Vrijdag 19 april 2024

Speel bewust

Consultatie speellimieten geopend

Franc Weerwind limieten Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen inzake speellimieten en aanvullende maatregelen ter bewustwording van het speelgedrag

Het aangekondigde maatregelenpakket van minister Weerwind heeft dinsdag vorm gekregen met het ter consultatie aanbieden van de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot speellimieten. Geïnteresseerden hebben tot 3 april 2024 de tijd om te reageren op de voorstellen van het ministerie van Justitie en Veiligheid die onder andere een contactmoment verplichten bij een stortingslimiet van € 350 of hoger en verplichten dat spelers elke 30 minuten worden gewezen op hun speelgedrag.

Consultatie speellimieten

Consultatie speellimieten via internetconsultatie.nl
Bijlage: Beleidskompasformulier

 • € 150 per maand voor jongvolwassenen
 • € 350 maximaal voor volwassenen
 • Om het half uur melding
 • Niet automatisch maar gesprekken door verslavingspreventie opgeleid personeel

Zoals in beeld gebracht in het Onderzoek speellimieten van Michiel Mertes voor CasinoNieuws.nl, lopen de speellimieten bij de legale Nederlandse online casino’s sterk uiteen. Bij de ene goksite kan je per dag maximaal € 100 storten, bij de ander € 10 miljoen. En bij de een mag je 24 uur per dag spelen terwijl de ander je 8 uur per dag laat gokken. In december deelde minister Weerwind dat hij met maatregelen zou komen om consumenten beter te beschermen, waaronder wijzigingen op het gebied van speellimieten.

Nu liggen de voorgenomen wijzigingen op (onder andere) het gebied van speellimieten door het Ministerie ter consultatie. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen tot 3 april 2024 reageren. De aanpassingen aan de Regeling kansspelen op afstand en de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (inzake speellimieten en aanvullende maatregelen ter bewustwording van het speelgedrag) moeten op 1 oktober 2024 ingevoerd worden. In het Beleidskompasformulier wordt uitgelegd dat het ministerie voornemens is om ‘over één of anderhalf jaar na te gaan wat de gevolgen van de wijzigingen zijn’.

De ter consultatie aangeboden wijzigingen verwijzen ook naar het Besluit kansspelen op afstand.

De speellimieten moeten ingaan op 1 oktober 2024.
Dagen
Uur
Minuten

Drie oorzaken die ervoor zorgen dat de speellimieten moeten worden gewijzigd

Het ministerie zegt dat er is geconstateerd dat de huidige speellimieten niet de juiste uitwerking hebben als het gaat om de bescherming van de spelers. Hieraan zouden drie oorzaken ten grondslag liggen:

 1. De keuzes die vergunninghouders aan spelers bieden bij het invoeren van de speellimieten is sturend en laat te veel ruimte om voor hoge speellimieten te kiezen;
 2. Het proces, de informatie, de feedback, en de terminologie rond het instellen, wijzigen, en bereiken van speellimieten is niet eenduidig en duidelijk;
 3. De speellimieten werken tijdens het spelen nauwelijks beperkend en er zijn ook geen andere maatregelen die de speler ertoe bewegen het speelgedrag tijdens het spelen te matigen.

Om deze problemen weg te nemen wil het ministerie verschillende wijzigingen doorvoeren die moeten toezien op:

 • Een neutrale instelmogelijkheid en contactmoment bij hoge speellimieten;
 • Meer eenduidigheid en duidelijkheid in informatie, proces, feedback en terminologie;
 • Een matiging van het speelgedrag tijdens het spelen.

Geen beïnvloeding bij het instellen van limieten

Om te zorgen voor een neutrale invoer van speellimieten, wordt het stuk ‘Het Spelersprofiel’ toegevoegd aan de Regeling kansspelen op afstand. In het nieuwe artikel 3.19 worden meerdere bepalingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat spelers niet gestuurd, afgeleid, of beïnvloed worden bij het instellen van hun stortingslimieten.

Geen minimum en maximum tonen bij invoervelden speellimieten.

In artikel 3.19a wordt opgenomen dat spelers bij het instellen van hun limieten lege invoervelden te zien moeten krijgen. Er mogen dus geen voorgestelde bedragen worden weergegeven en ook is het niet toegestaan om een minimum of maximum te tonen. Dit moet ervoor zorgen dat spelers zelf gaan nadenken over het bedrag dat zij maximaal bereid zijn te verliezen met gokken. Een schuifbalkje zoals sommige goksites gebruiken, wordt dus uit den boze.

Om dit extra kracht bij te zetten wordt in artikel 5 van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen opgenomen dat spelers bij het bekijken van hun spelersprofiel geen vorm van werving of reclame te zien mogen krijgen. Dit gedeelte van het online casino moet zo neutraal mogelijk zijn.

Contact bij stortingslimiet van € 350 per maand of hoger

Een belangrijke wijziging die wordt opgenomen in de kansspelwetgeving is ‘het contactmoment’, zoals omschreven in artikelen 3.19d en 3.19e van de Regeling kansspelen op afstand. Spelers moeten contact opnemen met de aanbieder als zij een stortingslimiet in willen stellen boven een vooraf bepaalde grens. Deze grens is voor jongvolwassen spelers van 18 tot en met 23 jaar lager dan voor volwassen gokkers:

LeeftijdDagWeekMaand
18 tot en met 23€ 5,35€ 37,50€ 150
24 of ouder€ 12,50€ 87,50€ 350

Het online casino moet ervoor zorgen dat er voldoende ’ter zake verslavingspreventie opgeleid personeel’ beschikbaar is om de spelers telefonisch of via een chat, te woord te staan. Tijdens dit contactmoment moet de medewerker van het gokbedrijf vragen of de speler zich ervan bewust is dat het gaat om een hoog stortingslimiet. Ook moet de speler meermaals verklaren dat hij of zij bereid is om dit bedrag per maand te verliezen met gokken.

De medewerker moet het contact met de speler afsluiten met informatie over de risico’s van overmatig gokken, informatie over Cruks, en de mogelijkheid om anoniem voorlichting te ontvangen over gokverslaving via bijvoorbeeld het Loket Kansspel. Na het contact moet de speler een bevestiging van het gesprek per e-mail ontvangen. In die e-mail moeten de reacties van de speler zijn opgenomen en moeten de stortingslimiet nogmaals worden benoemd.

Een dergelijk gesprek is opnieuw noodzakelijk wanneer een speler zijn limiet op een later moment wil verhogen naar een waarde op of boven de gestelde grens. Het gesprek dat hierop volgt zal op dezelfde wijze verlopen, maar de gevraagde wijziging zal met een vertraging van 7 dagen moeten worden doorgevoerd.

Verhoging van speellimieten worden verwerkt met 7 dagen vertraging.

Impact op 15-35% van de spelers

Het ministerie legt uit dat de gekozen grenzen zijn gebaseerd op onder andere de uitkomsten van de monitoringsrapportage. Deze grenzen zouden bescherming bieden aan ‘een aanzienlijke groep van (aspirant-)spelers met mogelijk risicovol of problematisch speelgedrag’:

“Met het aanhouden van € 350 als grensbedrag per maand voor volwassenen en € 150 als grensbedrag per maand voor jongvolwassenen wordt verwacht dat deze maatregel zal zien op 15 tot 35 procent van de (aspirant- )spelers.”

Ondanks dat de beoogde wijzigingen naar verwachting impact hebben op een groep van 15-35% van de spelers, verwacht het ministerie niet dat de kanalisatiedoelstelling in gevaar komt. De Kansspelautoriteit baseert zich hierbij op cijfers uit het onderzoek naar speellimieten van I&O Research.

Het ministerie denkt dat de verbeterde informatievoorziening dusdanig behulpzaam is dat spelers de nieuwe regels niet als een te grote last zullen ervaren:

“De verwachting is daardoor dan ook dat (aspirant-)spelers de maatregelen niet als een zodanige drempel ervaren dat zij zullen uitwijken naar illegaal aanbod, zodat deze maatregelen geen gevolgen zullen hebben voor de kanalisatiedoelstelling.”

Het verwachte positieve effect van de nieuwe regelgeving zou aanzienlijk groter zijn dan het mogelijke negatieve effect, zo denken de beleidsmakers. Het beoogt met de gekozen grenzen ‘een balans te vinden tussen het beschermen van spelers tegen de potentiële negatieve financiële gevolgen van kansspelverslaving, en het bieden van attractief legaal kansspelaanbod’.

Uitzonderingen op het contactmoment

Voor bestaande spelers bij kansspelaanbieders die al limieten hebben ingesteld gaat een andere werkwijze gelden. Deze spelers hoeven geen contact op te nemen, maar zij kregen gedurende 30 seconden na hun eerste inlogpoging (na inwerkingtreding van de nieuwe regels) een pop-up met daarin informatie over hun hoge speellimieten. Hierbij moeten zij doorgestuurd kunnen worden naar de pagina waar zij hun limieten kunnen wijzigen. Mocht een speler naar aanleiding van de pop-up niet de betreffende pagina met speellimieten bezoeken, dan moet het online casino de pop-up bij een volgende inlog opnieuw tonen. Dit dient herhaald te worden tot de speler de bewuste pagina bekeken heeft.

De speler hoeft zijn of haar limieten niet te wijzigen op dat moment. Het bezoeken van de limieten-pagina, is genoeg om aan te tonen dat de speler de informatie tot zich heeft genomen.

Gevolgen groter voor nieuwe aanbieders.

Dit besluit zorgt ervoor dat de beoogde wijzigingen grotere gevolgen zullen hebben voor nieuwe aanbieders op de Nederlandse kansspelmarkt. Zij zullen geen spelers in hun klantenbestand kunnen hebben met een stortingslimiet van boven de € 350 zonder dat er contact is geweest met een medewerker van het gokbedrijf.

Een laatste uitzondering op het verplichte contactmoment is als een speler diens stortingslimiet wil verlagen naar een bedrag van boven de ingestelde grens (€ 150 per maand voor jongvolwassenen en € 350 voor volwassenen). Als een speler bijvoorbeeld zijn maandelijkse limiet wil verlagen van € 500 naar € 400, dan kan dit zonder contactmoment. Een contactmoment zou de speler volgens het ministerie kunnen ontmoedigen om de actie door te zetten en dat wil men voorkomen.

Alles weergeven in euro’s
(of Amerikaanse dollars bij poker)

Ook als spelers een limiet instellen onder het grensbedrag, dan moet de aanbieder vragen om een bevestiging van de speler dat hij of zij bereid is om dit bedrag te vergokken:

“Als de (aspirant-)speler bijvoorbeeld € 100 per maand zou willen instellen als stortingslimiet, zou de vraag kunnen luiden: ‘Ben je bereid €100 te verliezen?’ Bij deze vraag staat dan bijvoorbeeld de mededeling: ‘Als je dit bevestigt, dan verklaar je bereid te zijn € 100 in de maand te verliezen’.”

Citaat uit concept regeling

Dit is onderdeel van het creëren van ‘meer eenduidigheid en duidelijkheid in informatie, proces, feedback en terminologie’.

Een ander belangrijk onderdeel hiervan is de weergave van inzetten die volgens artikel 3.19b van de Regeling kansspelen op afstand verplicht in euro’s moet zijn. Dit zou het voor spelers duidelijker maken tijdens het gokken wat zij inzetten, winnen, en verliezen.

Voor poker geldt een uitzondering op 3.19b. Omdat het bij dit spel vanwege het internationale karakter gebruikelijk is om de bedragen te tonen in Amerikaanse dollars, blijft dit toegestaan. De huidige koers voor de dollar is 0.92 ($1 is € 0,92 waard).

Voor online gokkasten die inzetten en tegoeden tonen in bijvoorbeeld punten betekent dit dat de gokkast gewijzigd moet worden. Het tonen van tegoeden in punten wordt niet volledig verboden zolang het voor de spelers duidelijk is welke waarde deze punten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld ook de waarde in euro’s erbij te vermelden.

Om de 30 minuten een herinnering

Tot slot moeten bepaalde wijzigingen zorgen voor ‘matiging van het speelgedrag tijdens het spelen’. Naast het genoemde voorstel om inzetten, winsten, en verliezen te tonen in euro’s, moeten herinneringen aan de speellimieten hier ook aan gaan bijdragen.

Artikel 15 van de Regeling werving, reclame, en verslavingspreventie kansspelen zal gewijzigd worden en aanbieders verplichten om spelers op specifieke momenten te herinneren aan hun speelgedrag:

 • Bij iedere inlog en uitlog van de speler op de goksite of -app;
 • Op het moment dat een speler de grens van 50% bereikt van een van zijn of haar limieten;
 • Iedere 30 minuten dat een speler aan het gokken is.

Spelers worden gedwongen uitgelogd zodra een limiet wordt bereikt.

Mocht een speler op een moment ondanks de waarschuwingen toch een van diens limieten bereiken, dan moet de speler automatisch worden uitgelogd.

Een korte geschiedenis van speellimieten in Nederland

Al kort na het aantreden van Franc Weerwind als opvolger van Sander Dekker, kreeg de Minister voor Rechtsbescherming te maken met speellimieten. De onbeperkte maxima die de online casino’s aanboden, was tegen het zere been van Van Nispen (SP Socialistische Partij logo) en Nijboer (PvdA logo) die de minister maanden er voor zorg te dragen dat “zelfbeperkende maatregelen ook zelfbeperkend werken.”

Hoewel diverse online casino’s hun limieten aanpasten, verstomde de roep om verder ingrijpen daarmee niet. In april 2022 gaf de minister aan overkoepelende limieten te overwegen. In september 2022 onderzocht Regulus Partners in opdracht van de Kansspelautoriteit de effectiviteit van speellimieten door te kijken naar omringende landen. Het onderzoeksbureau concludeerde dat één limiet voor iedereen niet zou werken.

In oktober 2022 gaf Weerwind aan dat overkoepelende speellimieten van de baan waren. Om technische en privacy-gerelateerde redenen waren site-overstijgende speellimieten niet uitvoerbaar, zei Weerwind in het commissiedebat kansspelen.

Overkoepelende speellimieten leken niet haalbaar. Nu wordt er toch onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.

Hoewel overkoepelende speellimieten op dat moment niet meer op tafel lagen, ging het plan om standaard speellimieten in te stellen (ondanks het rapport van Regulus Partners) onverminderd door. Weerwind kondigde in juni 2023 aan dat de verplichte speellimieten eind 2023 zouden komen. Die streefdatum werd niet gehaald, mede doordat de Kansspelautoriteit meer tijd nodig had voor haar onderzoek naar de zorgplicht. Net voor kerst 2023 gaf Weerwind in een voortgangsbrief aan de kamer wel al enkele details over de voorgenomen speellimieten.

Overkoepelende speellimieten

In het rapport “Gokken met gezondheid” pleitte Nationaal Rapporteur Verslavingen Arnt Schellekens eind september 2023 toch voor overkoepelende speellimieten. In zijn voortgangsbrief eind december 2023 gaf Weerwind aan deze optie toch weer te onderzoeken. Begin februari van dit jaar bevestigde demissionair Minister van Justitie Dilan Yesilgöz dat haar ambtsgenoot dit onderzoek had laten starten.

Tegelijkertijd met deze verplichte speellimieten opgesteld door het Ministerie van Justitie die nu ter consultatie liggen, is de Kansspelautoriteit al bezig met een proces om de speellimieten binnen de bestaande wetgeving vast te stellen. De Nederlandse toezichthouder heeft in haar voorstel een maximum van € 700 vastgesteld voor volwassenen en € 300 voor jongvolwassenen bij alle sites waar je kan legaal online gokken.

Het traject van de Kansspelautoriteit en die van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is niet snel genoeg voor een meerderheid van de kamer. Vorige week kreeg een motie van Mirjam Bikker voor overkoepelende speellimieten (die ook nog eens niet op te hogen moeten zijn als het aan Bikker en consorten ligt) een meerderheid in de kamer. De motie beschrijft een invoering van deze speellimieten voor de zomer 2024.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Er zijn 2 reacties op dit artikel

 1. Het einde van de kanalisatie en de houdbaarheid van de vergunningen komt eindelijk in zicht. Jammer dat de branche zich niet wat harder (durft) op te stellen dat het soepel en vooral vrij en leuk moet blijven. Bij een crypto casino is het fijn spelen zonder limieten en ander gezeur. Niemand zit te wachten tijdens het pokeren of tijdens een ander spel, op irritante en vervelende pop-ups. Daarvoor is er nu ook al de bekende ad blocker. En de limieten? Ondertussen kost vaak de energie of de tandarts rekening al heel wat meer.. Wat gebeurt er trouwens als het ‘centrale’ systeem een storing heeft? Dan is het zeker over met de pret, voor alle spelers?

  • Dat ben ik met U eens. Het toegenome zoekvolume voor ‘casino zonder vergunning’ spreekt boekdelen. De gokker zal altijd op zoek zijn naar nieuwe casino’s met een leuke winkans, als er dan slechts een handjevol legale aanbieders per jaar bijkomen waar je allemaal een ‘contact moment’ mee moet hebben als je meer dan een 10tje per dag op bijvoorbeeld een wedstijd wilt inzetten, werkt dit in het voordeel voor de aanbieders zonder Nederlandse (kansloze) vergunning.

Laat een reactie achter