestelde pakket enkel kan worden ingevoerd als er geen mededingingsrechtelijke risico’s optreden en er rekenschap wordt gegeven van de juridische houdbaarheid (zowel op Europees als nationaal niveau); alsmede moet een realistische implementatietermijn in acht worden genomen daar er op onderdelen bijvoorbeeld reeds contractuele verplichtingen zijn aangegaan en daarmee afhankelijkheden kunnen optreden die van invloed zijn hierop. Daarnaast zijn we op diverse punten afhankelijk van derden, zoals omroepen, Techplatformen en bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit om de maatregelen goed en tijdig in te voeren.

Lead-foto Franc Weerwind door Pro Shots / Koen Laureij.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Eric Mertens

Eric Mertens

Redacteur CasinoNieuws.nl
Eric Mertens schrijft voor CasinoNieuws.nl over de nationale en internationale wereld van online casino's, met een specialisme op het gebied van poker. Eric is daarnaast liefhebber van Ajax en fanatiek sportwedder.

Laat een reactie achter